6.8. Організація та функції інженерно- експлуатаційної служби у готелях

Готелі — це великі за розмірами підприємства, що мають складне інженерно-технічне обладнання — комплекс систем, що функціонують у постійному режимі і забезпечують за- доволення культурно-побутових потреб гостей та персоналу закладу розміщення. Обладнання готелю включає систему водопостачання, центральне опалення, електромережу, кана- лізацію, протипожежну систему, вентиляцію, телефон, телеві- зійне, радіоустаткування, автоматичні системи охорони та ін. У будівлі готелю знаходяться технічні приміщення з облад- нанням, що забезпечує роботу персоналу служби. Експлуата-


 

ція інженерного обладнання повинна здійснюватись згідно технічної документації і технічного паспорта будівлі, плану кожного поверха, системи опалення, каналізації, водопрово- ду, електроосвітлення, паспорта ліфта.

Інженерно-експлуатаційна служба у готелях забезпечує необхідні умови для функціонування будівлі і обладнання згідно із встановлених стандартів. З метою ефективної реалі- зації своїх функцій персонал служби повинен здійснювати регулярне, згідно затверджених інструкцій, проведення об- стеження санітарного і технічного стану готелю і території, що прилягає до нього, об’єктів комунального призначення і благоустрою території, що обслуговується цією службою, оцінку якості виконання проведених службою робіт і надання

послуг, складання і перевірку за результатами обстеження актів.

У функції служби входить розробка та впровадження ре-

сурсозберігаючих технологій, обладнання, що дозволяє знач-

но зменшити загальний обсяг споживання ресурсів, насампе-

ред енергоресурсів, води та ін. Сучасні готельні підприємства

управляють інженерно-технічними системами шляхом вико-

ристання автоматизованих систем управління, які забезпечу-

ють взаємопов’язану роботу всіх служб та систем готелю.

У структурі управління очолює інженерно-експлуатаційну

службу головний інженер, йому підпорядковується заступник,

інженер-програміст,  майстер.  У  функціональній  структурі

служби виділяються два відділи — чергова технічна служба

і ремонтна служба (рис. 6.8). У системі зв’язків з управління,

головний інженер підпорядковується генеральному директо-

ру,  у великих готелях заступнику генерального директора,

технічному директору.

Головний інженер коригує роботу технічного персоналу і

контролює результати його роботи, зокрема:

— забезпечує розподіл щоденних замовлень, що надходять

від служб та персоналу готелю на виконання робіт і їх завер-

шення у термін під контролем заступника головного інженера;

— складає графіки проведення робіт з профілактики і ре-

монту, розподіляє згідно графіка функції у виконанні робіт;

— несе відповідальність за використання згідно експлуа-

таційних вимог технічного обладнання — опалювальних сис-

тем, водопостачання, засобів зв’язку та ін.;


 

Головний інженер


Заступник головного інженера


Інженер

програміст     Майстер


 


Чергова технічна служба


 

Ремонтна технічна служба


 


Оператор котельні

Електромонтер обслуговування електрообладнання


 

Столяр

Маляр


 

Майстер з ремонту телеапаратури

Старший електрик


 


Слюсар-сантехнік


 

Плиточник


 

Слюсар-сантехнік


 


Двірник


 

Слюсар-ремонтник


 


Комірник- автоскладу


 

Газоелектрозварник


 

Рис. 6.8. Організаційно-функціональна структура інженерно- експлуатаційної служби у готелях значної місткості

— контролює дотримання правил охорони праці та техні- ки безпеки працівниками;

— реєструє дані і готує місячний звіт по роботі служби для керівників закладу розміщення;

— забезпечує контроль за ефективним використанням не- обхідних у технологічному процесі ресурсів;

— проводить інструктаж щодо безпеки у випадку виник- нення пожежі, виходу газу та інших непередбачуваних тех- нологічних процесів;

— складає бюджет служби, забезпечує контроль його ви- конання і витрати в процесі функціонування служби;


 

— забезпечує навчання і практичну підготовку інженерно- технічного персоналу;

— вирішує сумісно з директором готелю або менедже- ром кадрової служби проблему кадрового забезпечення служби;

— розробляє плани поточного і перспективного технічно- го переобладнання закладу розміщення;

— забезпечує  контроль  за  раціональним  використанням енергоресурсів, їхню економію.

Кваліфікаційні характеристики головного інженера пов’я- зані з необхідністю досконало знати:

— теоретичні  основи  функціонування інженерно-техніч- них систем у готелях;

— основи техніки безпеки у роботі з інженерно-технічни- ми системами у готелях;

— основи організації і технології готельних послуг;

— теоретичні основи управління;

— систему статистичної звітності та діловодство;

— основи складання бюджету організації.

Високопрофесійна діяльність головного інженера пов’язу-

ється з необхідністю мати вищу професійну освіту в сфері

інженерних наук, досвід управління, високі вольові та органі-

заційні характеристики.

Заступник головного інженера забезпечує координацію,

контроль у роботі персоналу служби, допомагає головному

інженеру у виконанні його обов’язків згідно функціонування

служби. Зокрема, він забезпечує:

— складання розкладу чергування і організовує позмінну

роботу технічного персоналу;

— трудову дисципліну персоналу служби;

— облік виходу на роботу персоналу і складає платіжну

відомість;

— навчання персоналу;

— розподіл виробничих завдань і забезпечує контроль їх-

нього виконання;

— контроль стану та  безпеку функціонування основних

інженерно-технічних систем;

— контролює використання комунальних послуг з метою

економії і контролю витрат.


 

Старший електрик забезпечує:

— безперебійну роботу згідно технічної інструкції енерге-

тичного і сантехнічного обладнання, електричних і теплових

мереж, повітропроводів, водопроводу і каналізації;

— нагляд за технічним обслуговуванням електроустатку-

вання і електричних мереж;

— відповідальність за дотримання протипожежних норм

безпеки.

Електромонтер забезпечує:

— безперебійне функціонування електрообладнання у го-

телі;

— усуває  аварії  електроосвітлення  і  відновлює  функції

світлових і силових точок;

— відновлення роботи внутрішньої електропроводки, ви-

микачів,  телевізійних  установок,  освітлювальної  арматури,

люстр, електричних ламп;

— ремонт електронагрівального обладнання;

— інформування головного інженера щодо необхідності

проведення ремонтних робіт або змін в електросистемі;

— вивчає заходи протипожежної безпеки зумовлених еле-

ктрообладнанням закладу розміщення.

Слюсар-сантехнік контролює справність санітарно-техніч-

ного обладнання, систем водозабезпечення і подачі гарячої

води,  системи  опалення,  каналізації,  побутових  приладів,

здійснює профілактичний ремонт санітарно-технічного облад-

нання.

Столяр забезпечує справність столярного обладнання —

дверей, вікон, дерев’яного покриття підлоги, ремонтує і замі-

нює дверні замки та ін.