4. ОБЛІК МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать: готельний збір, збір за паркування автомобілів, ринковий збір, податок з реклами, збір за право використання міс- цевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лоте- рей, комунальний податок, збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, збір за видачу до- зволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Готельний збір нараховується в розмірі, що не перевищує 20 % добової вартості найманого житла (без додаткових послуг) і утри- мується з осіб, що поселяються в готель. Готельний збір, внесений за рахунок коштів банків, відноситься на собівартість їх робіт, по- слуг (табл. 40).

Таблиця 40

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7419 «Сплата інших пода- тків та обов’язкових пла- тежів, крім податку на прибуток»

3620 «Кредиторська забо- ргованість за податками та обов’язковими платежа- ми»

Відображення  суми готельного збіру

Збір з паркування автотранспорту в спеціально обладнаних міс-

цях встановлюється в межах 3 % мінімальної заробітної плати за


 

кожну годину паркування. Збір на паркування автотранспорту, що належить юридичним особам, відноситься на собівартість банків- ських послуг.

Ринковий збір утримується з фізичних осіб у розмірі до 20 %

мінімальної заробітної плати, а з юридичних осіб — до 3 % мініма-

льних заробітних плат. Порядок віднесення затрат і кореспонденція

рахунків не відрізняються від двох попередніх зборів.

Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними осо-

бами за встановлення та розміщення реклами. Граничний розмір

податку не може перевищувати 0,1 % вартості послуг за розміщен-

ня одноразової реклами та 0,5 % за розміщення реклами на трива-

лий час. Юридичні особи покривають витрати на податок з рекла-

ми (табл. 41).

Таблиця 41

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7419 «Сплата інших по- датків та обов’язкових платежів,  крім  податку на прибуток»

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

Відображення суми ви- трат на податок з рекла- ми

 

Збір за право використання місцевої символіки утримується з фізичних та юридичних осіб, які використовують місцеву символі- ку з комерційною метою. Граничний розмір збору з юридичних осіб не може перевищувати 0,1 % вартості виробленої продукції (робіт, послуг) з використанням місцевої символіки, а з фізичних осіб — 5 мінімальних заробітних плат. Витрати на збір юридичні особи відносять на собівартість банківських послуг.

Збір за право кіно- і телезйомок не може перевищувати фактич- них витрат на проведення зазначених заходів. Витрати на збір по- криваються за рахунок податку, що залишається в розпорядженні банків після сплати обов’язкових платежів.

Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей утримується з фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл:

— на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей (збір не може перевищувати 0,1 % вартості виявлених то- варів або суми, на яку випускається лотерея); — на проведення ло-

терей (збір з кожного учасника не може перевищувати трьох міні-

мальних розмірів заробітних плат).

Витрати на збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного

розпродажу і лотерей відшкодовуються за рахунок прибутку, що

залишається  у  розпорядженні  банків  після  сплати  обов’язкових

платежів.


 

Комунальний податок стягується з юридичних осіб, крім бю- джетних закладів, організацій, планово-дотаційних та сільськогос- подарських підприємств. Його граничний розмір не може переви- щувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Витрати на сплату комуна- льного податку відносять до інших небанківських операційних ви- трат бухгалтерською проводкою (табл. 42).

Таблиця 42

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7119 «Сплата інших по- датків та обов’язкових платежів,  крім  податку на прибуток»

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

Відображення суми ви- трати на сплату комуна- льного податку

 

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі утриму- ють у розмірі до 20 мінімальних заробітних плат для суб’єктів, які постійно займаються торгівлею, та до однієї мінімальної заробітної плати — за одноразову торгівлю. Збір відносять на витрати банку.

До інших податків, зборів, внесків, згідно з чинним законодавст-

вом України, відносять відрахування на геологорозвідувальні роботи,

плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів (плату за

воду), плату за забруднення навколишнього середовища, державне

мито. З усіх наведених банки сплачують тільки останній податок.

Розглянемо його облік. Платниками державного мита на тери-

торії України є фізичні та юридичні особи. Розміри ставок залежать

від документів і дій, за які справляється мито. Державне мито спла-

чується за місцем розгляду та оформлення документів і зарахову-

ється до місцевого бюджету (за винятком деяких випадків).

Державне мито сплачується готівкою, митними марками, або

шляхом перерахувань з рахунка платника (кореспонденція рахунків

наведена в табл. 43).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 43


ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ  ДЕРЖАВНОГО МИТА

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

1001  «Банкноти  та  мо-

нета в касі банку» (1200

«Коррахунок у Націона-

льному банку України»)

Відображення            суми сплати державного мита

7419 «Сплата інших по- датків та обов’язкових платежів,  крім  податку на прибуток»

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

Відображення суми сплаченого державного мита