АНОТАЦІЯ

О.В. Матвієнко М.Н. Цивін

 

Основи організації електронного документообігу

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.050.2я73

М 33 УДК 651(075.8)

 

Рецензенти:

Садовенко В.С. - кандидат фіз.-мат.наук, доцент, Національної академії держав­ного управління при Президентові України;

Петрова Л.Г. - доктор педагогічних наук, професор, Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. М 33 Основи організації електронного документообігу. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.

ISBN 978-966-364-587-2

Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впроваджен­ня та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв'язки.

У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документо­обігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного доку­ментообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сфор­мульовано вимоги до їх функціональних можливостей.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів.

 

ISBN 978-966-364-587-2


© Матвієнко О.В., Цивін М.Н., 2008 © Центр учбової літератури, 2008