10.3. Зміст та завдання управління фінансами підприємства

Під час переходу до ринкової системи господарювання зароджується конкуренція як важливий механізм регулювання економічних процесів. Однак у перехідний період вона ще незначна. Це дає змогу продавцям установлювати й підтримувати більш високі ціни, ніж вони могли б дозволити собі за розвинутої конкуренції, що призводить до застою у виробництві, до безробіття, а в кінцевому рахунку — до соціально-економічної та політичної нестабільності.

Конкурентоспроможність підприємства можна забезпечити правильною організацією управління фінансами: рухом фінансових ресурсів та фінансовими відносинами. Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Фінансовий механізм підприємства — це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

Оптимальна взаємодія фінансових відносин досягається використанням усіх фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, кредит, бюджет, податки), нормативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансових важелів.

До головних завдань фінансового менеджменту належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, суб'єктами господарювання.

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку.

Мобілізуючи кошти інших власників для покриття витрат на власному підприємстві, фінансисти повинні мати чітке уявлення про мету інвестування ресурсів і давати рекомендації щодо форм залучення коштів. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у фінансових ресурсах доцільно використовувати позички банків. Здійснюючи великі капітальні вкладення, можна скористатися додатковою емісією цінних паперів. Однак таку рекомендацію можна дати лише тоді, коли фінансисти ґрунтовно дослідили фінансовий ринок, проаналізували попит на різні види цінних паперів, урахували можливі зміни кон'юнктури й упевнені в порівняно швидкій та вигідній реалізації цінних паперів підприємства.

На підставі маркетингового дослідження підприємство вирішує такі три проблеми: які товари, роботи, послуги слід виробляти та в якій кількості? Як мають бути вироблені ці товари? Хто отримає, придбає чи зможе використати ці товари та послуги? Фінансисту зобов'язані визначити обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для інвестування у виробництво і реалізацію продукції, виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, страховими організаціями, цільовими фондами, суб'єктами господарювання.

Процес виробництва відбувається в певній технологічній послідовності, коли безперервно повторюється стадія придбання сировини, матеріалів та підготовки їх до виробництва, стадія перетворення сировини на напівфабрикати, незавершене виробництво, готову продукцію. Потреба в коштах у підприємства виникає на кожній із цих стадій іще до відшкодування виробничих витрат з виручки від реалізації продукції. Саме тому кожне підприємство, формуючи свій капітал (статутний фонд), мусить передбачити необхідну суму оборотних коштів. Вкладені оборотні кошти на кожній стадії виробничого процесу, переходячи з однієї функціональної форми в іншу, заміщуються після реалізації продукції.

Дуже важливим у процесі управління фінансами підприємств є визначення такої потреби в оборотних коштах, яка забезпечувала б мінімально необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків готової продукції для виконання виробничої програми. За браком власних оборотних коштів для поточного інвестування необхідно визначити потребу в позичкових коштах.

Брак оборотних коштів у окремих підприємств виникає саме через те, що надходження та використання грошей не збігаються в часі і здійснюються в різних обсягах. Унаслідок цього в одних підприємств на певний момент з'являються тимчасово вільні кошти, а в інших — виникає тимчасова потреба в них. Ця суперечність процесу відтворення вирішується комерційними банками через кредитування підприємств. За тимчасового дефіциту власних оборотних коштів підприємство звертається в банк з метою одержання кредитів.

Управління фінансами включає також сферу фінансового забезпечення капітальних вкладень на технічне переобладнання, реконструкцію та розширення підприємств. У цьому разі фінансисти мусять точно визначити: власні джерела фінансування капітальних вкладень, передовсім амортизаційні відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть надійти від емісії цінних паперів; можливості одержання довгострокових кредитів.

Безпосереднім завданням управління фінансами підприємств є забезпечення формування та правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне надходження виручки від реалізації продукції постійно контролюється фінансовими менеджерами.

Тести

1.         Яке визначення найбільш повно розкриває сутність
підприємця?

. Господар. Б). Власник.

. Центральна постать ринкової економіки. Г). Ділова людина.

Які основні функції виконує підприємець?

. Ресурсну. Б). Мотиваційну.

. Управлінську. Г). Інноваційну. Д). Регулюючу. Е). Ризикову.

З яких частин складається підприємницький дохід?

. Прибуток.

Б). Балансовий прибуток.

. Нормальний (звичайний) прибуток. Г). Економічний прибуток (надприбуток). Д). Торговельний прибуток.

Що включає в себе правовий статус підприємця?

. Його характерні риси. Б). Його права.

. Його роль і значення в ринковій економіці. Г). Його обов'язки.

Д). Його функції.

Е). Його відповідальність.

Що таке права підприємця?

А). Правові норми (правила), що підлягають виконанню. Б). Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил (норм) поведінки.


В). Правові та етичні відношення підприємців до суспільства, які характеризуються виконанням своїх правових норм (правил).

На які різновиди поділяється підприємництво залежно від власності?

. Індивідуальне. Б). Приватне.

. Особисте. Г). Колективне. Д). Корпоративне. Е). Державне.

Які існують види підприємництва?

. Виробниче. Б). Індивідуальне.

. Матеріальне. Г). Комерційне.

Д). Фінансово-кредитне. Е). Корпоративне.

Який вид підприємництва є найважливішим?

. Комерційний. Б). Виробничий.

. Фінансово-кредитний.

Що є основною функцією виробничого підприємництва?

. Купівля товару. Б). Продаж товару.

. Виробництво товару. Г). Споживання товару. Д). Розподіл товару.

10.       Що є об'єктом купівлі-продажу фінансово-кредитного
підприємництва? (Декілька відповідей.)

А). Продукція.

Б). Гроші.

В). Послуги.

Г). Цінні папери.

Д). Інформація.

Е). Іноземна валюта.

Які є основні організаційні одиниці підприємницької діяльності?

. Фірма.

Б). Товариство.

. Компанія. Г). Партнерство. Д). Бізнес.

Які існують на практиці основні організаційно-правові форми підприємництва?

. Колективне.

Б). Одноосібне володіння.

. Партнерство (товариство). Г). Спільне підприємство.

Д). Компанія. Е). Корпорація.

Які переваги має одноосібне володіння?

. Відносна простота заснування та ліквідації фірми. Б). Спеціалізація в менеджменті.

. Повні самостійність, свобода і оперативність. Г). Максимум спонукальних мотивів діяльності. Д). Обмежена відповідальність.

Е). Значні фінансові можливості. Є). Конфіденційність діяльності.

Партнерство (товариство) — це:

А). Самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця.

Б). Об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику.

В). Незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності.

За яким критерієм підприємства поділяються на малі, середні, великі?

. За формою власності. Б). За формою організації.

. За розміром.

Г). За сферою діяльності. Д). За видом діяльності. Е). За типом діяльності.

Які новостворені та діючі підприємства в Україні належать до малих підприємств у промисловості та будівництві (згідно із Законом України "Про підприємства в Україні")?

. Чисельність працюючих до 300 чол. Б). Чисельність працюючих до 200 чол.

. Чисельність працюючих до 100 чол. Г). Чисельність працюючих до 50 чол. Д). Чисельність працюючих до 25 чол. Е). Чисельність працюючих до 15 чол.

Які новостворені та діючі підприємства в Україні належать до малих підприємств у роздрібній торгівлі (згідно із Законом України "Про підприємства в Україні")?

. Чисельність працюючих до 300 чол. Б). Чисельність працюючих до 200 чол.

. Чисельність працюючих до 100 чол. Г). Чисельність працюючих до 50 чол. Д). Чисельність працюючих до 25 чол. Е). Чисельність працюючих до 15 чол.

Які основні функції притаманні малому підприємництву?

А). Формування конкурентного середовища. Б). Доцільність масового випуску продукції.

В). Надання ринковій економіці необхідної гнучкості. Г). Вирішення проблем зайнятості. Д). Пом'якшення соціальної напруги.

Е). Необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу.

Що таке малі підприємства?

. Вид діяльності підприємства. Б). Сфера діяльності підприємства.

. Форма власності.

Г). Організаційно-економічний вид підприємства.

Суб'єктами малого підприємництва (відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва") є юридичні особи, в яких:

. Середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 100 тис. євро.

Б). Середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

. Середньооблікова чисельність не перевищує 100 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах визначається з урахуванням:

. Усіх працівників.

Б). Усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами й за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

. Усіх працівників, у тому числі працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Г). Усіх працівників на підставі річної звітності. Д). Працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Селянське (фермерське) господарство — це суб'єкт господарювання, який здійснює:

. Будь-яку діяльність.

Б). Виробництво сільськогосподарської продукції.

. Діяльність на власний ризик.

Г). Переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Д). Діяльність з метою отримання прибутку.

Хто може бути головою селянського (фермерського) господарства?

A)        . Будь-який член господарства.

Б). Засновник селянського (фермерського) господарства.

B)        . Правонаступник засновника селянського (фермерсь-
кого) господарства.

Г). Людина, яка має відповідну кваліфікацію.

Хто має право на створення селянського (фермерського) господарства?

. Кожний дієздатний громадянин України, здатний займатися сільським господарством.

Б). Кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 16-річного віку.

. Кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 18-річного віку.

Г). Кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 20-річного віку.

Ким вирішуються спори, що виникають під час виконання договорів між селянським (фермерським) господарством із будь-якими підприємствами?

. Учасниками договорів. Б). Судом.

. Арбітражним судом.

Г). Виконавчим органом місцевої влади.

Що є підставою для припинення діяльності селянського (фермерського) господарства?

. Рішення членів селянського (фермерського) господарства про припинення його діяльності.

Б). Заява споживача.

. Заява прокурора.

Г). Визнання господарства банкрутом. Д). Якщо не залишається жодного члена господарства, який бажає продовжувати діяльність господарства.

Бізнес-план — це:

. Письмовий документ, який регламентує діяльність фірми.

Б). Письмовий документ, який регламентує відносини між засновниками фірми.

. Письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи та способи її реалізації.

Чи залежить ступінь деталізації бізнес-плану від того, чи належить фірма до сфери послуг або до виробничої сфери?

. Так. б). Ні.

. Залежно від масштабів бізнесу.

Г). Залежно від характеристики продукту.

За якими ознаками не можна класифікувати бізнес-плани?

. За сферою бізнесу. Б). За формою власності.

. За масштабами бізнесу.

Г). За характеристиками продукту бізнесу.

Яка стадія не належить до загальновизнаних стадій розробки бізнес-плану?

. Початкова. Б). Підготовча.

. Основна. Г). Заключна.

Яка складова не входить до структури бізнес-плану?

. Резюме.

Б). Продукція (послуги).

. Дослідження ринку.

Г). Характеристика ринку продукту.

Д). Маркетинг-план.

Е). План збуту.

Ж). Виробничий план.

З). Організаційний план.

І). Фінансовий план.

Яким обсягом (як правило) обмежується бізнес-план?

. 10-15 сторінок. Б). 20-25 сторінок.

. 30-35 сторінок. Г). 40-45 сторінок.

Що покладено в основу організації фінансів?

. Грошові фонди. Б). Оборотні кошти.

. Комерційний розрахунок. Г). Прибуток.

За своїми фінансовими зобов'язаннями підприємство відповідає

. Власним майном. Б). Доходами.

. Власним майном і доходами. Г). Власним прибутком.

На якій стадії у підприємства виникає потреба в коштах?

. Придбання сировини і матеріалів. Б). Найму робочої сили.

. Виробництва продукції. Г). Реалізації продукції.

Д). На кожній з перерахованих стадій.

Амортизаційні відрахування — це:

. Джерело відтворення основних доходів. Б). Елемент витрат на виробництво.

. Одночасно і елемент витрат, і джерело відтворення. Г). Фінансовий інструмент.

Що залишається у розпорядженні підприємства?

. Чистий прибуток. Б). Податки.

. Плата за кредити. Г). Страхові внески.

Що відносять до прямих податків?

. Податок на додану вартість. Б). Податок з реклами.

. Податок на прибуток. Г). Акцизний збір.

Прибуток підприємства, що підлягає оподаткуванню,

це:

. Сума валового доходу.

Б). Різниця між сумою валового доходу та сумою амортизаційних відрахувань.

. Різниця між сумою валового доходу і валових витрат плюс амортизаційні відрахування.

На що спрямована фінансово-кредитна підтримка підприємництва?

A)        . На стимулювання виробництва певних товарів.
Б). На стримування виробництва певних товарів.

B)        . На стимулювання і стримування виробництва певних
товарів.

Г). Правильної відповіді немає.


 

Практичні завдання

Завдання 1.

У чому полягає сутність підприємця? Наведіть приклади випадків, коли інтереси підприємців суперечать інтересам суспільства. Яким чином можна розв'язати цю суперечність?

Завдання 2.

Побудуйте схему, за якою визначте загальні та особливі (специфічні) риси понять "підприємець", "власник", "господар", "новатор".

Завдання 3.

Як функції підприємництва поєднані з основними функціями підприємця? Побудуйте схему взаємозв'язку між функціями підприємництва та функціями підприємця.

Завдання 4.

Фірма функціонує в машинобудівній промисловості. Найбільша частина її витрат іде на придбання й утримання обладнання, будівель. Друга фірма функціонує як юридична, профіль якої визначають висококваліфіковані й високоопла-чувані фахівці. Третя фірма тільки розпочинає свою діяльність і шукає власне місце на ринку. Які фактори збільшення підприємницького доходу мають, на ваш погляд, першочергове значення для кожної з цих фірм?

Завдання 5.

Що є спільного та відмінного у понять: "нормальний (звичайний) прибуток" і "економічний прибуток (надприбуток)"?

Завдання 6.

Визначте найбільш важливі ділові якості (характерні риси) особливості цивілізованого підприємця. Які із зазначених характерних рис відповідають сучасному українському підприємцю? У чому полягають основні перешкоди для формування ділових якостей особистості українського підприємця? Наведіть конкретні приклади.

Завдання 7.

Самостійно охарактеризуйте поняття "фізична особа" і "юридична особа". Які, на вашу думку, форми підприємницької діяльності найбільш притаманні юридичним особам? Розкрийте переваги й недоліки приватного та колективного підприємництва.

Завдання 8.

Який зміст вкладається у поняття "виробниче підприємництво"? Чи не вбачаєте Ви суперечності в поєднанні понять "виробництво" і "підприємництво"?

Завдання 9.

Розкрийте принципову схему виробничого підприємництва, назвіть основні ресурси виробничого підприємництва та його фактори. Чому, на Вашу думку, перед Україною постала гостра потреба у виробничому підприємництві?

Завдання 10.

Наведіть схему здійснення торговельної операції. Охарактеризуйте ресурси та фактори комерційного підприємництва. Поясніть, яким чином утворюється прибуток від комерційної діяльності.

Завдання 11.

Про посередництво дуже часто говорять як про непотрібний та шкідливий вид підприємницької діяльності. Чи можете ви погодитися з таким твердженням? Яку роль відіграють посередники в бізнесі? Чи вважаєте Ви правомірним відносити посередництво до бізнесу послуг? Доповніть фразу: "Посередник — це особа, яка стоїть між... та...".

Завдання 12.

Розкрийте принципову схему фінансово-кредитного підприємництва. Що дає людям купівля та продаж грошових коштів? Яким чином фінансовий підприємець отримує прибуток, за чий рахунок цей прибуток виникає?

Завдання 13.

На якій підставі страхову діяльність можна назвати підприємницькою? Поясніть, яким чином підприємці, що здійснюють страхову діяльність, отримують прибуток, за який рахунок вона виникає. Чи ризикує страхова компанія? Завдання 14.

Яку організаційно-правову форму підприємницької діяльності Ви оберете на початку бізнесової діяльності? Поясніть чому.

Завдання 15.

Чому банкіри неохоче надають кредити партнерствам (товариствам) і особливо одноосібним володінням?

Завдання 16.

Якою організаційно-правовою формою, на Ваш погляд, має бути підприємництво, що виробляє: а) кораблі; б) побутову техніку; в) зошити; г) автомобілі; д) одяг; е) пиріжки? Поясніть.

Завдання 17.

Якого розміру, на Ваш погляд, має бути підприємство, що виробляє автомобілі, меблі, зошити, комп'ютери, взуття, побутову техніку, й чому?

Завдання 18.

За даними табл. 5.2 розрахуйте динаміку змін кількості малих підприємств та зайнятих на них осіб в Україні за 1991-1999 рр. Побудуйте графік цих змін та поясніть причини таких коливань.

Завдання 19.

Розрахуйте, використовуючи дані табл. 5.2, скільки чоловік у середньому припадало на одне мале підприємство у 1991-1999 рр. Проаналізуйте тенденцію змін цього показника.

Завдання 20.

Доведіть, що селянське (фермерське) господарство є однією з форм підприємницької діяльності.

Завдання 21.

Побудуйте схему виробничо-економічних відносин селянського (фермерського) господарства з державними, колективними,  орендними та іншими підприємствами і організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами.

Завдання 22.

Як Ви розумієте діяльність селянського (фермерського) господарства на умовах самоокупності? Проаналізуйте основні складові самоокупності селянського (фермерського) господарства.

Завдання 23.

Проаналізуйте за конкретними даними стан розвитку селянського (фермерського) господарства у вашому регіоні (селі, районі, області).

Завдання 24.

Які існують підстави для припинення діяльності селянського (фермерського) господарства? Що було підставою припинення діяльності селянського (фермерського) господарства у вашому селі (районі)?

Завдання 25.

Використовуючи зразок (додаток ), розробіть бізнес-план для вашої майбутньої фірми.

Завдання 26.

Зробіть розрахунки фінансового плану бізнес-плану вашої майбутньої фірми.

Завдання 27.

Організуйте проведення презентації бізнес-плану, використовуючи основні цілі, завдання та різні способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

Завдання 28.

Виручка від реалізації продукції становить 560 тис. грн, сукупні витрати — 290 тис. грн. Визначте розмір прибутку.

Завдання 29.

Оборотні кошти підприємства — 120 тис. грн. Термін одного обороту — 90 днів. Визначте річну суму оборотних коштів. Для розрахунків використовуйте величину — 360 днів.

Завдання 30.

Загальна сума прибутків підприємства — 240 тис. грн. Величина податків з прибутку становить 80 тис. грн, чистий прибуток — 48 тис. грн. Розрахуйте величину частини прибутку, яка може бути використана.

Завдання 31.

Визначте ціну продажу одного виробу, якщо відомо, що витрати на виробництво становлять 70 грн, прибуток — 10 грн, а ставка ПДВ — 20 %.

Завдання 32.

Валові витрати підприємства становлять 200 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань — 120 тис. грн. Валовий дохід — 400 тис. грн. Визначте розмір податку на прибуток підприємства.

Завдання 33.

Підприємство має два варіанти ризикованого вкладення капіталу. У першому варіанті дохід становить 10 тис.грн, а збитки — 3 тис.грн, у другому — дохід — 15 тис.грн, а збитки — 5 тис.грн. Який варіант більш ризиковий?

Завдання 34.

Вибухом зруйновано цех підприємства. Вартість устаткування цеху 100 тис.грн. У цеху знаходилася продукція на 20 тис.грн. Для розчистки території підприємець витратив 1 тис.грн. Сума від здачі металобрухту — 2 тис.грн. Яка буде сума прямих збитків?

Завдання 35.

Підприємець одержав у банку кредит у сумі 100 тис.грн під 10% річних і терміном погашення 4 роки. У кредитній угоді обговорено робити погашення позички два рази на рік однаковими частинами. Скласти графік погашення кредиту.

Теми рефератів

Підприємець — центральна постать ринкової економіки.

Соціально-психологічний портрет сучасного вітчизняного підприємця.

Генерування ідей — визначальна риса підприємця.

4.         Стан та проблеми реалізації правового статусу
підприємця.

Формування нової генерації підприємців — справа державна.

Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в Україні.

Виробниче підприємництво — найважливіший вид підприємницької діяльності.

Історія розвитку комерційного підприємництва.

Роль та значення посередницького підприємництва.

Фінансово-кредитне підприємництво в Україні.

Роль і місце фірми в ринковій економіці.

12.       Одноосібне володіння як початкова форма
підприємницької діяльності.

Основні переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

Місце і роль малого підприємництва в ринковій економіці.

Мале підприємництво — початок Вашого бізнесу.

Переваги та недоліки малого підприємництва.

17.       Проблеми становлення та розвитку малого
підприємництву у Вашому регіоні.

Підтримка малого підприємництва — справа державна.

Проблеми та перспективи підготовки кадрів для малого підприємництва.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні.

21.       Селянське (фермерське) господарство як форма
підприємництва.


Тенденції та проблеми розвитку селянського (фермерського) господарства в Україні.

Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських) господарств.

Позитивний досвід розвитку селянських (фермерських) господарств у Вашому районі (області).

Сільськогосподарська освіта як важлива передумова розвитку фермерських господарств в Україні.

Бізнес-план — основа успіху.

Стратегічне планування у підприємницькій діяльності.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання.

Сутнісна характеристика бізнес-плану.

Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану.

Презентація бізнес-плану (цілі, завдання та організація проведення).

Роль фінансів у підприємницькому управлінні.

Самофінансування у підприємницькій діяльності.

Прибуток — узагальнюючий показник фінансової діяльності.

Фінансові показники підприємницької діяльності.

Кредитування як форма фінансової підтримки підприємництва.

37.       Особливості оподаткування інноваційного
підприємництва.

Розвиток системи оподаткування: світовий досвід та реалії України.

Підприємництво у фінансовій сфері.

Фінансове забезпечення підприємницької діяльності банківськими установами.