4. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються мето- дом накопичення, тобто записи за рахунками класів 6 і 7 ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються на рахунок обліку фі- нансового результату діяльності банку. Формування показників проміжної звітності про результати діяльності банку, а також що- денного балансу відбувається на технічному рахунка 5999. Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного дня доходи порівнюються з витратами, при цьому рахунки доходів і витрат не закриваються. Залишок на рахунка 5999 подається у зві- тності, але фактичні проведення за цим рахунком не виконуються. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового резуль- тату є таким самим, як і при визначенні результату за рік. Зрозумі- ло, що в тому разі, коли потрібно уточнити записи, які стосуються звітного періоду, роблять коригувальні проведення з метою забез- печення реальності відображення фінансового результату діяльнос- ті банку.

Отже, в останній робочий день року залишки за рахунками до-

ходів і витрат, нагромаджені з початку року, закриваються:

— за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок

5040 П « Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

— за умови перевищення витрат над доходами — на рахунок

5041 (активний) « Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Типова кореспонденція рахунків прибутку наведена в табл. 49.

За своїм характером рахунок № 5040 пасивний. Рахунок № 5041

активний  і  належить  до  виду  контрпасивних  рахунків.  Рахунки

5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» та 5041

«Збиток звітного року,  що  очікує  затвердження» діють  до  дати

проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних збо-

рах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений.

Водночас приймається рішення про розподіл чистого прибутку піс-

ля оподаткування.


Таблиця 49

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

Дебет

Кредит

Рахунки шостого класу «Доходи»

5040  «Прибуток  звітного  року,  що очікує затвердження»

5040  «Прибуток  звітного  року,  що очікує затвердження»

Рахунки сьомого класу «Витрати»

5040  «Прибуток  звітного  року,  що очікує затвердження»

5040 «Прибуток»

 

Після закінчення кожного фінансового року Правління комер- ційного банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподі- лу отриманого прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку.

Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується так: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на роз- мір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відраху- вань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законо- давством. До офіційних резервів належать: резервний фонд загаль- ний резерв.

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі  не  менше  ніж  25 %  від  суми  сплаченого  акціонерного (уставного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку піс- ля оподаткування. Після досягнення запровадженого розміру резе- рвного фонду відрахування можуть здійснюватися на підставі від- повідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов’язань банку при не- можливості забезпечити їх виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунка № 5021 «Резе- рвні фонди». Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних до- кументів Національного банку України, а також якщо це передба- чено Статутом банку або ж регламентовано спеціальними постано- вами загальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунка № 5020 «Загальні резерви».


Типова кореспонденція рахунків відображення операцій з роз-

поділу прибутку наведена в табл. 50.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 50


ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

 

з/п

 

Зміст операції

 

Дебет рахунка

 

Кредит рахунка

1

Відрахування  до  ре-

зервного фонду

5040 «Прибуток звіт- ного року, що очікує затвердження»

5021»  Резервні  фон-

ди»

2

Відрахування до зага-

льного резерву

5040 «Прибуток звіт- ного року, що очікує затвердження»

5020 «Загальні резер-

ви»

3

Нарахування   дивіде-

ндів акціонерам

5040 «Прибуток звіт- ного року, що очікує затвердження»

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами»

4

Виплата            дивідендів акціонерам грошима

3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасни- ками) банку за диві- дендами»

1001    «Банкноти    та монета  в касі банку»

1200  «Коррахунок  у

Національному  банку

України»

5

Облік підтвердженого прибутку, який при- значено на капіталі- зацію, тобто на роз- ширення,

банківського бізнесу

5040 «Прибуток звіт- ного року, що очікує затвердження»

5030 «Результати ми-

нулих років»

 

У законі України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», який введено в дію 01.07.1997 р., закладено нову концепцію визначення прибут- ків суб’єктів господарювання. Згідно з цією концепцією, сума при- бутку визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з позицій міжнародних принципів і стандартів обліку.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік тем рефератів

(для домашньої письмової контрольної

роботи студентів заочної форми навчання)

Історія становлення банківської системи в Україні.

Види комерційних банків.

Кооперативні банки: питання створення та функціонування.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Банківські об’єднання та питання їх створення в Україні.

Особливості ліцензування банківської діяльності.

Банки з іноземним капіталом та питання їх функціонування в Україні.

Безготівкові розрахунки населення та проблеми їх розвитку в Україні.

Пластикові карточки.

Касові операції банків.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні.

Міжбанківські розрахунки та їхнього розвиток в Україні

Проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему України.

Банківські ресурси та питання їх формування.

Проблема капіталізації банківської системи України.

Вкладні операції банків.

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів.

Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

Емісія банками власних цінних паперів.

Управління ресурсною базою банків.

Питання вексельного обігу в Україні.

Безготівкові розрахунки населення та  проблеми їхнього розвитку в

Україні.

Пластикові карточки.

Касові операції банків.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.


Прибутковість банку та шляхи її підвищення.

Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків.

Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні.

Міжбанківські розрахунки та їхній розвиток в Україні.

Контроль за дотриманням касової дисципліни підприємствами.

Питання вексельного обігу в Україні.

Кредитний  договір —  основа  взаємовідносин  банку  з  позичаль-

ником.

Споживче кредитування населення.

Іпотечний кредит.

Форми забезпечення кредитів.

Етапи процесу кредитування.

Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Кредитування населення на придбання житла.

Плата за кредит та її диференціація.

Кредити під цінні папери.

Контроль банків за виконанням умов кредитного договору.

Кредитні лінії та їх види.

Консорціальні кредити.

Операції банків з цінними паперами.

Операції банків з галузі інвестиційної діяльності.

Емісійні операції банків з цінними паперами.

Управління портфелем цінних паперів банку.

Депозитарні послуги банків.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

Форми міжнародних розрахунків.

Кредити в іноземній валюті.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Довірчі послуги фізичним особам.

Факторинг.

Форфейтинг.

Посередницькі операції банків.

Розвиток банківських послуг в Україні.

Фінансовий інжиніринг.

Операції банків з дорогоцінними металами.

Фінансова стійкість банку.

Ліквідність банку.

Платоспроможність банку.

Створення резервів під активні операції банків.

Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бу-

ти написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері)

через 1,5 інтервали.


 

 

 

200

 

Обсяг реферату 10—12 сторінок. Текст розміщується на одній станда- ртній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу і зверху — 20 мм, право- руч — 10 мм. Розмір шрифта — 14, інтервал — 1,5.

Титульна сторінка і вся робота оформлюється згідно з установле- ним порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву універ- ситету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної части-

ни, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт

плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використан-

ням тільки одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не

передбаченою у запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам,

не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати інший

реферат з урахуванням усіх зауважень.