АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

М. П. Мальська

І. Г. Пандяк

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009


 

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73

М 21

Рекомендовано до друку

вченою радою географічного факультету  Львівського національного університету імені Івана Франка  (протокол № 5 від 15 червня 2006 р.)

Рецензенти:

Башнянин Г. — доктор економічних  наук, професор,  завідувач  кафедри  еконо- мічної теорії Львівської комерційної академії;

Дністрянський М.  — доктор географічних  наук, професор  Львівського націо- нального університету  імені Івана Франка;

Кульчицький Б. — доктор економічних  наук, професор  Львівського національ- ного університету  імені Івана Франка.

.

Мальська М. П., Пандяк І.Г.

М 21    Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

ISBN 978-966-364-965-8

У  навчальному посібнику  систематизовано виклад  організаційних, управлін- ських  та технологічних засад вивчення  готельної  сфери  як навчальної  дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно  роз-крито  пи- тання  еволюції  сфери  гостинності,  проаналізовано проблему  типології  та класифі- кації готельних  підприємств,  організації  та управління, технології  обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які го- туються працювати у сфері туриз-му, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвит-ком сфери гостинності.

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73

ISBN 978-966-364-965-8       © Мальська  М. П., Пандяк  І.Г. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.


 


 

«Обов’язок доброго готелю — догоджати своїм клієнтам.

Дайте зрозуміти кожному, що за свої гроші він отримає обслуговування кращої якості, ніж він отримував раніше в інших готелях»

Елсворт Статлер