9.4. Система оподаткування підприємницької діяльності

Серед фінансових важелів розвитку підприємництва особливе місце посідає система оподаткування. Вона використовується як інструмент впливу на бізнес, стимулює і обмежує певні види підприємницької діяльності, забезпечує надходження до державного бюджету.

У світовій практиці розвитку підприємництва система оподаткування поряд із бюджетним фінансуванням пріоритетних напрямів економічної діяльності справляє найбільший вплив на фінансово-кредитну політику, грошовий обіг та господарську кон'юнктуру в цілому. Система оподаткування — продукт закономірного результату економічного розвитку суспільства. Вона втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система зазнає постійних змін, що знаходить відображення у появі нових офіційних документів, у змінах і доповненнях до чинних законів. Яким же чином законодавство визначає суть цієї системи?

Система оподаткування — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до державних цільових фондів, що стягуються в установленому порядку.

Законодавча база визначає принципи побудови системи оподаткування, диференціює податки. Відповідно до побудови бюджету податки можуть бути загальнодержавними і місцевими. Крім того, податки поділяються на прямі і непрямі. Для кращого засвоєння системи оподаткування розглянемо табл. 9.1.

3 наведеної таблиці випливає, що прямі податки встановлюються безпосередньо на дохід і майно, а непрямі — входять до ціни товару або до тарифу.

Система оподаткування будується за такими принципами:

обов'язковості;

економічної доцільності;

соціальної справедливості;

поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян.

Реалізація цих принципів забезпечує надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державних цільових фондів. Це так звана оптимальна точка, в якій поєднуються інтереси держави і підприємницького сектору. Високі податкові ставки створюють для держави і підприємців ряд проблем (адже вони здатні підірвати зацікавленість підприємців у розвитку своєї справи).

Одночасно може статися так, що держава за умов застосування більш високих ставок податків одержить менше податкових надходжень до бюджету.

Таблиця 9.1.

Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

Непрямі

Прямі податки

Внески до державних цільових фондів

Інші податки, збори,

податки

платежі

Податок на додану вартість

Податок на прибуток підприємств

Пенсійний фонд

Плата з компенсування

витрат на геологорозвідувальні роботи

Акцизний

Плата за землю

Фонд соціального

Плата за спеціальне

використання природних ресурсів

збір

страхування

Мито

Податок з власників транспортних засобів

Фонд зайнятості

Державне мито

Митний збір

Плата за майно підприємств

На будівництво, ремонт і експлуатацію автошляхів

Місцеві податки і збори

Американський економіст Лаффер довів графічно, що до певної межі підвищення податкової ставки збільшує суму доходів бюджету, а потім вони поступово знижуються до рівня, зазначеного на рис. 9.1.

Лаффер довів, що однаковий дохід може бути отриманий і за достатньо низької і за високої податкової ставки. Дійсно, рівність бюджетних надходжень (у1=у2) досягається за умови різних за рівнем податкових ставок (х2 значно більше за х1). Річ у тім, що нижча податкова ставка збільшує кількість об'єктів оподаткування, залучаючи дедалі більшу кількість підприємців. І навпаки: зростання податків викликає згортання діяльності у частини підприємців внаслідок збитковості їхньої справи.


Податковий тиск змушує підприємця шукати прогалини в податковому законодавстві або використовувати різні схеми ухилення від податків. Це може відбутися шляхом створення фіктивних фірм, свідомого заниження цін та використання товарообмінних операцій, використання фіктивної документації.

Усе це негативно відбивається на діловій активності, особливо в малому та середньому підприємництві. Тому для пом'якшення податкового тиску на розвиток підприємництва держава застосовує різні заходи, що сприяють підвищенню ділової активності.

Зокрема для суб'єктів малого підприємництва в порядку, передбаченому законодавством України, застосовуються різні види оподаткування.

Загальна система оподаткування діяльності громадянина-підприємця

Працюючи за класичною, традиційною системою оподаткування, приватний підприємець розраховує свій сукупний чистий доход як різницю між виручкою в грошовій або натуральній формі і витратами, які можна документально підтвердити і які мали місце в процесі його діяльності.

Характерним для приватного підприємництва є те, що виручка або валовий доход вважаються отриманими лише у разі надходження плати за товари, виконані роботи чи надані послуги. Це вигідно відрізняє роботу приватного підприємця — фізичної особи від роботи юридичних осіб, які розраховують податок на прибуток, включаючи до бази оподаткування і ті суми, які ще мають отримати, скажімо, за відвантажену продукцію.

Облік витрат за такою системою передбачає ретельний збір всіх документів, що супроводжують всі етапи господарської діяльності і, до речі, повинні зберігатися не менш як три роки. Це, перш за все, документи щодо надходження чи витрат готівки: касові чеки, ордери, квитанції. У разі, якщо підприємцем відкрито поточний розрахунковий рахунок у банківській установі, — копії платіжних доручень, банківські авізо, корінці чекової книжки та квитанцій про здачу готівки в банк. Особливої уваги заслуговує і якість складання договорів, актів про виконання робіт, надання послуг, додержання правил оформлення накладних, рахунків-фактур, які отримує підприємець від інших суб'єктів господарювання. Сплачені ним податки, обов'язкові платежі і збори також відносяться на витрати у процесі діяльності.

Такий "касовий" метод розрахунку доходів і витрат приватного підприємця надає його обліку реального змісту і в той же час принципово відрізняється від обліку витрат юридичної особи. Тут, як відомо, на витрати відносяться суми, нараховані у звітному періоді, проте не обов'язково сплачені. Такі суми будуть відображені як заборгованість чи витрати майбутніх періодів. У приватного підприємця інша картина: витрати фактично нараховуються і сплачуються в одному періоді — звітному, а обраховуються при визначенні прибуткового податку підприємця вже за межами цього кварталу — під час складання податкової декларації.

Існує інший варіант загальної системи оподаткування, який видається значно зручнішим, тому що облік здійснюється за нормами, встановленими Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. № 12, і, так би мовити, звільняє підприємця від клопотів щодо збору документів, які реально підтверджують його витрати. Проте порівняльні розрахунки прибуткового податку за обома варіантами загальної системи свідчать, що застосування нормативів витрат призводить до значного перекручування наслідків господарської діяльності. Особливо це стосується видів діяльності, де значна частка матеріальних витрат, використовуються імпортні матеріали, є потреба у відрядженнях, зокрема за межі України.

Таким чином, заощадження часу на веденні бухгалтерського обліку обертається значними фінансовими втратами та браком достовірної інформації про прибутковість власного бізнесу.

Оподаткування доходів громадян-підприємців єдиним податком

Застосування єдиного податку при оподаткуванні доходу приватного підприємця регулюється Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

Працювати за такою спрощеною системою підприємець може за додержання таких вимог:

Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не повинен перевищувати 500 тис. грн.

У трудових відносинах з підприємцем упродовж року не може перебувати більше як 10 осіб.

Діяльність не може пов'язуватися з торгівлею лікерогорілчаними і тютюновими виробами, а також пально-мастильними матеріалами.

Ставка єдиного податку встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації підприємця у розмірі від 20 до 200 гривень на місяць. Ця ставка підвищується на 50% за кожного працівника, що залучатиметься фізичною особою-підприємцем для здійснення діяльності.

Сплата єдиного податку за підсумками діяльності у звітному періоді дає законні підстави приватному підприємцеві не тільки не сплачувати прибутковий податок, а й не складати відповідну декларацію. Підтвердження цього можна знайти в п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507 "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727". Тому приватні підприємці, які є платниками єдиного податку, звільняються від щоквартальних авансових платежів.

Єдиний податок значно полегшує ведення бухгалтерського обліку, особливо для тих громадян, які тільки розпочинають самостійний бізнес і водночас повинні в стислі строки оволодіти методами господарських підрахунків і ведення діловодства. Привертає увагу і можливість заощадження коштів через дозвіл незастосування цією категорією підприємців касових апаратів при проведенні операцій з готівкою.

Проте, як свідчить практика, і ця система не є досконалою. Так, далеко не кожен підприємець має регулярні грошові надходження. Однак сплата єдиного податку відбувається незалежно від результатів діяльності. Видається недостатньо обміркованою і вимога щодо обмеження кількості найманих працівників. Адже якщо підприємець вдало розпочав бізнес і має можливість його надалі розвивати, таке обмеження не сприятиме залученню інвестицій і створенню додаткових робочих місць в Україні.

Оподаткування доходів громадян-підприемців фіксованим податком

Статтею 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" встановлено, що громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право на оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту за умови, якщо:

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином — платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує 5.

Валовий доход такого громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує 7 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством.

Доходи такого громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку.

Застосування фіксованого податку не дозволяється при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі в межах від 20 до 100 гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50% за кожну особу.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.


Система оподаткування за допомогою фіксованого податку має багато спільного із системою оподаткування єдиним податком. Але обмеження щодо можливості її використання ще більш жорсткі і щодо кількісного складу учасників бізнесу, і щодо обсягів реалізації. Але головним обмеженням є, безумовно, вузька сфера застосування — тільки на ринках. Усе це дає підстави для висновку, що така система, можливо, стане найбільш популярною у сімейному бізнесі. Проте розвиток його можливий лише за умови реєстрації нових суб'єктів господарювання — як фізичних, так і юридичних осіб.