ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

 

№ тесту

№ відповіді

№ тесту

№ відповіді

№ тесту

№ відповіді

№ тесту

№ відповіді

1

4

11

1, 2, 3

21

1—4

31

1—3, 5—9

2

2

12

1, 2, 3, 5, 6

22

1—3

32

1

3

1, 2, 3, 6, 7

13

2

23

1—6

33

1

4

1, 2, 4

14

1, 2, 3

24

1—2

34

1—3

5

1, 2, 3

15

2, 3, 4

25

1—4

35

1, 3, 4

6

1—            в,

2—            г,

3—            а,

4—            б

16

1—4

26

2—5

36

2

7

1, 2, 3

17

1—3

27

1, 3

37

1

8

2, 3, 4

18

1—3

28

1

38

2, 3

9

1—            с,

2—            а,

3—            с

19

2

29

2

 

 

10

 

20

1—3, 5

30

1—4

 

 

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ»

 

Курс «Основи організаціїелектронного документообігу»

призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «До-кументознавство та інформаційна діяльність», але може бути введений до навчальних планів спеціальностей, спрямованих на підготовку інформаційно-управлінських кадрів. Навчальний курс пов'язаний між предметними зв'язками із курсами документоз-навчого циклу («Документознавство», «Документаційне забезпе­чення управління» та ін.), навчальними курсами комп'ютерного циклу та циклу управлінських дисциплін.

Метою вивчення курсу є набуття теоретичних знань та прак­тичних навичок побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури, документопото-ків та побудови інформаційних зв'язків як основи впровадження системи електронного документообігу.

Завдання вивчення курсу:

формування системного підходу до дослідження організації як об'єкта впровадження електронного документообігу;

знайомство з основними вимогами до систем електронного документообігу;

формування у студентів системних підходів до побудови інформаційної моделі організації як основи ефективної організа­ції електронного документообігу.

Вивчивши курс, студенти повинні знати:

види документопотоків, які циркулюють в організації; особливості формування організаційної структури, штатно­го складу діловодних служб, їх взаємозв'язок із необхідністю впровадження систем електронного документообігу;

критерії визначення необхідності впровадження систем електронного документообігу в організації;

функціональні можливості систем електронного докумен­тообігу;

вміти:

формулювати цілі впровадження систем електронного до­кументообігу;

визначати потреби організації у впровадженні систем елек­тронного документообігу;

здійснювати аналіз документообігу підприємства.

Основні питання, необхідні для досягнення мети вивчення ку­рсу, зокрема, основні особливості та закономірності побудови інформаційної моделі підприємства, розкриваються у лекціях.

Набуття практичних навичок побудови інформаційної моделі підприємства відбувається на практичних заняттях, а навичок ро­боти з конкретними системами електронного документообігу для ознайомлення з їх функціональними можливостями — на лабора­торних заняттях.

Форми контролю — проміжний, який ґрунтується на регуляр­ній перевірці завдань, виконаних як на заняттях, так і поза ауди-торний час, підсумковий контроль — екзамен.

Засвоєння теоретичного курсу на набуття студентами практи­чних навичок в побудові інформаційної моделі підприємства як основи впровадження системи електронного документообігу від­бувається на передбаченій навчальним планом виробничій прак­тиці в органах державної влади та управління, підприємствах та організаціях різних галузей.

Для системного оволодіння матеріалом навчального курсу бажане виконання курсової роботи.

 

ВСТУП

 

Модуль 1. Документаційне забезпечення управлінської діяльності

Документообіг у системі управління. Класифікаційні ознаки документів. Загальна структура документаційного забезпечення управління

Суб'єкти документаційного забезпечення управління. Види документообігу. Операції, які виконують із вхідними докумен­тами. Основні процедури опрацювання вихідних документів. Операції при створенні внутрішніх документів. Етапи докумен­тообігу в організації. Зовнішній і внутрішній контур проходжен­ня документів. Принципи організації документообігу. Докумен­тальні потоки у системі управління. Основні види докумен­тальних потоків. Параметри документопотоку. Переведення до­кумента у електронну форму. Переваги та недоліки способів зберігання інформації.

Організаційна структура документаційного забезпечення управління. Служба документаційного забезпечення управління. Основні завдання служби документаційного забезпечення управ­ління. Функції служби документаційного забезпечення управлін­ня. Склад організаційної структури служби документаційного забезпечення управління залежно від обсягу документообігу. Фу­нкції основних підрозділів служби документаційного забезпечен­ня управління. Нормативи для розрахунку необхідної чисельності співробітників служби документаційного забезпечення управління.

 

Модуль 2. Електронний офіс. Інформаційна модель організації

Критерії для визначення потреби організації у впровадженні електронного документообігу. Етапи розвитку концепції елект­ронного офісу. Основні функції електронного офісу. Основні види інформаційних обмінів у організації.

Інформаційна модель організації

Критерії для визначення потреби організації у впровадженні електронного документообігу. Параметри, що описують доку­ментообіг в організації та її структурних підрозділах.

Електронний документ Функції електронного документа у системі управління. Вимоги до електронного документа. Жит­тєвий цикл електронного документа. Правовий статус електро­нного документа. Електронний підпис. Електронний цифровий підпис. Засіб електронного цифрового підпису. Відкритий ключ. Особистий ключ.

 

Модуль 3. Принципи побудови та функціонування систем електронного документообігу

Стадії автоматизації документообігу: паперовий докуме­нтообіг, паперовий документообіг з використанням автоном­них ПК, змішаний документообіг і безпаперовий документо­обіг.

Інтегрована система електронного документообігу. Переваги електронного документообігу.

Технологія УУогМ/омі. Складові технології УУогкІ/омі. Види сис­тем електронного документообігу. Основні функціональні влас­тивості систем електронного документообігу.

Електронний архів як складова системи електронного доку­ментообігу.

 

Модуль 4. Організаційно-технологічні підходи до впровадження електронного документообігу

Організаційні, економічні та технічні проблеми з реалізації проектів впровадження електронного документообігу. Заходи з ефективного впровадження систем електронного документоо­бігу.

Етапи проекту впровадження системи електронного докуме­нтообігу.

Аналіз документообігу підприємства як основа автомати­зації.

Етапи аналізу та оптимізації документообігу підприємства. Підготовчий етап. Аналіз структури документообігу на підпри­ємстві. Оптимізація взаємодії підрозділів згідно наявної моделі документообігу на підприємстві.

Критерїї оцінювання системи електронного документообігу.

Етапи переходу до електронного документообігу в організа­ціях.

Консалтингові послуги при впровадження систем електро­нного документообігу.

 

Модуль 5. Інформатизація державного управління

Демократизація державного управління в інформаційному су­спільстві. завдання, які необхідно вирішити при впровадженні ІКТ в державному управлінні. Основні технологічні рішення для реформування системи державного управління у відповідності з потребами демократичних реформ та вимогами інформаційного суспільства. Інформатизація органів державної влади. Завдання інформатизації.

Інформаційно-технологічний простір державного управління. Внутрішній та зовнішній контур інформаційно-технологічного простору органів державної влади та управління. Моделі елект­ронного урядування. Параметри для оцінки готовності до впро­вадження електронного урядування. Особливості органів дер­жавного управління як об'єктів інформатизації.


ДОДАТОК 1

 

КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ»

 

Приклад структурування курсової роботи

Об'єкт дослідження — документаційне забезпечення підприємства.

Предмет дослідження — оптимізація документаційного забезпе­чення управління шляхом впровадження системи електронного доку­ментообігу.

Метою курсової роботи є побудова інформаційної моделі підпри­ємства і розробка заходів з ефективного впровадження системи елект­ронного документообігу.

Заедання дослідження:

виконати аналіз стану і перспектив документаційного забезпе­чення галузі та можливостей інформатизації;

вивчити організаційну структуру підприємства;

виявити види документів та документопотоки, які циркулюють на підприємстві;

запропонувати систему електронного документообігу відповідно до оптимальної організаційної та документаційної моделі діяльності підприємства;

розробити заходи з впровадження системи електронного докуме­нтообігу, оцінити можливість їх реалізації в наявних організаційних умовах.

 

Структура роботи

Вступ

Розділ 1. Документаційне забезпечення управління підприємств промислової галузі

Развитие документаційного забезпечення галузі.

Впровадження інформаційних технологій у діяльність системи управління.

 

 

Розділ 2. Основні правила організації документообігу на підпри­ємстві «Укрінбізпром»

Організаційна структура підприємства.

Аналіз структури документообігу на підприємстві.

Модель документообігу на підприємстві.

Розділ 3. Оптимізація документообігу на підприємстві на основі впровадження системи електронного документообігу

Вибір системи електронного документообігу.

Організаційні заходи з впровадження системи електронного до­кументообігу.

Висновки

Список використаних джерел Додатки

Додаток 1

Спеціальність 032001 — ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ (за матеріалами сайтів http://www.guu.ru http://www.sutd.ru/)

КВАЛІФІКАЦІЯ — ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ

Кваліфікаційна характеристика випускника, галузь і об'єкти професійної діяльності дипломованого фахівця

Спеціальність дає комплекс знань в галузі закономірностей докуме-нтоутворення, документів, систем документації і без даних державних, муніципальних, кооперативних і приватних закладів, організацій та підприємств, створення і функціонування галузевих і функціональних систем документації, управління інформаційно-документаційними ре­сурсами, експертизи цінності документів, організації інформаційно-документаційного обслуговування управлінської діяльності. Спеціаль­ність передбачає вивчення процесів управління документаційно-інформа-ційними ресурсами (організація, створення, рух, зберігання, викорис­тання документів як носіїв інформації); методики уніфікації і стандар­тизації функціональних і галузевих систем документації; способів і ме­тодів проектування раціональних інформаційно-документаційних сис­тем забезпечення діяльності управлінських структур будь-якого рівня; проектування раціональних технологій інформаційно-документацій-ного обслуговування; методики організації експертизи цінностей доку­ментів і встановлення термінів їх зберігання; економічного обґрунту­вання оргпроектних робіт; організаційного та документаційного обслу­говування управлінської діяльності.

Документознавець розробляє, впроваджує та забезпечує функціону­вання єдиного процесу роботи з документами та документною інфор­мацією у різниї організаціях з використанням сучасних автоматизова­них технологій (украдання, оформлення документів, облік, реєстрація, контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання). Пла­нує і організує роботу служби документаційного забезпечення управ­ління, здійсмнює контроль за станом діловодства в організації, розроб­ляє єдині формати документів, системи документації, класифікатори документної інформації та ін.

Фахівець підготовлений до професійної діяльності у державних, громадських, кооперативних та комерційних закладах, організаціях, фі­рмах, підприємствах на посадах з інформаційно-документаційного за­безпечення управління, які потребують вищої освіти, в тому числі кері­вником служби діловодства, офіс-менеджером і секретарем-референтом керівника організації. Фахівець може адаптуватись до суміжної діяль­ності: кадрової, архівної.

Фахівець може здійснювати такі види професійної діяльності: орга­нізаційно-управлінську, організаційно-проектну, аналітичну, дослідни­цьку; консультаційну, педагогічну.

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

МАТВІЄНКО Оксана Володимирівна ЦИВІН Михайло Наумович

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Навчальний посібник

 

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

 

Підписано до друку 19.10.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 7. Наклад - 500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006