Документообіг у системі управління

 

Організація документообігу підприємства залежить від масш­табу діяльності підприємства, його функцій, кількості ланок управління і обсягу документопотоків.

Управління соціальними процесами реалізується за допомо­гою управлінської інформації, яка відображає зміст управлінсь­ких дій. Обіг управлінської інформації здійснюється за допомо­гою управлінських документів. Процеси діловодства та доку­ментообігу розглядаються, перш за все, як документальне відо­браження і забезпечення управлінських процесів. В цьому сенсі діловодство та документообіг слід розглядати як документальне забезпечення управління, тобто як систему вторинних процесів, які забезпечують і відображають процеси управління.

Документи можуть бути класифіковані за такими ознаками:

—за змістом: з адміністративних питань, з бухгалтерського обліку, планування та ін.;

—за походженням: службові, особисті;

за терміновістю: термінові, нетермінові;

за доступністю: секретні, особливо секретні, для службово­го використання, несекретні;

за формою: типові, індивідуальні;

за термінами зберігання: тимчасового зберігання довготер­мінового, постійного;

—за характером інформаційних зв'язків: вхідні, вихідні, внут­рішні;

—за типом носіїв: паперові, електронні;

—за назвою: акти, інструкції, протоколи, накази, звернення та ін.