3.12. Договір  BOIB  про виконання та фонограми

(WIPO Performances and  Phonograms Treaty)

Його було підписано  20 грудня  1996 р. на Дипломатичній кон- ференції  в рамках Всесвітньої  організації  інтелектуальної власності. На цій конференції було також підписано  Договір BOIB  про ав- торське право. У Конференції взяли  участь представники понад 120 держав. Договір набирає чинності після того як 30 держав здадуть Генеральному директору  BOIB  ратифікаційні грамоти  чи акти про приєднання.

Аспекти, що є предметом  Договору, в багатьох країнах світу охо-

роняються як суміжні  права (neighbouring rights).

У цьому Договорі певним чином дублюються  положення Римсь- кої конвенції  про охорону прав виконавців, виробників фонограм  та організацій мовлення від 26 жовтня  1961 р. Договір BOIB  є розвит- ком положень  Римської конвенції. Він надає надійнішу  охорону пра- вам виконавців і виробників фонограм.  Їм надаються  виключні  пра- ва на відтворення, дистриб’юторство та здавання  творів в оренду (exclusive reproduction, distribution and rental rights). Договір  передба-


 

чає надання виконавцям права уповноважувати першу фіксацію їх прямих,  таких що сприймаються на слух, виступів  (the first fixation of their live, aural performances).

Важливе  місце в Договорі  посідають  питання  охорони  творів  у

«цифровому довкіллі»  (digital environment).  Передбачається викори- стовувати  кодування (encryption) та системи  контролю  примірників (copy$control systems). Держави–учасниці зобов’язалися застосовува- ти заходи  проти обходу порушниками технологічного захисту, який використовують правоволодільці (rights$holders), з метою обмеження неуповноваженого доступу (unauthorized access) до їх творів та вико- ристання останніх.

Договір  містить  формулювання понять:

— виконавці  (performers);

— фонограма  (phonogram);

— фіксація (fixation);

— виробник  фонограми (producer of phonogram);

— публікація зафіксованого виступу  або фонограми (publication of a fixed performance or a phonogram);

— мовлення (broadcasting);

— доведення  до громадськості виконання або фонограми (com$

munication to the public of a performance or a phonogram). Передбачається охорона:

— моральних  (немайнових) прав виконавців (moral rights of performers);

— економічних (майнових) прав виконавців щодо їх незафіксо- ваних виконань  (economic rights of performers in their unfixed performances);

— права на відтворення (rights of reproduction);

— права на поширення (rights of distribution);

— права на оренду записів  виконань  (rights of rental);

— права на забезпечення громадськості зафіксованими виступа- ми (rights of making available of fixed performances).

Верховна  Рада  України  20 вересня  2001 р. прийняла Закон Ук- раїни «Про приєднання України  до Договору Всесвітньої  організації інтелектуальної власності  про виконання і фонограми» № 2732-III.