СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аллен Джон В., Армстронг Дзвид Дж., Уолкен Лоуренс С. Основы свободного предпринимательства. — К.: УкрНИИН-ТИ, 1992. — 24 с.

Арсеєнко А. Підприємництво і підприємці // Урядовий кур'єр. — 1994. — 20 січ. — С.6

Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна // Економіка України. — 1993. — № 6.

С. 74—79.

Варналій З.С. Актуальні проблеми фінансів малого підприємництва України // Фінанси України. — 1996. — № 10.

С. 23—33.

Варналій З.С. Основи підприємництва. — К.: Знання-

Прес, 2002. — 239 с.

Верхан П.Х. Підприємець: його економічна функція та суспільно-політична відповідальність. — К.: ЮРІНКОМ, 1994. — 60 с.

Верховода Л. Підприємництво. Нові форми господарювання // Економіка України. — 1992. — № 10. — С. 23—27.

Воротіна ЛІ. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання. — К.: Знання, 1996. — 36 с.

Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.

Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова // Економіка України — 1998. — № 4. — С. 35—

44.

Діденко М.М. Підприємництво в Україні. — К.: УкрІНТЕІ, 1995. — 90 с.

Долан 3. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. — СПб., 1992. — 496 с.

Долішний М.І., Козоріз М.А., Мікловда В.П., Даниленко А.С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. — Ужгород: Карпати, 1997. — 363 с.

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво: Пер. з англ. В.С. Ґуля. — К.: Україна, 1994. — 319 с.

Економічний словник-довідник / За ред. д-ра екон. наук проф. С.В. Мочерного. — К.: Феміна, 1995. — 368 с.

Ермошенко Н.Н., Борсученко Б.И. Основные тенденции предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой — К.: УкрИНТЗИ, 1992. — 54 с.

Ермошенко Н.Н., Борсученко Б.И. Формы предпринимательства за рубежом. — К.: УкрНЛИНТИ, 1991. — 76 с.

Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн. — К: ШСД, 1996. — 86 с.

Исакова Я., Жиляев Й., Щур А. Зарубежный опыт поддержки малого бизнеса. — К.: Венчур, 1993. — 22 с.

Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя ). — К.: ЛИБРА, 1995. — 248 с.

Кісельов А.П. Бізнес і проблеми трансформації виробничих відносин в Україні. — К.: КДЕУ, 1996. — 282 с.

Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. — К.: Вища школа, 1997. — 191 с.

Ковальчук Т. Підприємницька діяльність і механізм її регулювання // Політика і час. — 1991. — № 15. — С. 26—33.

Красникова Е. Фигура предпринимателя в рыночной экономике // Российский экономический журнал. — 1995. — №

3. — С. 76—85.

Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995. — 160

Кривцов А.С. Предпринимательство как тип хозяйствования. — X.: Прапор, 1995. — 118 с.

Крутик А.Б., Пименова АЛ. Введение в предпринимательство: Учеб. пособие. — СПб.: Политехника, 1995. — 583 с.

Кучма Л.Д. Націю звеличують великі цілі і діла. — К.: Преса України, 2000. — 96 с.

Лапуста М. Предприниматель и предпринимательство: общественная характеристика // Проблеми теории и практики управлення. — 1994. — № 4. — С. 77—81.

Лукінов Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя). — К.: АТ "Книга", 1997. — 456 с.

Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с 11-го англ. изд. В 2 т. — М.: Республика, 1992.

Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. — К.: Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", 1997. — 144 с.

33.       Мале підприємництво і менеджмент в Україні
(публічно- і приватноправові засади). — К.: Академія право-
вих наук України, 1997. — 240 с.

Мое малое предприятие (Основы успешного предпринимательства ) / Й.Б. Жиляев, В.Р. Костюк, Ю.А. Клочко,

C.        Н. Соболь, А.В. Щур — К.: ВЕНЧУР, 1995. — 136 с.

Мочерний С.В., Устенко О А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 280 с.

Основи економічної теорії. — Ч. 3: Підприємництво в ринковій економіці: Навч. посіб. / За ред. Ю.В. Ніколенка. — К.: НМК ВО, 1992. — 232 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк.: Знання, 1997. — 743 с.

Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес: Учебник / Под ред. Ю.М. Осипова. — М.: БЕК, 1996. —

476 с.

Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. В.М. Власовой. — М.: Финанси и статистика, 1994. — 496 с.

Підприємництво і право: 3б. наук. праць. — К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. —

340 с.

Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Стар-цевої/ 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина,2005.

42.       Підтримка та розвиток малого бізнесу в Україні:
Довідник підприємця. — К.: Міжн. інститут менеджменту,
1997. — 126 с.

43.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стра-
тегія, організація, ефективність: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,

1998.   — 352 с.

44.       Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швидененко Г.О.
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.
посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

Предпринимательство в конце XX века / А.А. Дынкин, А.Р. Стерлий, Й.В. Тулин и др. — М.: Наука, 1992. — 312 с.

Предпринимательство для всех / Г.М. Евменова, Л.В. Кнышова, О.Й. Меньшикова, Т.Л. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 73 с.

Предпринимательство: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля й др. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,

1999.   — 475 с.

Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697— XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20.

— Ст. 249.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

Про Державний комітет України з питань розвитку підприємництва: Указ Президента України від 29 липня 1997 року № 737/97 // Урядовий кур'єр. — 1997. — 31 лип. — С. 2.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІП // Урядовий кур'єр. — 2000. — 22 листоп.

Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 1998 року № 456/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 16 трав. — С. 12.

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 28 лип. — С. 4.

54.       Про запровадження єдиної державної регуляторної
політики у сфері підприємництва: Указ Президента України
від 22 січня 2000 року № 89/2000 // Урядовий кур'єр. — 2000. —

25 січ. — С. 4.

Про лізинг: Закон України. — К.: Україна, 1998.

Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2132—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року № 698—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991.

№ 14. — Ст. 168.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року № 887—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

59.       Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів
України від 25 травня 1998 р. № 740 // Урядовий кур'єр. — 1998.

2 черв. — С. 9. 284.

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 22 червня 1993 року № 3312-ХП (в новій редакції) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 32. — Ст. 341.

Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 7 лип. — С. 5.

Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України від 3 лютого 1998 року № 79/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 7 лют.

С. 11.

Радаев В.В. Экономическая функция и психологический аспект предпринимательства // Российский экономический журнал. — 1995. — № 10. — С. 89—96.

Радаев В.В. Внешнеэкономические мотивы предпринимательской деятельности // Вопросы экономики. — 1994. — №7.

С. 85—97.

Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М.: Ось-89, 1996. — 192 с.

Самуельсон П. Економіка: Підручник. — Львів: Світ. — 1993. — 496 с.

Селіванов В. Підприємництво в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку // Право України. — 1995. — № 7. С. 16—22; № 8. — С. 13-14.

Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. — К.: Вікар, 1999. — 438 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1962. — 685 с.

Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса). — К.: ВЕНЧУР, 1994. — 176 с.

Соболь С.Н. Формирование среды развития предпринимательства в Украине. — К.: ВЕНЧУР, 1994. — Вып. 2. — 53 с.

Сорока І. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки // Економіка України. — 1992. — № 11. — С. 44—50.

Урчукин В.Г. Десять заповедей предпринимателя. — К.: Укрзакордонвизасервис, 1992. — 112 с.

Фінанси підприємств: підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 5-те вид., переб. і доп. — К.:

КНЕУ, 2005. — 571 с.

Хоскинг А. Курс предпринимательства. — М.: Международные отношения, 1993. — 352 с.

76.       Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003

року.

Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности: Практ. пособие. — К.: Либра, 1996. — 112 с.

Шегда А.В. Менеджмент — основа современного предпринимательства. — К.: АниР, 1995. — 268 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента й цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982. —

436 с.