4. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

Щоденна детальна інформація про здійснені банком операції ві- дображається в основній формі аналітичного обліку — особовому рахунка. По кожному балансовому і позабалансовому рахунка від- криваються рахунки аналітичного обліку. Виділення особових ра- хунків залежить від виду активу, зобов’язань і власного капіталу з розподілом за контрагентами.

Процедури аналітичного обліку забезпечують надто деталізова- не відображення банківської операції, тобто зазначається дата про- ведення операції, вид документа, за яким її проведено, номер раху- нка, сума. Такого ступеня деталізації додержуються під час ведення банківських особових рахунків, які визнано основною формою ана- літичного обліку в банку.

Особові рахунки клієнтів ведуться у двох примірниках. Другий примірник (виписка) щодня передається клієнтові. Угодами на роз- рахунково-касове обслуговування, що укладаються між клієнтом і банком, можуть визначатися інші терміни подачі виписок.

Крім особових рахунків, до засобів аналітичного обліку нале- жать штафелі (спрощена форма особового рахунка, застосовувана щодо позабалансових рахунків), а також картотеки документів, операційні журнали.

Аналітичний облік ведеться згідно з первинними документами.

Отже, банки мають змогу контролювати операції як за змістом,

так і за формою. Крім того, дані аналітичного обліку становлять ба-

зу економічного аналізу та використовуються для групування за

балансовими рахунками інформації, яка далі подається у фінансо-

вій звітності.


Методи перевірок відповідності даних синтетичного і аналітич-

ного обліку можна згрупувати за такими напрямками.

1. Перевірка узгодженням — здійснюється за допомогою порів-

няння проміжних і остаточних сум. Порівнюють між собою дані,

враховані в системі аналітичного та синтетичного обліку, а отже, і

в різних носіях інформації (первинних документах, щоденному ба-

лансі, оборотно-сальдових відомостях, особових рахунках). Зрозу-

міло, що суми мають збігатися.

2. Перевірка перенесення — установлюється правильність пере-

несення даних з одного носія інформації на інший. З автоматизаці-

єю ведення бухгалтерського обліку цей вид перевірок поступово

втратив своє значення.

3. Перевірка підрахунків (обчислень) — має на меті встановити

правильність розрахунків числового матеріалу, що додається.

Первинні документи перевіряють за двома напрямами:

1) суми, зазначені в документах, звіряються з відповідними су-

мами, занесеними до регістрів аналітичного обліку;

2)  документи  контролюються щодо  правильності  заповнення

(повноти реквізитів).

Окремо виконується вартісна перевірка, мета якої — установити

відповідність  числового  матеріалу  його  економічному  обґрунту-

ванню.

Формування номера аналітичного рахунка

Усі номери рахунків аналітичного обліку (крім рахунків бюдже-

ту) формуються за такою схемою:

АААА ………………. В ………………. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

1. АААА — номер балансового рахунка (4 знаки).

2. В — ключовий розряд (1 знак).

3. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ —  інформація  про  аналітичний  рахунок  (до

9 знаків).

Довжина номера рахунка не є фіксованою. Максимальна дов-

жина номера рахунка становить 14, мінімальна — 5 цифр.

Сегмент  ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  визначається  банком  самостійно.  До

складу цього сегмента може включатись код контрагента, порядко-

вий номер рахунка, номер філії, код валюти тощо. У разі потреби

банки можуть самостійно збільшувати кількість необхідних атри-

бутів поза номером рахунка.

Дещо інакше проводиться нумерація рахунків доходів бюджету.

Нумерація рахунків 2500 Кошти бюджетів України до розподілу» і

2510 «Кошти Державного бюджету України», а також кошти поза-

бюджетних фондів на балансових рахунках 2560 «Державні поза-


 

бюджетні фонди» і  2561  «Галузеві позабюджетні фонди» (лише щодо галузевих фондів охорони праці) ведеться за такою схемою:

ААА ……… ВВ ……… 7 ……… ССС ……… NNN ……… ЕЕ

1. АААА — балансовий рахунок (4 знаки).

2. В — контрольний розряд (1 знак).

3. ССС — символ звітності банку (3 знаки).

4. NNN — код міністерства (3 знаки).

5. ЕЕ — додаткова характеристика рахунка (до 2 знаків).

Розряди ССС (символ звітності банку) і NNN (код міністерства)

заповнюються відповідно до бюджетної класифікації, що розсила-

ється банкам у пакеті довідників з формування економічних показ-

ників для надання звітності. При цьому розряди NNN набувають

значення коду міністерства лише за наявності 068, 002 або 093. За

наявності інших символів звітності ССС заповнення розрядів NNN

не регламентується і може виконуватися банками на власний роз-

суд. Додаткова характеристика рахунка може містити, зокрема, по-

рядковий номер відділення Державного казначейства.

Ключовий розряд — розряд у номері аналітичного рахунка та ко-

нтрольний розряд у нумерації рахунків доходу бюджету призначено

для перевірки вірогідності номера рахунка. Він також захищає інфо-

рмацію від суб’єктивних помилок оператора під час внесення даних.

Розроблено спеціальні алгоритми обчислення таких розрядів. Усе це

виконують у банку спеціальні підрозділи комп’ютеризації.

Питання організації аналітичного обліку викладено в норматив-

ному документі Національного банку України «Порядок ведення

аналітичного обліку установами банків України», який затвердже-

но постановою Правління від 30.12.97 за № 466.