СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. —

1995. — № 31. — С. 241.

2. Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стан-

дартизація, сертифікація і якість. — 1997. — № 6. — С. 12.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: За-

кон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради Украї-

ни. — 2000. — № 36. — С. 299.

4. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг: Наказ

Державного комітету України по стандартизації, метрології та сер-

тифікації від 27 січня 1999 р. № 37. — Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 15 квітня 1999 р. за № 236/3529.

5. Правила користування готелями і аналогічними засобами роз-

міщення і надання готельних послуг, затверджені наказом Держав-

ної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19.

6. Про затвердження форм державної статистичної звітності з пи-

тань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного

комітету статистики України від 4 березня 1998 р. № 96. — Зареєстро-

вано в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 р. за № 182/2622.

7. Про затвердження Правил користування готелями та надання

готельних послуг в Україні: Наказ Державного комітету України по

житлово-комунальному   господарству   та   Державного   комітету

України по туризму від 10 вересня 1996 р. № 77/44. Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 16 вересня 1996 р. за №№ 531/1556.

8. ДСТУ 3230 — 95 «Управління якістю та забезпечення якості.

Терміни та визначення».

9. ДСТУ 3498 — 96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки

документів. Форми та опис».

10. ДСТУ ІСO — 9004-2-96 «Управління якістю та елементи сис-

теми якості. — Ч. 2: Настанови щодо послуг».

11. ДСТУ 3413 –96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок

проведення сертифікації продукції».


 

12. ГОСТ 28681.2 — 95 «Туристко-экскурсионное обслужива- ние. Туристские услуги. Общие требования».

13. ГОСТ 28681.4 — 95 «Туристко-экскурсионное обслужива- ние. Классификация гостиниц».

14. Агеева  О.А.  Туристические  фирмы  и  гостиницы,  бухучет и налогообложение. — М.: Современная экономика и право, 2000.

15. Агеева О.А., Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. — М.: Тан- дем-Экмос, 1999. — 346 с.

16. Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та рес- торанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулю- вання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т тури- зму, економіки і права. — К.: Знання України, 2002. — 352 с.

17. Азар В., Туманов С. Экономика туристського рынка. — М.,

1998.

18. Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное посо-

бие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.

19. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Проблемы, перспекти-

вы, сертификация / Учебное пособие: 2-е изд., пере раб. и доп. —

К.: Дакор, 2006. — 288 с.

20. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма / Учеб-

ное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999.

21. Банько В.Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських ком-

плексів та їх експлуатація / Навчальний посібник. — К.: Центр ін-

формаційних технологій. — 2006 — 292 с.

22. Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Издательский

Торговый Дом «Герда», 2000.

23. Бичківський Р. Управління якістю / Навчальний посібник. —

Львів: «Львівська політехніка», 2000.

24. Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере ту-

ризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинич-

но-ресторанные и развлекательные комплексы. Учебное пособие. —

М.: Издательство Московского психолого-социального института;

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 560 с.

25. Бойцова М., Піроженко О. Усе про облік та організацію го-

тельного бізнесу. — Харків: Фактор, 2005. — 232 с.

26. Борисова Ю.Н и др. Менеджмент гостиничного и ресторан-

ного обслуживания. — М.: РИБ «Турист», 1997.

27. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, нало-

ги, маркетинг, менеджмент. — М.: Книжный мир, 2001. — 165 с.

28. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприим-

ства / Пер. с англ. — М.: Аспект Пресс, 1995. — 382 с.


 

29. Василина С.И. Организация и управление гостеприимством: Монография. — Симферополь: Таврия, 2004. — 158 с.

30. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический биз- нес. — М.: Феникс, 2003. — 348 с.

31. Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнеса. — М.: Фе- никс, 2003. –384 с.

32. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. — 384 с.

33. Воронкова Л.П. история туризма: Учебное пособие. М. — Воронеж, 2001.

34. Гостиничный  и  туристический  бизнес  /  Под  ред.  проф. А.Д. Чудновского — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН- ДЕМ», изд. ЭКМОС, 1998. — 352 с.

35. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме / Учебное пособие. — М.: ПРИОР, 1998. — 144 с.

36. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме / Учебное пособие. — Минск: Эконопресс, 1998. — 400 с.

37. Ефимова О.П., Ефимова Н.А., Олефиренко Т.А. Экономика гостиниц и ресторанов / Учебное пособие: Под ред. Н.И. Кабушки- на. — 3-е изд., стер. — М.: Новое знание, 2006. — 392 с.

38. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологиче- ский словарь. — М.: Советский спорт, 1999.

39. Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельно- го бізнесу в Україні. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1997. — 286 с.

40. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма / Учебник для студ. вузов спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой».  — 3-е изд., испр.  —  Минск: Новое знание, 2002. —

409 с.

41. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и рес-

торанов: Учебник для студ. спец.  «Экономика и управление со-

циально-культурной  сферой»  вузов.  —  4  изд.,  стер.  —  Минск:

ООО «Новое знание», 2003.

42. Карсекін В., Ткаченко Т. Проблеми розвитку готельного гос-

подарства в Україні // Економіка України. — 1997. — № 9.

43. Квартальнов  В.А.  Иностранный  туризм.  —  М.:  Финансы

и статистика, 1999.

44. Квартальнов В.А. Туризм / Учебник. — М.: Финансы и ста-

тистика, 2000.

45. Коган Т.Л., Бабуцкий Л.Я. Экономика, организация и пла-

нирование гостиничного хозяйства. — К.: Вища школа, 1980. —

70 с.


 

46. Котлер Ф., Боуэн Д., Майкенз Д. Маркетинг. Гостеприимст- во. Туризм / Пер. с англ. Под ред. проф. Р.Б. Ноздревой / Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 1063 с.

47. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторан- ного господарства / Навчальний посібник. — К.: Федерація проф- спілок України. Інститут туризму, 1997. — 173 с.

48. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегии конкуренции в гос- тиничном бизнесе. — М.: Талер, 2001. — 544 с.

49. Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Муніч І.М. Уніфіковані тех- нології готельних послуг / За ред. проф. В.К. Федорченка. — К.: Вища школа, 2001. — 237 с.

50. Лукьянова  Л.Г.,  Цыбух  В.И.  Рекреационные  комплексы: Учебное пособие / Под общ. ред. В.К. Федорченко. — К.: Вища школа., 2004. — 346 с.

51. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспек- ти) — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Альтерпрес, 2003. — 436 с.

52. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного об- служивания / Учебник для начального профессионального образо- вания. — М.: Академия, 2002. — 208 с.

53. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності / Навчальний посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — 314 с.

54. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літерату- ри, 2004. — 272 с.

55. Мальська  М.П.,  Худо  В.В.  Туристичний  бізнес:  теорія  та практика / Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури,

2007. — 424 с.

56. Менеджмент  туризма:  Туризм  как  обьект  управления  /

Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 302 с.

57. Мунін Г.Б. Особливості та напрями вдосконалення фінансо-

во-операційного  аналізу діяльності  готельного  бізнесу //  Форму-

вання ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. —

2003. — №10. — С. 108–114.

58. Мусакин А.А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Со-

веты владельцам и управляющим. — СПб.: Питер, 2007. — 320 с.

59. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно–ресторанний бізнес: ме-

неджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Київський на-

ціональний ун-т культури і мистецтв. — К.: Центр Навчальної Лі-

тератури, 2003. — 346 с.

60. Обов’язкова сертифікація туристичних та готельних послуг

в Україні / Довідник. — К., 1997.


 

61. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л.Лесника, А.В.Чернышева. — М.: Издательский дом

«Альпина», 2001. — 3 тт.

62. Папирян  Г.А.  Менеджмент  в  индустрии  гостеприимства

(отели и рестораны). — М.: ОАО НПО: Экономика, 2000. — 207 с.

63. Пандяк І., Мальська М. Особливості використання інформа-

ційних систем у туристичній індустрії України // Матеріали Міжнар.

науково-практичної  конф.  «Інформаційні  технології в  управлінні

туристичною  і  курортно-рекреаційною  економікою  та  проблеми

підготовки фахівців» — Бердянськ. –2005. — С. 5–6.

64. Пандяк І.Г., Мальська М.П. Сучасний стан та тенденції роз-

витку готельної індустрії в Україні // Наукові записки Терноп. нац.

пед. ун-ту. Сер. географ. — Тернопіль. — 2006. — Вип. 1. — С. 82–87.

65. Пандяк І.Г., Мальська М.П., Гаталяк О.М. Основи форму-

вання механізму конкурентних переваг в управлінні якістю готель-

них послуг // Вісник нац. ун-ту "Львівська політехніка». — Львів. —

2007. — Вип. 579. — С. 516–519.

66. Пандяк І.Г. Сучасний стан та проблеми розвитку інфрастру-

ктури ділового туризму в Україні // Вісник Львів. ун-ту. Сер. гео-

граф. –Львів. –2007. — Вип. 34. — С. 183–189.

67. Пандяк І.Г. Ринок малих форм у готельному бізнесі: проб-

леми становлення і розвитку // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. —

Львів. –2008. — Вип. 35. — С. 275–279.

68. Пандяк  І.Г.  Сучасний  стан  та  проблеми  розвитку  бізнес-

готелів в Україні // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відноси-

ни. — Львів. –2008. — Вип. 24. — С. 224–230.

69. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готель-

ного підприємства / Навчальний посібник. К.: Центр навчальної лі-

тератури, 2007. — 344 с.

70. Ресторанне господарство і туристична індустрія в ринкових

умовах: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-еконо-

мічний ун-т. / Відп. ред. М.І. Пересічний. — К.: КНТЕУ, 2003. — 304 с.

71. Ресторанне господарство і туристична індустрія в ринкових

умовах: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-еконо-

мічний ун-т. / Відп. ред. М.І. Пересічний. — К.: КНТЕУ, 2004. — 208 с.

72. Роглев Х.Й. Некоторые мысли по поводу развития гостинично-

го бизнеса // Ресторанный и гостиничный бизнес. — 2004. — № 1.

73. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту / Навчальний

посібник. — К.: Кондор, 2005. — 408 с.

74. Самарцев  Е.В.  Типы  тарифов в  американских  гостиницах

и принципы их формирования // Гостиничный бизнес. — 2000. —

№ 2. — С. 22–27.


 

75. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якіс- тю / Підручник. — К.: Либідь, 1993.

76. Сенин В.С. Организация международного туризма. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 400 с.

77. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизне- се. — М.: ЮристЪ, 2003. — 224.

78. Соловьев  Б.Л.,  Толстова  Л.А.  Менеджмент  гостеприимст- ва. — М.: РИБ «Турист», 1997.

79. Стадник А.А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Обобщение зарубежного опыта. — М.: ВШТГ, 1995.

80. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания тури- стов / Учебное пособие. — 3-е изд., перераб и доп. — М.: Изда- тельский дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 352 с.

81. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного госпо- дарства і туризму / Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2005. — 179 с.

82. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала гостинич- ного комплекса. 2-е изд. — М.: Финпресс, 2000. — 203 с.

83. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновско- го. — М. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», ЭКМОС,

2003. — 447 с.

84. Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. — К.: Держін-

фотур, 2005.

85. Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. — К.: Держін-

фотур, 2006.

86. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер.

с англ. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 463 с.

87. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. /

За  редакцією  члена-кор.  НАН  України,  д.е.н.  проф.  Доругунцо-

ва С.І. — К.: Ліра-К, 2005. — 520 с.

88. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму / Навчаль-

ний посібник. — К.: Альтер-прес, 2005.

89. Худолій Л.М., Мунін Г.Б. Управління якістю як один із голо-

вних важелів конкурентноздатності готелю // Формування ринко-

вих відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2002. — № 17.

90. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні

показники, оцінка якості послуг. — К.: КІТЕП, 1999.

91. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні /

Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 2002. — 195 с.

92. Шаповал Г.Ф. История туризма. — Минск.: ООО «Новое

знание», 1999.

93. Шаповал М.І. Основи стандартизації управління якістю і сер- тифікації. — К.: УФІМБ, 2000.