Анотація

 

В.В. Кузьмін

ФІНАНСОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

®

КИЇВ — 2006

УДК 334.7(075.8) ББК 65.29я73 К 89

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-46 від 18.05.2006 р.)

Рецензенти:

Н.С. Миколайчук — доктор економічних наук, професор; В.І. Благодатний — доктор економічних наук, професор; М.А. Коваленко — кандидат економічних наук, професор.

Кузьмін В.В.

К 89    Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

ISBN 966-364-308-0

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напрямку 05.01 "Економіка та підприємництво" та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.


ISBN 966-364-308-0


© Кузьмін В.В., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006