5. ЗВІТНІСТЬ З ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ВНЕСКІВ

Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця, кварталу чи півріччя.

Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місцем знаходження декларацію з ПДВ (до 20-го числа місяця, на-

ступного за звітним), акцизного збору (до 23-го числа місяця, на-

ступного за звітним).

Щоквартально подається звітність до пенсійного фонду (до 15

квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 січня) за формою 4-ПФ «Звіт про

нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання

коштів пенсійного фонду».

У терміни квартальної та річної звітності подають декларацію

про прибутки, розрахунок внесків до фонду здійснення заходів з

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному за-

хисту населення (15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 5 лютого).

Не пізніше 18 числа місяця, наступного за звітним кварталом,

банки подають розрахунок внесків до фонду сприяння зайнятості

населення, про валютні цінності та інше майно і доходи, що нале-

жать резиденту України і знаходяться за її межами; розрахунок ко-

мунального податку; розрахунок за податком з продажу імпортних

товарів.

Раз у півроку подається «Розрахункова відомість за коштами

фонду соціального страхування» (форма № 4-ФСС). Термін її по-

дачі до профспілкового органу за підпорядкуванням або до органу

фонду соціального страхування за місцем реєстрації — 15 липня (за

першу половину року) та 15 січня (за другу половину року).

За місцеві податки і збори декларації (розрахунки) подаються у

терміни, що визначені місцевими органами влади, крім комуналь-

ного податку.

Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших

самохідних  машин  і  механізмів  подається  щорічно,  не  пізніше

15 березня, а розрахунок сплати за землю — щорічно, не пізніше

15 липня.