5.4. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЕРЕВІЗНИКА

Вибір способу транспортування, виду транспорту і логістичних посе­редників виробляється на основі системи критеріїв. До основних критеріїв при виборі способу перевезення і виду транспорту відносяться:

мінімальні витрати на транспортування;

заданий час доставки вантажу;

максимальна надійність дотримання графіку доставки і безпека;

мінімальні витрати (збиток), пов'язані з запасами в дорозі;

потужність і доступність виду транспорту;

продуктова диференціація.

У витрати на транспортування входять як безпосередньо транспор­тні тарифи за перевезення визначеного обсягу вантажу, так і витрати, зв'язані з транспортно-експедиційними операціями.

Фактори, що впливають на ціну транспортної послуги:

характер і кількість вантажу

характер упаковки, укладка, транспортабельність вантажу

вартість навантажувально-розвантажувальних робіт

цінність товару і страхування

можливість пошкодження та викрадення вантажу

конкуренція з боку інших транспортних фірм

можливість забезпечення оберненого завантаження тощо.

Час доставки є як і витрати пріоритетним показником при альтер­нативному виборі, тому що визначає сучасні логістичні концепції JIT, QR, DDT і інші, де час відіграє ключову роль. З іншого боку, доставка вантажу в точно призначений термін свідчить (за інших рівних умов) про надійність обраної схеми перевезення (перевізника й інших логіс-тичних посередників).

Вибираючи відповідний вид транспорту, необхідно враховувати показники потужності і доступності транспорту, техніко-експлуата-ційні показники і просторової приступності транспорту (конкуренції).

Нарешті, важливою умовою вибору є забезпечення збереження ва­нтажу в дорозі, вимог стандартів якості вантажу, міжнародних еколо­гічних вимог.

З погляду пріоритету окремих критеріїв процедура ранжирування при виборі окремих видів транспорту може бути представлена у формі табл. 5.2.

Таблиця 5.2

РАНЖИРУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ПЕРЕВІЗНИКА


РАНЖИРУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИБОРІ ВИДУ ТРАНСПОРТУ

 

 

Критерій

Вид транспорту

залізничний

водний

автомобільний

повітряний

Витрати, зв'язані з транспортуванням

2-3

1-2

4

5

Час доставки

3

4

2

1

Надійність

2

4

1

3

Потужність

1

4

2

3

Доступність

2

4

1

3

Безпека

3

4

1

2


Центральне місце серед багатьох логістичних процедур прийняття рішень по транспортуванню займає процедура вибору перевізника (чи декількох перевізників). У західній практиці при виборі перевізників часто використовуються спеціально розроблені рангові системи пока­зників, одна з яких приведена в табл. 5.3.

Найпростіша схема вибору перевізника за допомогою ранжирова-них систем критеріїв полягає в прямому порівнянні сумарного рейтин­гу перевізників, отриманого по алгоритму, приведеному на рис.5.1.


Добір і ранжирування факторів-критерії'в


Маркетингових аналіз


Попередній вибір перевізників на ринку транспортних послуг


Експертний аналіз


 


 

Подпись: ±
ово бра
Т

Оцінка ступеня задоволення перевізника вимогам відібраних критеріївРозглянемо приклад використання алгоритму вибору перевізника відповідно до схеми. Припустимо, що логістичний менеджер прийняв такі критерії вибору:

надійність часу доставки (1);

тариф на перевезення (2);

фінансова стабільність перевізника (5);

збереження вантажу (9);

відстеження відправлень (12).

(У дужках приведені ранги критеріїв у відповідності до табл. 5.3).

Аналіз ринку транспортних послуг дозволив виявити трьох переві­зників, що задовольняють логістичним вимогам до транспортування визначеного виду вантажу. Ступінь задоволення цих перевізників об­раній системі критеріїв оцінювалася незалежними експертами по три­бальній оцінці: 1 — добре, 2 — задовільно, 3 — погано.

Розрахунок відповідних рейтингів наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА І ВИБІР ПЕРЕВІЗНИКА

 

 

 

 

 

Критерій

Ранг/ вага

Перевізники

I

II

III

оцінка

рейтинг

оцінка

рейтинг

оцінка

рейтинг

Надійність     часу доставки

1/5

3

15

1

5

2

10

Тариф за переве­зення

2/2,5

1

5

2

10

3

15

Фінансова стабіль­ність перевізника

5/1

1

5

3

15

2

10

Збереженість ван­тажу

9/0,55

3

14,85

2

9,9

2

9,9

Відстеження    від­правлень

12/0,42

2

10,08

2

10,08

1

5,04

Сумарний рейтинг

 

10

44,93

10

49,98

10

49,94

Розрахунок вагового коефіцієнта: загальна кількість факторів (у наведеному прикладі їх 5), діленого на відповідний ранг (наприклад, 5: 12 = 0,42).

Розрахунок рейтингу: добуток рангу, ваги і оцінки (наприклад, 12 X 0,42 X 2 = 10,08).


Незважаючи на те, що по оцінці експертів сумарний рейтинг у всіх перевізників (сума балів) виявився однаковим і рівної 10, облік рангу фактора з ваговим коефіцієнтом показав, що перевізник I є кращим.


У чому полягає специфіка транспортування різних видів продукції та напівфабрикатів?

Які основні вимоги до транспортних засобів у закладах ресторанного господарства?

Охарактеризуйте основні переваги і недоліки залізнично­го, водного, автомобільного, повітряного і трубопровідного транспорту.

Які фактори можуть вплинути на вибір виду транспорту?

Зіставте унімодальні, інтермодальні, мультимодальні, термінальні перевезення системи доставки вантажів.

Які є альтернативи при виборі способу перевезень? Чо­му на практиці часто застосовують мультимодальне транс­портування?

У чому полягає сутність транспортних тарифів?

Охарактеризуйте особливості транспортних тарифів на різних видах транспорту.

Критерії вибору виду та типу транспорту.

Які є види транспортних маршрутів. Як планується транспортний маршрут.

Які фактори впливають на вибір схеми доставки товарів.

Критерії вибору перевізника.

Які фактори впливають на ціну транспортної послуги.


фо^фсл 6