3. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується «Пра- вилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України», затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 р.

№ 255.


 

Відсоткові доходи і витрати та прирівняні до них комісії пови- нні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, не- залежно від періодичності розрахунків, указаної в угоді.

Наприкінці кожного місяця (або щоденно — залежно від облікової

політики банку) в обліку здійснюються бухгалтерські записи (табл. 44).

Типова кореспонденція рахунків обліку доходів (витрат) комер-

ційного банку наведена в табл. 44.

Таблиця 44

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ (ВИТРАТ) КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

«Нараховані доходи»

«Доходи»

Нарахування доходів

«Витрати»

«Нараховані витрати»

Нарахування витрат

«Поточний рахунок клі- єнта» (або кореспонде- нтський рахунок банку, або каса)

«Нараховані доходи»

Відображення оплати банком суми нарахова- них витрат

«Прострочені  нарахова-

ні доходи»

«Нараховані доходи»

Відображення            постро-

чених доходів

«Відрахування в резерв»

«Резерв»

Відображення форму- вання резерву під сумні- вну заборгованість за нарахованими доходами

«Резерв»

«Сумнівна заборгова- ність за нарахованими доходами»

Відображення списанної безнадійної заборгова- ності за нарахованими доходами

«Борги,  списані  у  зби-

ток»

«Контррахунок»

Відображення списанної безнадійної заборгова- ності за нарахованими доходами на позабалан- сових рахунках

«Поточний рахунок клі- єнта» (або кореспонде- нтський рахунок банку, або каса)

«Доходи  майбутніх  пе-

ріодів»

Відображення отриман- них банком авансом ко- штів

«Доходи  майбутніх  пе-

ріодів»

«Доходи»

Відображення     доходів на звітного періоду у кі- нці кожного місяця

«Витрати майбутніх пе-

ріодів»

«Поточний рахунок клі- єнта» (або кореспонде- нтський рахунок банку, або каса)

Відображення            сплати банком авансом коштів

«Витрати»

«Витрати майбутніх пе-

ріодів»

Відображення витрат на звітного періоду у кінці кожного місяця


 

До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими кредитами, відсотки ти за придбаними борговими цінними паперами і прирівняні до відсотків комісії (які обрахо- вуються так само, як відсотки, тобто пропорційно терміну і сумі активу). Комісійні доходи, подібні за природою до відсоткових, підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, зазначеної в угоді з контрагентом.

На відсоткові доходи банку за операціями з борговими цінними паперами, придбаними банком, впливають власне відсотки (за фік- сованою або плаваючою відсотковою ставкою), а також амортиза- ція дисконту чи премії. Дисконт — це різниця між номіналом цін- них паперів і ціною придбання, якщо остання нижча від номіналу. Сума дисконту в разі купівлі цінних паперів ураховується як еле- мент ціни придбання на рахунка «Неамортизований дисконт за бо- рговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дискон- ту при погашенні облігацій. Премія — це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного папера над його номіналь- ною вартістю без урахування нарахованих на момент придбання відсотків (купона).

Реалізація принципів нарахування і відповідності за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку потребує щоміся- чного відображення в обліку:

1. Нарахованих відсотків.

2. Амортизації дисконту чи премії.

Амортизація дисконту збільшує відсотковий дохід, а амортиза-

ція премії зменшує відсотковий дохід за операціями з борговими

цінними паперами в портфелі банку. Для розрахунка амортизації

дисконту чи премії на практиці використовується метод ефективної

ставки відсотка. У наведених прикладах застосовано з навчальною

метою  простіший —  прямолінійний  метод  амортизації  дисконту

(премії) за борговими цінними паперами.

У разі купівлі боргових цінних паперів за ціною, вищою від но-

міналу, виникає такий об’єкт обліку, як неамортизована премія, що

обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вар-

тістю цінного папера. Сума амортизації премії відноситься на зме-

ншення відсоткового доходу за борговим цінним папером.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за

надані послуги, виділяють:

— комісії за одноразові послуги;

— комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обу-

мовлений в угоді;

— комісії за послуги з обов’язковим результатом.


 

Комісії за одноразові послуги. До цього виду комісій відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання     комісії відображається          в          обліку записом

(табл. 45).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ КОМІСІЇ


Таблиця 45


 

 

Дебет

 

Кредит

 

Зміст операції

 

«Нараховані до- ходи за комісія- ми»

«Поточний   раху-

нок»

«Комісійні доходи»

«Нараховані   дохо-

ди»

Нарахування  комісії  за  надані  по-

слуги

— при надходженні коштів від клі- єнтів для сплати послуг в установ- лені строки

«Поточний   раху-

нок»

 

«Доходи майбутніх періодів»

Одержання комісії авансом

«Доходи   майбут-

ніх періодів»

«Комісійні доходи»

 

Відображення комісійного доходу після закінчення облікового пері- оду, в якому передбачено надання послуг

 

Результат від торговельних операцій відображається на актив-

но-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торговельних

операцій на прикладі торгівлі цінними паперами (акціями, справед-

ливу вартість яких достовірно визначити неможливо). Прибуток чи

збиток  від  реалізації  цінних  паперів  відображається на  рахунка

№ 6393 «Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на

продаж».

Типова кореспонденція рахунків обліку дивідендів наведена в

табл. 46.

Негрошові витрати пов’язані з формуванням резервів для по-

криття  можливих  збитків  від  кредитних  операцій,  резервів  під

сумнівну заборгованість за нарахованими доходами, резервів під

знецінення цінних паперів, резервів під можливі втрати за сумні-

вною дебіторською заборгованістю, резервів на покриття ризиків і

втрат.


Таблиця 46

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ДИВІДЕНДІВ

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

«Нараховані дивіденди»

63  «Дивідендний  дохід за акціями та іншими вкладеннями»

Дивіденди, які підляга- ють одержанню банком за інвестиціями

1200  «Коррахунок  бан-

ку»

«Нараховані дивіденди»

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку

71 «Комісійні витрати»

1200  «Коррахунок  бан-

ку»

Сплати комісій у мо- мент отримання послуги банком

3600  «Витрати  майбут-

ніх періодів»

1200  «Коррахунок  бан-

ку»

Оплати послуг авансом

71 «Комісійні витрати»

3600  «Витрати  майбут-

ніх періодів»

Отримання  послуг  бан-

ком

 

Типова  кореспонденція  рахунків  обліку  резервів  наведена  в табл. 47.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯМ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ


Таблиця 47


 

Дебет

Кредит

Зміст операції

770 «Відрахування в резерв»

502 «Резерв»

Нарахування резерву під знеці-

нення цінних паперів

502 «Резерв » «

770 «Відрахування в резерв»

Зменшення ризиковості кори- гують розрахункову суму резе- рву

502 «Резерв»

385 «Сумнівна забо-

ргованість»

Списання безнадійної заборго- ваності з балансу за рахунок резерву

 

У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці й утримань з неї. Оплата нараховується на основі да- них табеля обліку відпрацьованого часу, про чергову й адміністра- тивну відпустки, хворобу, виконання громадських обов’язків тощо.

Нарахована заробітна плата включається до складу адміністра-

тивно-управлінських витрат (дебет рахунка 7400 «Основна і додат-


кова заробітна плата» в кореспонденції з кредитом рахунка 3652

«Нарахування працівникам банку  за  заробітною  платою»).  Крім

основної заробітної плати, внутрішнім положенням банк може пе-

редбачати премії за виробничі результати, інші надбавки, доплати,

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законо-

давством; їх обліковують на особових рахунках окремо з метою на-

дання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного

працівника.

Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нараху-

вання оплати праці та утримання як податків, зборів, так і алімен-

тів, погашення виданих кредитів, нестач, різних штрафів тощо.

Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює

також нарахування обов’язкових платежів у різні державні фонди.

Усі обов’язкові нарахування до зазначених фондів, поряд із заробі-

тною платою, включаються у витрати основної діяльності банку

(собівартість банківських послуг) і обліковуються за групою раху-

нків 740 «Витрати на утримання персоналу». Типова кореспонден-

ція рахунків утримань із заробітної плати працівників банку наве-

дена в табл. 48.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ

З ВІДОБРАЖЕННЯМ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ


Таблиця 48


 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7401 «Внески на державне соціальне    страхування», або

3622 «Кредиторська забор- гованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Нарахування утримань  з  заро- бітної  плати  пра- цівників банку

7402 «Кредиторська забор- гованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток «

3622 «Кредиторська забор- гованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Відображення утримань  з  заро- бітної  плати  пра- цівників банку

3652 «Нарахування праців- никам банку за заробітною платою»

3622 «Кредиторська забор- гованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Нарахування оплати   за   лікар- няними листками

3652 «Нарахування праців- никам банку за заробітною платою»

3653 «Утримання з праців- ників банку на користь тре- тіх осіб»

Оплата  за  лікар-

няними листками

 

Облік операцій з формування і використання резервів на оплату відпусток ведеться на рахунка 3658 «Забезпечення оплати відпус- ток». Якщо в банку не створюють резерву на оплату відпусток, то


 

нарахування відпускних майбутніх періодів та обов’язкових держа- вних перерахувань на відпускні майбутніх періодів обліковуються на  окремих  аналітичних рахунках  до  балансового рахунка  3500

«Витрати майбутніх періодів» і амортизуються на витрати банку

звітного періоду. Усі витрати на оплату праці, в тому числі доплати

за кваліфікацію та за обсяги робіт, відносяться на витрати того зві-

тного періоду, коли вони мали місце.