2. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКІВ

До прямих податків банків відносять податок на прибуток під- приємств і організацій, плату за землю, податок із власників транс- портних засобів, прибутковий податок з громадян.

Облік  податку  на прибуток  банків.  Об’єктом оподаткування банківської діяльності є прибуток, який визначається шляхом зни- ження суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суми амортизаційних відрахувань, передбачених Законом України «Про внесення змін до Закону   України   «Про   оподаткування   прибутку   підприємств»

№ 283/97-ВР від 22.05.1997 р.

Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку

від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом

звітного  періоду  в  грошовій,  матеріальній  або  нематеріальній

формах на території України, її континентальному шельфі, ви-

ключній (морській), економічній зоні та за її межами. Структура

і перелік видів валових доходів регламентується згаданим вище

законом.

Валові витрати виробництва та обігу — це сума будь-яких ви-

трат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній

формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, по-

слуг), що можуть бути придбані цим платником податку для їх по-

дальшого використання. Види витрат регламентуються зазначеним

вище законом.

Прибуток від банківської діяльності оподатковується за ставкою

30 % до об’єкта оподаткування.

Податок сплачується до бюджету не пізніше 20-го числа місяця,

наступного за звітним кварталом, з поданням не пізніше 25-го чис-

ла місяця до податкового органу декларації про прибуток за звіт-


ний квартал з розрахунками наростаючим підсумком з початку зві-

тного фінансового року.

Протягом кварталу банки сплачують авансові внески до бюдже-

ту за підсумками першого та другого місяців кварталу до 20 числа

другого і третього місяців кварталу відповідно, без податкової де-

кларації, виходячи з окремого розрахунка, який подається податко-

вому органу в зазначений термін.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 38


ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ  ПОДАТКУ  НА ПРИБУТОК

 

Дебет

Кредит

Зміст операцій

790 «Податок на прибу-

ток»

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

Відображення суми на- рахованих авансових внесків

3620 «Кредиторська за- боргованість за подат- ками та обов’язковими платежами»

1200 «Коррахунок у На- ціональному банку України»

Відображення            суми сплати податку

590 «Результат поточно-

го року»

790 «Податок на прибу-

ток»

Відображення списання суми податку на прибу- ток на результат поточ- ного року

1200 «Коррахунок у На- ціональному банку України»

790 «Податок на прибу-

ток»

Відображення повер- нення платнику сум зай- во сплачених податків

 

Суми податку на прибуток можуть, згідно з діючими положен- нями, зараховуватися в певних співвідношеннях до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місце- вих бюджетів.