3.16. Договір  про право  з товарного знаку

(Trademark Law  Treaty)

Укладений 28 жовтня 1994 р. на Дипломатичній конференції, що відбувалася у Женеві (Швейцарія) під егідою Всесвітньої  організації інтелектуальної власності. Верховна Рада України  ратифікувала Договір своїм Законом № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. Щодо України  Договір  набув чинності  з 1 серпня  1996 р.

Договір  застосовується до позначень,  що  є видимими знаками

(visible signs). Ті країни–учасниці Договору,  які виконують  реєстра- цію тривимірних знаків (three – dimensional marks), мають застосову- вати положення Договору  до таких  знаків. Договір не застосовуєть- ся до голограмних знаків (hologram marks), звукових  знаків (sound marks), запахових  знаків (olfactory marks) та інших невидимих  знаків. Договір  стосується знаків,  які використовуються для  товарів  та по- слуг. Не застосовується щодо колективних знаків  (collective  marks), сертифікаційних знаків (sertification marks) та гарантійних знаків (guarantee marks).

Договір  не містить  преамбули.  Як відомо, саме в ній фіксується мета прийняття того чи іншого міжнародно-правового акта. Те, що не було зафіксовано укладачами Договору, сформулюємо самостійно. Передусім, Договір спрямований на гармонізацію  законодавства країн світу про товарні знаки та знаки  обслуговування. Наприкінці XX ст. виявилося, що положень  Паризької конвенції  про охорону  промис- лової власності недостатньо для такої гармонізації, тому виникла потреба  прийняти новий  спеціальний міжнародний договір  про то- варні знаки.

Договір  складається з 25 статей.

Стаття  1. Абревіатурні  вислови  (Abbreviated Expressions)  (тлу- мачення  понять).

Стаття 2. Знаки, до яких застосовується Договір (Marks to Which

the Treaty Applies).

Стаття 3. Заявка (Application).

Стаття  4. Представництво;  адреса  для  листування (Represen$

tation; Address for Service).

Стаття 5. Дата подання  заявки  (Filing Date).

Стаття 6. Єдина  реєстрація для товарів та/чи послуг у кількох класах (Single Registration for Goods and /or Services in Several Classes).


 

Стаття 7. Розділ  заявки  і реєстрації  (Division of Application  and

Registration).

Стаття  8. Підписування (Signature).

Стаття  9. Класифікація товарів  та/чи  послуг  (Classification  of

Coods and/or  Services).

Стаття  10. Зміни в прізвищах  (назвах) чи адресах (Changes in

Names or Addresses).

Стаття 11. Зміна  власності  (Change in Ownership).

Стаття 12. Виправлення помилки  (Correction of a Mistake).

Стаття 13. Тривалість та відновлення реєстрацій (Duration and

Renewal of Registration).

Стаття 14. Зауваження у випадку  очікуваної  відмови  (Observa$

tions in Case of Intended  Refusal).

Стаття  15. Зобов’язання  про дотримання Паризької конвенції

(Obligations to Comply With the Paris Convention).

Стаття  16. Знаки обслуговування (Service Marks). Стаття  17. Інструкції (до цього Договору) (Regulations). Стаття 18. Перегляд  (Договору); протоколи (Revision; Protocols). Стаття  19.  Приєднання до  Договору  (Becoming Party  to the

Treaty).

Стаття 20. Дата набрання  чинності  ратифікацією та приєднан- нями (Effective Date of Ratification and Accessions).

Стаття  21. Застереження (Reservations).

Стаття  22. Перехідні  положення (Transitional Provisions). Стаття 23. Денонсація Договору  (Denunciation of the Treaty). Стаття 24. Мови Договору; Підписання. (Languages of the Treaty;

Signature).

Стаття  25. Депозитарій (Depositary).