Тема 6. Підприємництво в фінансовій сфері 6.1. Суб'єкти підприємництва фінансового спрямування

Крім двох основних типів підприємницької діяльності виділяють ще один (третій) — підприємництво у фінансовій сфері, що, з одного боку, належить до посередницької діяльності, а з іншого — до надання безпосередніх послуг. Це перетворює фінансове підприємництво у складову частину кожного з обох типів підприємницької діяльності.

Підприємництво у специфічній фінансовій сфері може здійснюватись банкірами або фінансистами шляхом створення й організації діяльності банків або інвестиційних компаній

(фондів).

Банками є спеціалізовані установи, що акумулюють внески тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб, надають ці грошові кошти у тимчасове користування у вигляді кредитів, стають посередниками у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами (організаціями) та окремими особами. Таке визначення стосується, щоправда, державних і комерційних банків. Національний банк України здійснює регулювання грошового обігу, включаючи емісію нових грошей.

Інститути спільного інвестування Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 р. визначає правові і організаційні основи створення, діяльності і відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури і зберіганню активів, особливості розміщення і обертання цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок і обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

Згідно зі ст.3 Закону інститут спільного інвестування

(ІСІ) — це корпоративний інвестиційний фонд чи пайовий інвестиційний фонд, що здійснює діяльність, пов'язану з обєднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права і нерухомість.

Одним з ІСІ є корпоративний інвестиційний фонд. Згідно з законодавчим формулюванням корпоративний інвестиційний фонд — це ІСІ, що створюється у формі відкритого акціонерного товариства і здійснює виключно діяльність з спільного інвестування.

Він створюється згідно з законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, що встановлені Законом.

Цей фонд здійснює свою діяльність, якщо 70 чи більше відсотків у середньорічній вартості активів, що належать йому на правах власності, вкладені у цінні папери.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права: емітувати і розміщувати цінні папери, окрім акцій; залучати кредит у розмірі більшому, ніж 10% його активів; надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб; розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості, розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію; розміщувати акції понад заявлену кількість; відмовлятися від викупу власних акцій з причин, що не вказані в Законі чи в нормативно-правових актах комісії; створювати інші спеціальні чи резервні фонди.

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальне зібрання акціонерів і наглядова рада.

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві загальної дольової власності, що знаходяться в розпорядженні компанії з управління активами і обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути менше розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

Загальна характеристика корпоративного інвестиційного фонду

Ознаки:

організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства;

здійснює виключну діяльність у сфері спільного інвестування.

Види:

диверсифікований;

недиверсифікований. Діяльність регулюється:

1)         Законом "Про інститути спільного інвестування
(майові і корпоративні інвестиційні фонди)";

2)         статутом.
Органи управління:

загальне зібрання акціонерів;

наглядова рада.

Загальна характеристика пайового інвестиційного фонду Ознаки:

1)         активи, що належать інвесторам на праві загальної до-
льової власності, що знаходяться в розпорядженні компанії з
управління активами і обліковуються останньою окремо від
результатів її господарської діяльності;

2)         не є юридичною особою.


Діяльність регулюється:

Законом "Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)";

регламентом.

До цього варто додати, що суб'єктами підприємництва фінансового спрямування можна вважати також інвестиційні банки, які спеціалізуються на фінансуванні довгострокових інвестицій, включаючи придбання контрольного пакета акцій.