ВСТУП

Готельне господарство є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сек- тором туристичної діяльності.

Стан готельної сфери впливає на розвиток індустрії тури- зму загалом, створення туристичних послуг, інші ключові сегменти економіки — транспорт, будівництво, зв’язок, тор- гівлю та ін. Таким чином, створення високоефективного го- тельного господарства відіграє важливе значення як  один

з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки

України.

Готельна сфера — це основна складова туристичної інду-

стрії за  обсягом матеріальних і  фінансових ресурсів, кіль-

кістю зайнятих працівників, обсягом доходів у туризмі. Го-

тельний сервіс містить цілий комплекс послуг для туристів

і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку

туризму. Туристичні послуги, зокрема в  межах готельного

обслуговування, належать до соціально-культурних послуг.

Вони створюються на принципах сучасної гостинності, що

підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а та-

кож  зумовлює  необхідність  професійної  підготовки  кадрів

для туристичного і готельного сервісу. Для успішного вирі-

шення комплексу завдань з  обслуговування гостей, управ-


 

ління закладами із збереженням міцних конкурентних пози- цій необхідно оволодіти професійними знаннями і постійно їх вдосконалювати.

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підпри- ємства готельного бізнесу при обслуговуванні туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише висо- кий рівень комфорту проживання, але й постійно підвищу- вати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-цент- ру, організації дозвілля та ін. Актуальна проблема впрова- дження у системі управління вітчизняними готельними під- приємствами сучасних ефективних моделей управління, що

відповідають світовим стандартам, обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації персоналом, проведення маркетингових досліджень ринку готельних послуг.

Досвід економічної діяльності останніх років у готельному господарстві України свідчить про повільне підвищення якіс- них параметрів оцінки продуктивності праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні розвивається мережа готелів ви- сокої категорії обслуговування, які надають послуги розмі- щення згідно з вимогами світових стандартів. У такій ситуації виникає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, насамперед  менеджерів  різного  рівня,  навчально-методич-

ного та навчально-практичного забезпечення їхньої підготов- ки, розвитку наукових напрямків для цієї важливої та струк- турно складної субгалузі туризму.

Навчальний процес підготовки спеціалістів у сфері туриз- му сьогодні пов’язаний з недостатнім забезпеченням навча- льно-методичними посібниками з науково-методичною си- стематизацією теорії і практики організації, управління, технології обслуговування, архітектури і планування споруд готельних підприємств.

При підготовці навчального посібника використано голов- ні принципи законодавчо-нормативні бази і професійні стан- дарти щодо діяльності у сфері туризму, зокрема у готельному

бізнесі, напрацювання у сфері менеджменту сфери послуг, матеріали  наукових  досліджень  і  розробок  викладацького


 

складу кафедри туризму Львівського національного універ- ситету імені Івана Франка.

Навчальний посібник «Основи готельного бізнесу» роз- роблений для фахової підготовки студентів вищих навчаль- них закладів України, які навчаються за напрямом «Туризм»,

«Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент ту- ристичної індустрії»). Структура і зміст навчального посіб- ника відповідають вимогам державного стандарту з підго- товки  фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» і «магістр», сучасним вимогам національного туристичного ринку щодо підготовки спеціалістів для готельної сфери.