3.34. Угода  з пов’язаних з торгівлею  прав інтелектуальної власності, включаючи торгівлю конфатрактними товарами (ТРІПС)

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights, Including Trade in Counterfeit Goods  (TRIPS))

Основна  мета Угоди полягає  в модернізації  та уніфікації законо- давства  країн  світу з охорони  інтелектуальної власності.

Угода складається з таких частин:

I.          Загальні положення і базові  принципи.

II.   Стандарти, що  стосуються   наявності   (avаilabity), обсягу

(scope) та використання (to use) прав інтелектуальної власності.

III. Примусове виконання (enforcement) прав інтелектуальної власності.

IV. Набуття (acqusition) і підтримання прав інтелектуальної влас-

ності  та  процедури   між  спорідненими  сторонами   (inter$partes procedures).

V.   Уникнення та врегулювання спорів. VI. Перехідні  положення.

VII.  Інституційні домовленості та прикінцеві положення. Названі  частини  Угоди  включають  73 статті.

Вважається, що ця Угода є одним з трьох стовпів, на яких  три- мається  Світова організація торгівлі (World Trade Organization — WTO).  Двома  іншими  стовпами  є  Генеральна  угода  з  тарифів  і торгівлі  (General Agreement  on Tariffs and Trade — GATT)  та Гене- ральна  угода  з торгівлі  послугами  (General Agreement  on Trade  in Services — GATS ).

Угода стосується:

— патентів  (patents);

— авторського  права і сумісних з ним прав (copyrights and related rights);

— промислових зразків  (industrial designs);

— компоновок інтегральних мікросхем (layout designs of integrated circuits);

— комерційної таємниці  (undisclosed information);

—  вказівок   географічного   походження товарів  (geogracphical indications).


 

Головні положення Угоди можна об’єднати в 5 груп:

1. Основні  принципи та зобов’язання  (basic principles and  obli$

gations).

2. Мінімальні стандарти  з охорони, включаючи  тривалість охоро- ни  прав  і контроль  за  антиконкурентними положеннями ліцензій- них угод (minimum standards of protection, including the duration of protection and the control of anti$competition practices in contractual licenses).

3. Обмежувальна ділова практика  (restrictive business practices).

4. Заходи щодо  дотримання  прав  інтелектуальної власності

(рішення судів, дій митників  тощо).

5. Перехідні положення щодо запровадження правил  на націо- нальному  рівні.

Держави–учасники Угоди зобов’язані не допускати  дискримінації іноземців щодо набуття обсягу та підтримання (maintenance) прав інтелектуальної власності. Тобто зобов’язані надавати режим найб- ільшого  сприяння  (most$favoured nation  —  MFN) та  національний режим  (national treatment  — NT).

Угода  TRIPS відзначається ще й тим, що в ній вагомо  наголо- шується  (considerable  emphasis) на спостереженні на національному рівні за примусовим виконанням законодавства та підзаконних актів у сфері інтелектуальної власності  (surveillance of enforcement at the national level of intellectual property lagislation and regulations).

Угода TRIPS була опрацьована і узгоджена  під час Уругвайського раунду переговорів  ГАТТ у марокканському місті Маракеш  15 квітня

1994 р.

Угода ТРІПС передбачає, що до 1 січня 2000 р. країни, що розви- ваються (developing countries) впорядкують своє законодавство відпо- відно  до її положень.  Найменше розвинуті  країни  мають  виконати це до 1 січня 2006 р.

З огляду на цю Угоду, США, зокрема, внесли зміни до свого па- тентного законодавства, встановивши термін дії патентної охорони протягом  20 років від дати подання  заявки.  До цього термін  дії па- тенту в США  становив  17 років від дати його видачі.