3. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

До  непрямих  податків  відносять  податок  на  додану  вартість

(ПДВ), акцизний збір, мито.

Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і

сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробницт-

ва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Платниками ПДВ є  суб’єкти підприємницької діяльності, що

перебувають на території України, а також об’єднання та іноземні


юридичні особи і громадяни, які здійснюють від свого імені вироб-

ничу та іншу підприємницьку діяльність на території України.

Об’єктами оподаткування є обіг з реалізації товарів (робіт, по-

слуг). Банки України не є платниками ПДВ за основними видами

суто банківських операцій згідно з Законом України «Про податок

на додану вартість», затвердженим Верховною Радою 03.04.1997 р.

за № 168/97-ВР. Звільненню підлягають:

— операції з залучення і розміщення грошових коштів за уго-

дами позики, депозиту, вкладу, страхуванню і дорученню;

— операції  з  надання,  управління  і  переуступки  фінансових

кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особам,

які надали такі кредити, гарантії, або поручительства; — операції,

пов’язані з обігом валюти, грошей і банкнот, що є законними засо-

бами платежу (за винятком використовуваних з нумізматичною ме-

тою), а також цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів, вексе-

лів тощо).

Послуги банків, не пов’язані з названими операціями, підляга-

ють оподаткуванню. Об’єктом оподаткування при реалізації послуг

є виручка, одержана від надання:

— форфейтингових, факторингових, трастових операцій;

— послуг щодо здачі в оренду майна;

— послуг щодо зберігання документів і цінностей;

— послуг щодо транспортування готівки, грошей, інкасації;

— послуг щодо автоматизованого оброблення даних та інфор-

маційного забезпечення (крім послуг, пов’язаних з операціями за

рахунками клієнтів);

— послуг щодо поручительства, надання гарантій і видач інших

зобов’язань за третіх осіб;

— послуг зв’язку, крім послуг, пов’язаних з операціями за ра-

хунками клієнтів;

— послуг з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації;

— консультаційних, правових, аудиторських, експертних, посе-

редницьких, брокерських послуг;

— послуг з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу

заставотримачу   при   невиконанні   передбаченого   заставою   зо-

бов’язання;

— послуг населенню з надання в індивідуальне користування

сейфів, прийому на збереження цінних паперів тощо;

— послуг на сторону позавідомчої охорони.

В оподаткований обіг включаються суми, одержані від реаліза-

ції  господарських  матеріалів,  малоцінних  і  швидкозношуваних

предметів та основних засобів і нематеріальних активів, а також

грошові кошти та інше майно, яке одержують банки у вигляді фі-


 

нансової допомоги, поповнення фондів спеціального призначення або скеровані на рахунок збільшення прибутку, а також одержані безкоштовно.

Ставка  податку  становить  20 %  суми  об’єкта  оподаткування.

Типова кореспонденція рахунків наведена в табл. 39.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ  ПДВ


Таблиця 39


 

Дебет

Кредит

Зміст операції

741 «Сплата податків та інших обов’язкових платежів,  крім  податку на прибуток»

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

Відображення суми на- рахування   бюджету ПДВ

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

1200 «Коррахунок у На- ціональному банку України»

Відображення суми сплати в бюджет нара- хованого ПДВ