АНОТАЦІЯ

Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак

ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73 З-91

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-74 від 14.01.2008)

Рецензенти:

Крикавський Є. В. — доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України;

Малюк Л. П. — доктор технічних наук, професор; Сумець О. М. — кандидат технічних наук, доцент.

Зубар Н. М., Григорак М.Ю.

З-91 Логістика у ресторанному господарстві: Навч. посіб. — К.: Центр учбо­вої літератури, 2010. — 312 с.

ISBN 978-611-01-0080-9

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчуван­ня» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс».

УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73


ISBN 978-611-01-0080-9


© Зубар Н. М., Григорак М. Ю., 2010 © Центр учбової літератури, 2010