Передмова

В період трансформації економіки України відбуваються процеси пристосування фінансових відносин, що мали місце між суб'єктами підприємницької діяльності в умовах командно-адміністративної системи управління, до умов функціонування фінансів у ринковому середовищі. У зв'язку з цим формується нове бачення дисципліни "Фінансові основи підприємництва" та її місце у процесі загальноекономічних перетворень в державі.

Підприємства зараз працюють переважно в умовах комерційного розрахунку, тобто основним джерелом їх фінансового забезпечення є самофінансування — перевищення доходів над витратами, або беззбитковість діяльності, орієнтація підприємств на одержання прибутку відповідно до визначеної фінансової стратегії.

За таких обставин необхідна адекватна ринковій економіці організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів високої кваліфікації, які на основі набутих теоретичних знань та практичних навиків могли б розв'язувати ситуаційні завдання різної складності, зокрема розробляти план дій по забезпеченню підприємства матеріальними ресурсами; створенню та ефективному використанню фінансових ресурсів, в тому числі й кредитних.

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності. Тобто підприємництву потрібно вчитися.

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.


Головна ідея навчального посібника розкривається в одинадцяти взаємопов'язаних темах, вивчення яких дає змогу отримати повне уявлення про фінансові основи підприємництва. Засвоївши матеріал цього навчального посібника, Ви не станете одразу підприємцем або фахівцем з економіки, але зможете більш свідомо і впевнено зробити професійний вибір згідно зі своїми здібностями і переконаннями.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Словесний метод навчання зводиться до послідовного викладу матеріалу — від простого до складного. Навчальний посібник насичений наочним матеріалом, який поданий у вигляді таблиць, схем, графіків.

Практичний метод зводиться до вирішення тестових та практичних завдань для кращого засвоєння дисципліни. Для закріплення знань пропонується також написання реферату. Методика виконання роботи та тематика рефератів подана у посібнику.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напрямку 05.01 "Економіка та підприємництво" та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.