Електронний документ


 

У Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» Ст. 5. таким чином визначено електронний до­кумент:

Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів елект­ронних документів визначається законодавством.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є ві­дображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту лю­диною.

 

Таблиця 7

 

Функції електронно­го документа у сис­темі управління:


забезпечення ефективного управлін­ня за рахунок автоматичного контро­лю виконання, прозорості діяльності всієї організації на всіх рівнях;

ефективний доступ всіх співробітни­ків до інформації і знань;

підтримка комунікацій всередині підприємства за рахунок засобів роз­винутої маршрутизації електронного документа;

горизонтальний і вертикальний об­мін між органами державного управ­ління, між органами державного управління і громадянами.