5.2. ВИБІР ВИДУ І ТИПУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

При організації транспортування у закладах ресторанного госпо­дарства, як правило, приймають такі основні управлінські рішення:

власний транспорт чи транспорт загального користування

вибір виду транспорту

вибір перевізника

керування маршрутами.

Аргументами при виборі власних транспортних засобів є:

♦          порівняльні витрати власного і найманого транспорту

наймані перевізники прямо не відповідають вимогам спеціалізо­ваних перевезень

ні загальні, ні контрактні перевезення не забезпечують належного ад­міністративного контролю за розкладом руху та якістю обслуговування

можливість задоволення різних потреб та забезпечення спеціалі­зованого обслуговування

♦          використання засобів перевезення для збуту і просування. Основні витратні статті власного транспорту:

■/ інвестування в обладнання, ризик фізичних втрат і зношення майна ■/ прямі експлуатаційні витрати на водіїв, обслуговування

■          видатки на пальне і використання доріг, а також оплата реєстрації. ■/ інвестування у приміщення і витрати на їх технічне обслугову­вання, зберігання обладнання

■          витрати на працюючий персонал, який займається обслуговуван­ням і наглядом

■          витрати на керівництво.

Власники приватних транспортних організацій мають змогу вибра­ти три види операцій:

^ строго корпоративні операції для підтримки власного бізнесу, а не для перевезень за наймом.

встановлення транспортування як окремого прибуткового цент­ру всередині корпорації. транспортний відділ обслуговує всі підрозді­ли компанії на основі трансферних цін.

використання приватного транспорту як перевізника за наймом власних вантажів і вантажів клієнтів.

Для розв'язку завдання вибору конкретного транспортного засобу можна використати модель абстрактного транспортного засобу. Ця концепція віддзеркалює проблему надання переваги якомусь одному засобу транспортування. Вона також використовується у комп'ютер­них моделях для відправників.

Така модель містить у собі чотири транспортні характеристики:

витрати

обсяг відправлення

середній час перевезення

коливання часу перевезення.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка опти­мального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін.


Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про різні види транспорту. Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл. 5.1).

Закінчення табл. 5.1

Вид транспорту         Переваги        Недоліки

 

Залізничний

Універсальність Висока провізна спромож­ність

Висока регулярність Достатня маневреність рух­ливого складу Невисока собівартість пере­везень, наявність знижок Можливість        порівняно швидкої доставки вантажів на великі відстані

Висока капіталоємність, ма-теріало- і енергоємність Обмежена кількість переві­зників

Низька можливість достав­ки до пунктів споживання Невисока збереженість ван­тажу

Морський

Можливість   міжконтинен­тальних перевезень Низька собівартість переве­зень на далекі відстані. Висока провізна і пропуск­на здатність.

Низька капіталомісткість пе­ревезень

Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність  від  географіч­них, навігаційних і погод-них умов.

Необхідність       створення складної   портової   інфра­структури.

Жорсткі вимоги до паку­вання.

Мала частота відправлень

Водяний

Низькі вантажні тарифи Висока провізна спромож­ність

Висока маневреність Висока регулярність повід­омлень

Низька швидкість  переве­зення

Залежність   від   природних умов Залежність від географі­чних і навігаційних умов Сезонність

Тверді вимоги до пакування і кріплення вантажів

Вибір виду транспортного засобу — одне з основних завдань транспортної логістики, розв'язуване з урахуванням наступних даних: ■/ характеру вантажу—його консистенції, ваги, об'єму, габаритів і т.д.; ■/ базисних умов поставки

■/ близькості розташування місця доставки вантажу до залізничної мережі, магістральним автомобільним дорогам, морським і річковим портам і т.д.

■/ кількості вантажу, що відправляють

■/ місця доставляння вантажу, його погодних, кліматичних, сезон­них характеристик

■/ відстані, на який повинен бути доставлений вантаж ■/ обмежень швидкості перевезення вантажу ■/ цінності вантажу.

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:

час доставки

частота відправлень вантажу

надійність дотримання графіка доставки

здатність перевозити різні вантажі

здатність доставки вантаж у будь-яку точку території

вартість перевезення.

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, враховують до ше­сти факторів одночасно. Найбільше переваг пов'язано з використан­ням автомобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його ча­стки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів грунтується на техніко-економічних розрахунках.

Для перевезення вантажу його маркують.

Маркування — різного виду знаки, малюнки, написи й умовні по­значки, що наносяться на вантажі та встановлюють порядок їхнього обліку й заходи щодо збереження при транспортуванні. Маркування дозволяє встановити:

зв'язок між вантажем і перевізними документами;

відрізнити одну партію вантажу від іншої;

•           маркування містить: основні написи, додаткові й інформаційні написи, маніпуляційні знаки.

Класифікація маркування

Товарна — містить найменування виробу, назву виробника това­ру, його адресу, заводську марку (товарний знак), якісні характеристи­ки (сорт, ДСТ і т.д.) і інші необхідні дані про товар.

Відправницька — містить номер місця, (у чисельнику) і число місць (у знаменнику), найменування відправника й одержувача, пункт відправлення і призначення.

Транспортна — наноситься у виді дробу (у чисельнику — по­рядковий номер, за яким дане відправлення прийняте до перевезення по книзі відправлень, у знаменнику — число місць даного відправлен­ня), поруч із дробом номер вантажної накладної, маса брутто і нетто.

Спеціальна — вказує спосіб збереження вантажу і поводження з ним в дорозі і під час вантажних операцій.

Відповідальність за правильне маркування розподіляється насту­пним чином:

•           товарне маркування — виробник товару;

відправницьке маркування — вантажовідправник;

транспортне маркування — перевізник.

Транспортна характеристика вантажу — сукупність властиво­стей вантажу, що визначає умови і техніку його перевезення, переван­таження і збереження.

Характеристика вантажу — це режим збереження, спосіб паку­вання, перевантаження і перевезення, фізико-хімічні властивості, роз­міри, обсяг, маса і форма пред'явлення до перевезення.