Додатки

БІЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГОФРОВАНИХ КАРТОНУ Й ТАРИ ВАТ "ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ"

1. Резюме (основні положення)

Виникла підприємницька ідея організувати експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари в акціонерному товаристві "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема.

Гофрокартонна тара належить до прогресивних, екологічно чистих видів пакувальних засобів. Вона має такі переваги:

собівартість одного гофрокартонного ящика у 1,5—2 рази менша за собівартість дерев'яного ящика такої самої місткості;

маса гофрованої тари у 4—5 разів менша порівняно з дерев'яною тарою такої самої місткості;

транспортування такої тари є дешевшим і зручнішим;

гофрокартон має велику міцність і жорсткість та малу питому вагу;

тара має більшу гігієнічність та естетичніший вигляд.

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутрішньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50—52 %. Водночас в Україні (порівняно з індустріально й ринково розвинутими країнами) рівень виробництва гофрокар-тонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що в 7, 10, 15 і 17 разів менше, ніж в Англії, Німеччині, Японії і США відповідно. Організація виробництва гофрокартонної тари в АТ "Дніпроваж-папірмаш" має збільшити відносний (на одного жителя) обсяг виробництва на 0,6 м2 і завдяки цьому зменшити дефіцит цього виду продукції на 4 %.

Розрахункова річна програма виробництва гофрокартону становить 32 млн м2, а гофротари — 29,6 млн м2 (за умови оптимального рівня освоєння проектної потужності, тобто 97 %). Виробництво гофрованого картону вирішено здійснювати на устаткуванні, що виготовляється в АТ "Дніпроважпапірмаш", а гофрованої тари — на імпортному устаткуванні. Постачальниками необхідних матеріалів


(картону, паперу, хімікатів тощо) будуть переважно вітчизняні товаровиробники. Новостворене виробництво гофрокартону й гофрота-ри забезпечуватиметься персоналом, вивільненим з діючого підприємства (АТ "Дніпроважпапірмапі"). Загальний обсяг виробничих інвестицій для реалізації проекту за розрахунками становить 7148,87 тис. гривень. Фінансування здійснюватиметься за рахунок пільгового державного кредиту (плата за кредит дорівнює 20 % річних). Очікується, що строк окупності виробничих інвестицій у реалізацію проекту становитиме приблизно 2,3 року або 3,3 року з урахуванням оплати кредиту.

Відтак організація експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ "Дніпроважпапірмаш" є технічно та економічно доцільною.

2. Продукція

В акціонерному товаристві "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема (Дніпропетровськ) вирішено створити експериментальне виробництво гофрованого картону та листових заготовок картонних ящиків.

Гофрована тара є одним із найпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й паперу порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини й пластмас, має істотні переваги. Передовсім вона дешевша, для її виготовлення використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна, естетична, зручна в користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється в складеному вигляді, що уможливлює отримання великого економічного ефекту за рахунок ефективнішого використання транспортних засобів і складських приміщень.

Широке використання гофрокартонної тари в більшості галузей промисловості, сільському господарстві й сфері обслуговування має забезпечити значне зниження затрат праці на стадіях виробництва продукції, пакування виробів, їх зберігання, вантажно-розвантажувальних операцій. Пакування різноманітних видів продукції в картонні ящики помітно зменшує необхідні для складування виробничі й торговельні площі, дає змогу запровадити автоматизоване пакування певних видів продукції.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4— 5 разів і 1,5—2,5 рази менші, ніж такі самі показники дерев'яної тари такої самої місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також те, що значна частка її може бути використана як вторинна сировина для продукування нових таропакувальних матеріалів, що забезпечить відповідну економію первинної сировини.

Аналіз розвитку виробництва тари й тарних матеріалів за останні роки показує, що загальні структурні зрушення у виробництві та споживанні тари відбуваються за рахунок збільшення частки картонно-паперової тари. Про це свідчать світові тенденції в розвитку цього виду продукції. Зокрема в країнах з високорозвинутою тарною промисловістю застосування паперу, картону й комбінованих матеріалів на цій основі для пакування різноманітних видів продукції становить 70—90 % загального споживання всіх видів тари.

3. Дослідження ринку й маркетинг

Створені в корпорації "Укрпапірвторпром", до якої входять Жи-дачівський і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, потужності за умови повного їх завантаження (використання) дають змогу виготовляти 283 млн м2 гофрокартону. Інші відомства мають річну потужність 219 млн м2 гофрокартону. В цілому Україна може виготовити 502 млн м2 гофрованого картону і 401,6 млн м2 гофрокартонної тари.

У найсприятливіший для України господарський 1992 р., після якого розпочався стрімкий спад промислового виробництва, у галузі було вироблено понад 362 млн м2 гофрованого картону, що задовольняло приблизно лише 50 % попиту внутрішнього ринку. За наступні три роки через економічну кризу виробництво гофрокартонної тари значно скоротилося. Зокрема у 1995 р. обсяг виробництва гофрокартону зменшився до 242 млн м2, що становило лише 48 % наявних виробничих потужностей галузі.

У 1995 р. в розрахунку на одного жителя України спожито лише 4,4 м2 гофрокартонної тари, що в кілька разів менше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Обсяги виробництва (у розрахунку на одного жителя) цього виду продукції в розвинутих країнах світу в тому самому році наведено в табл. 1.

За умови стабілізації та пожвавлення виробництва можна очікувати, що у 2000 р. суспільні потреби країни в гофрокартонній тарі становитимуть 14,4 м2 на одного жителя України, а у 2005 р. — 18м2. Дані про потужності, потребу й виробництво гофрокартону та гоф-ротари наведено в табл. 2. З неї видно, що організація виробництва гофрованого картону й гофрокартонної тари на АТ "Дніпроваж-папірмаш" в обсязі відповідно 32 та 29,6 млн м2 у 2000 р. дасть змогу

дещо збільшити споживання (приблизно на 0,6 м2 у розрахунку на одного жителя України) і певною мірою зменшити дефіцит цих видів продукції.

Рівень задоволення ринкового попиту на гофровану тару в перспективному періоді (2000—2005 рр.) за прогнозом становитиме: без урахування додаткового обсягу виробництва цього виду продукції на АТ "Дніпроважпапірмаш" — відповідно 69 і 55 %, а з урахуванням згаданого виробничого чинника — відповідно 73 і 59 %, тобто дефіцит гофротари зменшиться на чотири відсоткові пункти.

Отже, економічна доцільність організації експериментально-промислового виробництва гофрованого картону й картонної тари ще на одному підприємстві — в акціонерному товаристві "Дніпро-важпапірмаш" — є очевидною.

4. Розміщення підприємства

Виробничо-господарські об'єкти новостворюваного експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари розміщено в Дніпропетровську на території машинобудівного заводу — акціонерного товариства "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема. Промисловий майданчик підприємства знаходиться на лівому березі Дніпра. Він межує: на заході — із житловим масивом "Сонячний", на


півночі — із вулицею Білостоцького, на сході — з промисловим майданчиком Дніпропетровської паперової фабрики, на півдні — з вул. Малиновського (набережною вулицею Дніпра).

Діє під'їзна залізнична колія з виходом на станцію Нижньодніпровська Придніпровської залізниці, довжиною 3,5 км від промислового майданчика. На відстані 5 км від заводу знаходиться річковий порт.

Усі виробничо-господарські об'єкти нового виробництва, що проектуються, розміщено в межах здійсненого раніше землевідве-дення для проммайданчика функціонуючого підприємства, без знесення існуючих будівель і споруд.

Виробничий корпус гофрокартону й гофротари облаштований необхідним протипожежним проїздом з усіх чотирьох боків. Нове виробництво не змінює санітарно-захисної зони підприємства, оскільки належить до п'ятого класу шкідливості з санітарно-захисною смугою завширшки 50 м, а відстань до найближчої забудови становить 200 м.

5. План виробництва

Виготовляти гофрований картон передбачається на гофроагре-гаті ЛСГКП-3, який зараз випускає АТ "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема. Для виробництва гофрокартонної тари доцільно придбати імпортне високопродуктивне устаткування, на якому можна виготовляти стандартні чотириклапанні ящики будь-яких розмірів і ящики-заготовки, котрі складають безпосередньо в процесі пакування готових виробів. До такого високопродуктивного й надійного устаткування, що пройшло вже достатню апробацію на підприємствах в інших країнах СНД, належать: технологічна лінія "Мідлайн 924" (Франція) для виготовлення чотириклапанних ящиків методом склеювання і висікальний автомат Т-70 фірми "Ю-Пак" для продукування штампованих ящиків, що складаються.

Виробнича потужність для продукування нових виробів визначалася, виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності технологічного устаткування й потреби України в гофрованих картоні та ящиках. З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову потужність: з гофрокартону (у перерахунку на тришаровий) — 33 млн м2; за ящиками з гофрокартону — 30,5 млн м2 на рік.

Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію виробництва нової продукції передбачається здійснити у два етапи: перший — товарний випуск 32 млн м2 щорічно на власному (вітчизняному) устаткуванні; другий — започаткування виробництва гофрокар-тонних ящиків в обсязі 29,6 млн м2 на імпортному устаткуванні.

Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва протягом перших трьох років експлуатації нового підприємства розраховано відповідно до існуючого галузевого документа "Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться в дію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості". У табл. 3 наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започатку-вання нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи — 65 %, другий — 95% і третій — 97 %.

Таблиця 3

Виробничі потужності й програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві АТ "Дншроважпапірмаш"

 

Найменування

Проектна виробнича

Обсяг виробництва продукції (млн м ) у рік експлуатації

продукції

потужність, млн м2

перший

другий

третій

Гофрований

33,0

21,4

31,4

32,0

картон

 

 

 

 

Гофровані

30,5

19,8

29,0

29,6

ящики

 

 

 

 

Проектом передбачено тісну внутрішньовиробничу кооперацію. Ремонтно-технічне обслуговування нового виробництва здійснюватиметься ремонтною службою діючого підприємства. Зберігання сировини й матеріалів, пально-мастильних матеріалів, устаткування й запасних частин буде організовано в наявних складських приміщеннях. Забезпечення нового виробничого корпусу енергією здійснюватиметься від таких джерел: електроенергія — від системи "Дніпро-енерго", теплова енергія — від власної котельної зі встановленням додаткового парового котла.

Для виробництва гофрованих картону та ящиків на створюваному підприємстві потрібні такі види сировини й матеріалів:

картон для виготовлення плоских шарів гофрокартону (очікується постачання з Дніпропетровської паперової фабрики: можлива закупівля в інших українських постачальників — Жи-дачівський, Ізмаїльський та Рубіжанський комбінати);

папір для гофрування (передбачена поставка з Дніпропетровської паперової фабрики; зараз виготовляється на Жидачівсько-му целюлозно-паперовому комбінаті; можливими постачальниками такого паперу можуть бути також Архангельський і Котласький целюлозно-паперові комбінати Росії);

силікат-брила (виготовляється на Лисичанському склозаводі; можлива поставка за прямими господарськими зв'язками);

полівінілацетатна дисперсія (в Україні виробляють два підприємства — Сіверськодонецьке і Черкаське ВО "Азот");

дибутилфталат (продуцентом є Сіверськодонецький хімічний завод);

стрічка сталева пакувальна (виготовляє Маріуполь-ський завод "Азовсталь");

стрічка поліпропіленова (виробники — заводи пластичних мас у Донецьку й Шостці Сумської області);

фарба флексографська (основний постачальник — завод барвників у Торжку Тульської області).

Річну потребу в сировині, хімікатах, енергетичних ресурсах для новостворюваного виробництва гофрокартону і гофротари в АТ "Дніпроважпапірмаш" наведено в табл. 4. Відсутність великих транспортних витрат має помітно зменшити вартість нової продукції.

Таблиия 4

Річна потреба АТ "Дніпроважпапірмаш" у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари

 

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

Загальна кількість

Сировина й матеріали

Картон для плоских шарів

тис. м2

68000

гофрокартону (ГОСТ 7420-78)

тонн

13600

Папір для гофрування

тис. м2

50000

(ГОСТ 7377-85)

тонн

5900

Хімікати

Силікатна брила (ГОСТ 13089-81)

тонн

2032

Полівінілацетатна дисперсія (ГОСТ 18992-80)

тонн

74

Дибутиллфталат (ГОСТ 8728-71 )

тонн

8,9

Пакувальні матеріали

Стрічка сталева пакувальна (ТОСТ 3560-73)

тонн

80

Дріт звичайний

тонн

20

Стрічка поліпропіленова

тонн

32,6

Фарба флексографська

тонн

29,6

Енергоресурси

Електроенергія

тис. кВт*год

2353

Теплова енергія

Гкал

12 600

Газ природний

тис. м3

1 700

Вода технічна

3

м

5 100

За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2 становитиме: гофрокартону — 623,5 грн, гофротари (ящиків) — 687,8 грн. Оптові ціни на продукцію мають бути визначені з урахуванням конкурентоспроможності картонної тари на внутрішньому ринку. Ціни на гофровані картон та ящики розраховувалися на основі собівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 15 % від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 грн і 791 грн за 1000 м2 продукції. Виходячи з викладеного можна визначити очікуваний прибуток від новостворюваного виробництва гофрокартону й гофротари на АТ "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема (табл. 5).

Таблиця 5

Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в АТ "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема у 2000 і 2004 рр., грн

 

Вид продукції

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн

Собівартість продукції, грн

Загальний прибуток, грн

Гофрокартон

тис. м2

32 000

717

623,5

2 992 000

Відходи виробництва

тонн

1210

120

100

24 200

Разом

 

3 016 200

Гофроящики

тис. м2

29600

791

687,8

3 054 720

Відходи виробництва

тонн

2770

120

100

55400

Разом

 

3 110 120

Варто наголосити, що практична реалізація варіанта постачання картону для плоских шарів гофрокартону й паперу для гофрування з Дніпропетровської паперової фабрики, що територіально межує з АТ "Дніпроважпапірмаш", уможливлює зменшення собівартості гофрокартону з 623,5 до 586,5 грн, а гофроящиків — з 687,8 до 644,5 грн за рахунок скорочення транспортних витрат. За умови реалізації продукції за раніше прийнятими проектними цінами додатковий прибуток від виробництва гофрованих картонних ящиків становитиме 1 281 680 грн [(687,8 — 644,5) • 29 600] або зросте на кінець 2000 р. на 42 % (1 281 680: 3 054 720 • 100). Це означає, що валовий прибуток від виробництва гофротари може досягти 4 336 400 грн.

6. Організаційний план

Організаційно експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари є внутрішнім виробничим підрозділом (цехом) АТ "Дніпроважпапірмаш" з усіма особливостями управління підприємством із такою організаційно-правовою формою. Для нового виробництва вирішено використати класичний тип організаційної структури управління — лінійно-функціональну оргструктуру, але з елементами матричної (на період реалізації проекту й освоєння проектної потужності). Така організаційна структура управління забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та інтенсифікації роботи функціональних підрозділів, уможливлює необхідний маневр матеріально-фінансовими ресурсами, спрямовує діяльність на достатню гнучкість і нововведення.

Вищим органом акціонерного товариства "Дніпроважпапірмаш" традиційно є загальні збори акціонерів, а виконавчим — Правління, яке очолює його голова (генеральний директор підприємства). Акціонери відповідають за зобов'язання товариства тільки в межах належних їм акцій.

Якщо чисельність промислово-виробничого персоналу АТ "Дні-проважпапірмаш" ім. Артема становить на початок 1997 р. 1775 осіб, то розрахункова потреба в персоналі для новостворюваного виробництва становитиме орієнтовно 98 осіб, у тому числі для першої черги — 59 осіб. При цьому комплектування нового виробництва необхідними кадрами передбачається здійснити вивільненням і перенавчанням персоналу в межах загальної чисельності промислово-виробничого персоналу діючого підприємства.

Чисельність виробничого й управлінського персоналу визначалася за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування. Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність цехового персоналу становить 6 осіб, у тому числі керівників і спеціалістів — відповідно 4 і 2 особи. Розрахункову чисельність, склад і структуру промислово-виробничого персоналу нового виробництва в акціонерному товаристві "Дніпроважпапірмаш" наведено в табл. 6.

Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що становила в целюлозно-паперовій промисловості України на початок 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 грн. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведено в табл. 7.


Подпись: І   98   І 59

Разом


204 480 І     124 920 ~


 

7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту

Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофро-тари розраховувалися відповідно до "Порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного на території України у 1994 році", затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 1994 р. наказом 127 і доповненням до нього 112/373 від 30 листопада 1994 р. Розрахунки проводилися за типовими структурними елементами виробничих інвестицій (табл. 8).

Таблиця 8

Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в АТ "Дніпроваж-

папірмаш"

 

Вид капітальних вкладень

Будівельно-монтажні роботи

Придбання устаткування

Інші витрати

Усього

Капітальні вкладення в промислове будівництво, грн

1 353

2 279 452

1 348 210

3 629 015

Валютні витрати, дол. США

 

1 793 100

89900

1 883 000

Валютні витрати в перерахунку в національну валюту за курсом НБУ станом на 30січня 1997 р., грн (1 дол. = 1,87 грн)

 

3 53 097

168 113

3 521 210

Усього капітальних вкладень, грн

1 353

5 632 549

1 516 323

7 148 872'

У тому числі капітальні вкладення в першу чергу будівництва, грн

1 323

2 701 562

1 364 512

4 067 397

Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту АТ "Дніпроважпапірмаш"


Фінансування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок пільгового державного кредиту. При цьому валютну частину інвестицій перераховано в гривні за курсом НБУ і її розглядають як пільговий державний кредит. Загальну суму кредиту та умови кредитування наведено в табл. 9.

Для повернення кредиту й процентів за користування ним має бути використаний прибуток від продажу гофрованої картонної тари.

Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги будівництва, освоєння проектної потужності й подальшого виробництва протягом чотирьох років. Після цього можливе й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги будівництва. Повернення кожного кредиту має здійснюватися протягом двох років. У табл. 10 наведено розрахунок повернення самого кредиту й процентів за користування ним.

У 1998 р. виробництво гофрокартону здійснюватиметься лише три місяці; з урахуванням рівня освоєння проектної потужності в перший рік експлуатації (65 %) обсяг продажу гофрокартону становитиме:

(3309 • 3: 12) • 0,65 = 5362,5 тис. м2.

Якщо зважити на те, що ціна 1000 м2 гофрокартону становитиме 717 гривень (див. табл. 5), а коефіцієнти збільшення виторгу від реалізації відходів виробництва й ціни для покриття процентів дорівнюватимуть відповідно 1,006 та 1,06, то загальний виторг має бути:

717 • 5362,5 • 1,006 • 1,06 = 4 100 061 грн;

а прибуток від продажу продукції:

4 100 061 — 3 364 700 = 735 361 грн.

З урахуванням того, що кредит надаватиметься під 20 % річних, сума сплати за користування кредитом у 1998 р. становитиме: 4 067 397 • 0,2 = 813 480 грн.

За таким самим алгоритмом розраховано показники за інші роки, що зазначено в табл. 10.