РОЗДІЛ 2 ПЛАН І РОЗКЛАД РОБОТИ НАД КЕЙСАМИ

Група розбивається на команди по 5 студентів. Кожна команда ви­бирає менеджера для презентації відповіді. Обговорення у командах надасть можливість виробити єдину точку зору вирішення загальної проблеми, встановити ділові контакти, обмінятися інформацією, вміло дискутувати.

Крім цього, ситуаційні вправи мають на меті допомогти студентам виконати магістерський дипломний проект. Ось чому у ситуаційних вправах є завдання, які кожен студент виконує відповідно до своєї те­ми магістерського проекту.

Рекомендована тривалість роботи над ситуаційною вправою — дві академічні години (90 хв).

1.         Ознайомлення з текстом ситуації та її вирішення — самостійна
позааудиторна робота.

Визначення загальної проблеми викладачем — 10 хв.

Робота студентів у складі команди — 20 хв.

Презентація тексту виступу кожної команди — 30 хв.

5.         Обговорення питань завдання, загальна дискусія, виступи з
місць — 20 хв.

6.         Підсумковий виступ викладача — 10 хв.

РОЗДІЛ 3

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ НАД КЕЙСАМИ

Робота над кейсом оцінюється викладачем за такими критеріями:

активність команди та кожного студента в обговоренні проблеми;

переконливість і аргументація, вміння довести власну точку зору;

якість презентації-виступу, відповіді на запитання, використання технічних засобів.


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЗУБАР Надія Миколаївна ГРИГОРАК Марія Юріївна

ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 26.03.2010. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 17,55. Наклад 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006[1] організаційність: зв'язки між елементами логістичної системи визначеним чином .

[2] До групи «ї» включають продукцію, попит на яку виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні. Коефіцієнт варіації — більше 25%. Прогнозувати обсяги реалізації продукції цієї групи досить складно.