3.5. МЕТОДИ ЗАКУПІВЛІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАНЬ «ТОЧНО В ТЕРМІН»

При виборі методу закупівлі враховують наступне. Гуртові закупівлі. Метод передбачає постачання продукції вели­кою партією (гуртові закупівлі). Переваги цього методу:

нескладність оформлення документів,

гарантія поставки всієї партії,

підвищенні торговельні знижки.

До недоліків гуртової закупівлі (або закупівлі однією партією) від­носяться:

велика потреба в складських приміщеннях,

сповільнений обіг капіталу.

Регулярні (періодичні) закупівлі. Зазначений метод широко вико­ристовується при закупівлі продукції, на яку є постійний попит за ві­домостями котирувань. Вони містять такі дані:

повний список продукції;

наявність продукції на складі;

потрібна кількість продукції.

Переваги, які може мати заклад при виборі цього методу:

прискорення оборотності капіталу,

зниження затрат на складування,

своєчасність поставок.

Отримання товару за необхідністю. Цей метод подібний на ре­гулярне постачання товарів, але характеризується деякими особливос­тями:

кількість товарів визначається кожен раз, коли робиться замов­лення;

заклад для виконання замовлення кожен раз зв'язуються із по­стачальником і уточнює замовлення;

оплачується лише доставлена кількість товару. Переваги при виборі цього методу:

відсутність чітких обов'язків по закупівлі певної кількості,

прискорення обороту капіталу,

мінімум роботи для оформлення документів.

При виборі методу закупівлі необхідно враховувати терміни і умо­ви зберігання продуктів, їх ціну та стабільність потреби у них, що за­лежить від попиту та потужності закладу.

Одна з тенденцій розвитку сучасного ринку закладів ресторанного господарства полягає у тому, що вони прагнуть до мінімуму скоротити свої запаси товарів. Тобто виникає потреба у впровадженні в діяль­ність закладів ресторанного господарства логістичної системи поста­чань «точно в термін».

Логістична система постачань «точно в термін» має свої особливо­сті у порівняні із традиційною (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО ПОСТАЧАННЯ І ПОСТАЧАННЯ «ТОЧНО У ТЕРМІН»

 

Фактори

Концепція «точно у термін»

Традиційний підхід

Запаси

Усі зусилля потрібно спрямо­вувати на їх усунення.

Захищають виробництво від помилок прогнозу­вання і ненадійності по­стачальників. Більшість запасів — страхові

Обсяг закупі­вель матеріа­льних ресурсів

Розмір замовлення покриває тільки поточну потребу. За­купівля здійснюється дрібни­ми партіями з частими поста­чаннями

Закупівля здійснюється великими партіями з не­частими постачаннями

Постачальники

Розглядаються як партнери. Відносини тільки з надійними постачальниками. Співробіт­ництво тривале і будується на довгострокових контрактах. Невелика кількість постача­льників

Як правило, велика кі­лькість постачальників, між якими штучно під­тримується конкуренція

Вибір способу транспорту­вання

Основна мета — забезпечен­ня надійності дотримання строків доставки. Графік до­ставки складає заклад ресто­ранного господарства

Основна мета — забез­печення низької ціни на транспортування. Гра­фік доставки складає постачальник

Якість продук­ції

Мета — відсутність дефектів продукції. Процес приймаль­ного контролю якості в за­кладах скорочений або взага­лі відсутній. Цю функцію бере на себе постачальник

Допускається невелика кількість дефектів (до 2%). Контроль якості здійснюється закладом, який несе за нього від­повідальність

Для впровадження у практику логістичної системи «точно в тер­мін» необхідні певні передумови:

A)        у сфері відносин з постачальниками:

пошук близько розташованих постачальників;

перехід на тривалі господарські зв'язки;

пролонгація договірних відносин з перевіреними постачальни­ками;

стимулювання постачальників для впровадження системи «точно в термін» у відносинах з їхніми постачальниками;

підтримка бізнесу постачальників за рахунок довгострокового планування і гарантії закупок;

•           концентрація віддалених постачальників;

•           установлення закупівельних цін на рівні, що задовольняє обидві сторони;

•           організація безпаперового інформаційного обміну;

•           централізація доставки силами і засобами постачальника; Б) за обсягами поставок:

підтримка стабільної швидкості закупок, узгодженої із швидкіс­тю виробництва або споживання;

забезпечення можливості частих поставок малими партіями;

змінний розмір окремої поставки при фіксованому обсязі поста­вок за контрактом;

стимулювання постачальників за готовність упакувати або реалі­зовувати товари в необхідній кількості;

B)        у сфері якості продукції, що постачається:

•           тісний взаємозв'язок персоналу, відповідального за якість у по­стачальника і закладах ресторанного господарства;

гарантія заданого рівня якості постачальниками. Г) у сфері відвантаження:

складання і чітке дотримання розкладу руху вантажів;

використання постійних і перевірених перевізників;

•           укладання довгострокових контрактів на комплексне логістичне обслуговування, яке включає транспортування і складування.

Для підприємств, які використовують систему «точно в термін» характерно:

стабільний випуск продукції;

часті поставки невеликими партіями;

поставки на основі довготривалих замовлень;

мінімальний об'єм супроводжуючої документації;

•           об'єм інформації по поставкам фіксований для всього об'єму, але може змінюватися від однієї поставки до другої;

•           відсутність поставок продукції з надлишком або дефіцитом;

•           поставщиків орієнтують на використання стандартної тари і упа­ковки.

Використання системи «точно в термін» дозволяє отримати такі результати:

скоротити витрати на утримання запасів;

забезпечити якість випускаємої продукції;

зменшити складські потужності;

скоротити складські витрати;

спростити процедури узгодження поставок.

Досвід показує, що стратегія «точно в термін» не є універсаль­ною і застосовується не завжди. її реалізацію стримують такі важ­ливі фактори, як незадовільна якість продукції, порушення термінів постачання та оплати за товар, помилки і збої в передачі інформації між замовником і постачальниками. Успіх у реалізації стратегії за­лежить також від кількості та територіальної дислокації постачаль­ників, рівня їх відповідальності під час виконання договірних зо­бов'язань. Тому величезні витрати, пов'язані з реалізацією методу закупівель «точно у термін», ефективні тільки в стабільно працюю­чих економічних системах за умови довгострокових господарських зв'язків.

За умов створення оптових фірм, які обслуговували б заклади рес­торанного господарства, можна оптимізувати товари на складах так, щоб запобігти ризикові затримки або відмовлення щодо поставки то­варів у зв'язку із їх відсутністю на складі. Гарантія своєчасної постав­ки повинна розглядатися оптовими фірмами як один із основних кри­теріїв якісного обслуговування закладів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Дайте визначення поняттю «логістика постачання».

У чому полягає головна мета логістики постачання?

У чому полягає особливість функціонування підсистеми закупівель під час використання концепції логістики?

Розкрийте зміст процесу управління в закупівельній логістиці.

Основні критерії розробки логістичної політики здійснення закупівель.

Охарактеризуйте основні завдання, які вирішуються в логіс­тиці постачання?

Розкрийте зміст завдання «зробити або купити»? Які фактори необхідно враховувати під час його вирішення?

У чому полягає важливість обґрунтованого вирішення проблеми вибору постачальника?

Які найбільш розповсюджені способи пошуку постачаль­ників?


Охарактеризуйте найважливіші критерії відбору та оцін­ки постачальників.

Порівняльна характеристика традиційного постачання і постачання «точно у термін».

Передумови практичного застосування постачань «точ­но в термін» у закладах ресторанного господарства.

Аргументуйте економічний ефект від використання системи «точно в термін».