Завдання 1

КБ «Аркада» провів емісію акцій номінальною вартістю 15 грн і зага-

льною кількістю 500 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80

тис. були реалізовані по ціні 12 грн за одну акцію.

Визначте розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емі-

сії акцій.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 2

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 45 млн

грн, а валові витрати — 37 млн грн. Податок на прибуток — 25 %. Відра-

хування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів

у розмірі 4 %, а законодавством України — в розмірі 5 %.

Визначте розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 3

Підприємство 5 червня уклало депозитну угоду з банком на суму 26

000 грн строком до 8 вересня з умовою нарахування 16 % річних. Визнач-

те суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депози-

тної угоди, враховуючи, що з 26 червня відсоткову ставку було збільшено

на 2 %, а з 1 серпня — зменшено на 1 %. Зробіть відповідні бухгалтерські

проведення.

Завдання 4

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 4000 грн строком на 3

роки під 18 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування від-

сотків здійснюється щомісячно, а їх виплата — один раз на рік. Визначте

розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення

терміну дії депозитної угоди. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 5

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16 % річних зі

сплатою відсотків при укладанні угоди. 1 квітня банк залучив від клієнта

кошти на депозит у розмірі 50 000 грн. Відповідно до умов угоди, у випад-


ку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунка

2 % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник дост-

роково вилучив депозит.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 6

АКБ «Феміда» виконує операції із залучення грошових коштів підпри-

ємств та населення до вкладів. На 1 лютого залишки коштів на депозитних

рахунках підприємств становили 500 тис. грн, а на рахунках громадян —

700 тис. грн 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки ста-

новили 100 тис. грн, а за видатками — 300 тис. грн. Цього самого дня за-

кінчився строк депозитної угоди на 100 тис. грн, і валюту депозиту разом з

нарахованими відсотками, що становили 10 тис. грн, було перераховано

через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

Визначте розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ре-

сурси.

Назвіть напрями використання банківських ресурсів.

Поясніть, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку.

Завдання 7

КБ « Лада» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) одержано з коррахунка на поповнення каси — 10 000 грн,

б) внесено засновниками в статутний фонд — 1 000 000 грн,

в) повернено невикористані підзвітні суми — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 8

Доходи банку «Ліга» за звітний рік становили 1 000 000 тис. грн, ви-

трати — 600 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено в

мінімально допустимому розмірі. Частка прибутку, направлена на спла-

ту дивідендів, затверджена зборами акціонерів на  рівні  40 %.  Визначте

розмір нерозподіленого прибутку. Зробіть відповідні бухгалтерські прове-

дення.

Завдання 9

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:

Розмір кредиту          400

Термін позички, діб  60

Річна ставка простого відсотка       25

Визначте:

а) суму відсотків за кредит;

б) загальний розмір боргу клієнта перед банком;

в) зробіть відповідні бухгалтерські проведення.


Завдання 10

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) видано аванс працівникові комерційного банку Антипову Л. В. на

придбання канцтоварів — 1000 грн;

б) видано короткострокову позику — 5550 грн;

в) видано готівку за чеком — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 11

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:

Сума довгострокового кредиту      1800

Термін позички, років          5

Річна відсоткова ставка        20

Визначте:

а) величину відсотків за кредит;

б) загальну суму боргу клієнта перед банком.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 12

Банк «Кредит» надав пану Солопчуку В. В. споживчий кредит на суму

34 000 грн строком на 2 роки під 18 % річних з умовою щоквартального

погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену

позичальником банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 13

Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з паном Варламо-

вим Д. Ю., ставка простих відсотків у першому місяці користування кре-

дитом становила 15 % річних, а в кожному наступному місяці зростала

на 10 %.

Визначте суму відсотків за кредит 500 тис. грн строком на 9 місяців.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 14

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:

Сума переказного векселя   900

Термін погашення векселя   10.11

Дата обліку векселя в банку            29.09

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 15

Зареєстрований статутний фонд КБ «Каміон» з 900 000 акцій номіна-

лом 80 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 6 000

000 грн. Зробіть бухгалтерські проведення.


Завдання 16

Зробіть бухгалтерські записи за операціями та вкажіть первинні доку-

менти, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи:

— банк залучив кошти на депозитний рахунок у сумі 1 800 000 грн під

19 % річних строком на один місяць; 31.11 були зроблені відповідні відсо-

ткові сплати.

Завдання 17

Внесені акціонерами грошові кошти для формування зареєстрованого

статутного капіталу  банку  «Кредит» у  сумі —  65 000  грн,  з  них  4500

грн — готівкою.

Зробіть бухгалтерські записи за операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські

записи.

Завдання 18

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а)   сплачено   за    грошовими   чеками   заводу   «Кристал»   (п/рах.

260033308) — 35 000 грн;

б) видано готівку Фаменку С. А. на господарські потреби — 250 грн;

в)  прийнято  в  касу  надлишок  невикористаної  підзвітної  суми —

320 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 19

У КБ «Факт» надійшла готівка

а) від ВАТ «Світ» (поточний рахунок 26008000044) виручка від реалі-

зації — 6800 грн;

б)   внески   засновників   для   формування   статутного   капіталу —

10 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 20

Нижче наведено таку інформацію:

а) зараховано на поточний рахунок клієнта торговельну виручку;

б) видано клієнту готівку на виплату заробітної плати;

в) видано з каси заробітну плату працівникам банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.


Завдання 21

Нижче наведено таку інформацію:

а) нараховано відсотки за депозитним вкладом, залученим від фізичної

особи;

б) видано короткостроковий кредит клієнту банку на поточні потреби;

в) нараховано відсотки за короткостроковим кредитом у поточну дія-

льність, який наданий клієнту банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 22

Нижче наведено таку інформацію:

а) оголошений статутний фонд банку з 1 000 000 акцій номіналом

5 грн;

б) отримано внесків за цим фондом 300 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 23

Банк реалізував 1000 акцій власної емісії за ціною 20 грн за одну ак-

цію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж за ціною

18 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 24

Зареєстрований статутний фонд КБ «Кредит» з 600 000 акцій номі-

налом  10  грн.  Сплачена  акціонерами  сума  за  цим  фондом  становить

5 000 000 грн.

Зробіть бухгалтерські проведення.

Завдання 25

Банк реалізував 2000 акцій власної емісії 20 грн за одну акцію. В облі-

ку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 25 грн за одну

акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них еконо-

мічний зміст господарської операції.

Завдання 26

Банк продав 3000 акцій за ціною 16 грн за одну акцію. В обліку акції

враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 15 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них еконо-

мічний зміст господарської операції.


Завдання 27

АКБ «Факт» виконує заявку клієнта на придбання 50 000 дол. США

шляхом зарахування суми на його поточний рахунок за рахунок ліміту

власної валютної позиції. Офіційний курс — 4,86. Курс угоди — 4,9. Ко-

місійна винагорода банку — 0,3 %.

Відобразіть зміст здійсненої операції через потрібні бухгалтерські за-

писи, що відповідають механізму розрахунків між обслуговуючим банком

і клієнтом.

Завдання 28

ПП «Ранет» до каси банку здано виручку в іноземній валюті для зара-

хування на поточний валютний рахунок:

— доларів США — 800;

— Євро — 300.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 29

Доходи банку «Форма» за звітний рік становили 600 000 тис. грн, ви-

трати — 400 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у

мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу становили

50 тис. грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затвердже-

на зборами акціонерів на рівні 30 %.

Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 30

АБ «Надія» 1 лютого надав гарантію ВАТ «Ерго» в сумі 300 000 грн,

строк дії якої становить 2 міс. 18 березня клієнт скористається гарантією,

що надана банком.

Відобразіть операції в бухгалтерських проведеннях.