2. СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Основним складником власного капіталу банку за значенням є Статутний капітал (фонд), що формується через емісію акцій чи внесків засновників. Статутний капітал може створюватися лише за рахунок власних коштів учасників чи акціонерів. Не допускається його формування за рахунок банківських кредитів, коштів непри- буткових організацій (таких, які за статутом не мають права на здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку), бю- джетних коштів, які мають інше цільове призначення. Порядок фо- рмування статутного фонду залежить від форми організації банку. Для акціонерних товариств відкритого типу Статутний фонд фор- мується через проведення відкритої передплати на акції. Статутний фонд банку, який є акціонерним товариством закритого типу, ство- рюють через пропорційний розподіл усіх акцій серед засновників банку згідно з часткою їхніх внесків до статутного фонду. У разі створення банку у формі товариства з обмеженою відповідальністю Статутний фонд поділяють на частки, величина яких фіксується у засновницьких документах, а учасники банку відповідають за взя- тими на себе зобов’язаннями в межах своєї частки.


 

У процесі формування статутного фонду комерційні банки мо- жуть випускати два види акцій — звичайні (прості) та привілейо- вані. Власники звичайних акцій мають право на управління банком і поділяють усі доходи (або збитки) і ризики банку. Власники зви- чайних акцій отримують доходи у формі дивідендів, а їхні збитки не можуть перевищувати первісної вартості інвестицій. Величина дивідендів залежить від суми прибутку, який залишився у розпоря- дженні банку після проведення всіх обов’язкових виплат, у т. ч. і фіксованих виплат власникам привілейованих акцій. Власники зви- чайних акцій вкладають свій капітал на весь період функціонуван- ня банку, але вони можуть передати право власності іншій особі через продаж звичайних акцій на вторинному ринку.

Привілейовані акції дають право їхнім власникам на отримання фіксованих дивідендів незалежно від отриманого банком прибутку. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні бан- ком, а в разі ліквідації банку та розподілу його майна вони мають право на повернення вкладених коштів до проведення виплат влас- никам звичайних акцій, але після задоволення вимог кредиторів банку. Банкам забороняють випуск акцій на пред’явника. Перший випуск акцій банку має складатися тільки зі звичайних акцій, а їх- ню реєстрацію та продаж звільнено від оподаткування. Додаткові емісії можуть включати і звичайні, і привілейовані акції. Банки на- дають останнім перевагу з тим, щоб запобігти розширенню кола власників банку та втрати контролю над ним. Додаткова емісія ак- цій є ефективним методом швидкого поповнення статутного капі- талу банку. Додаткову емісію акцій банк може оголосити лише піс- ля того, як усі учасники виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повніс- тю оплачено. Формування та збільшення статутного капіталу банк може здійснювати тільки у формі грошових внесків (резидентами України — у гривнях, нерезидентами — у вільноконвертованій іно- земній валюті, або у гривнях).

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:

1) для місцевих кооперативних банків — 1 млн євро;

2) для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на

території однієї області, — 3 млн євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї

України, — 5 млн євро.

Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійсню-

ється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установле-

ним Національним банком України на день укладення установчого

договору.


 

За підсумками року на основі фінансової звітності банки зо- бов’язані коригувати розмір статутного капіталу на індекс деваль- вації чи ревальвації гривні за рахунок та в межах валових доходів або валових витрат банку відповідно до методики, встановленої Національним банком України.

Національний банк України має право встановити для окремих банків залежно від їхньої спеціалізації диференційований мініма- льний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижче від розмірів, передбачених цією статею.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшувати-

ся за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так

і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням за-

гальних  зборів  учасників  з  обов’язковою  наступною  реєстрацією

змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і

фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи конт-

ролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за раху-

нок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як пра-

вило, з прибутку та спецфондів, накопичених з цією метою.

Формування  та  збільшення  статутного  капіталу  банку  може

здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внес-

ки для формування та збільшення статутного капіталу банку рези-

денти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти — в іноземній

вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтвер-

джених джерел.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі

учасники повністю виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або

акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено.

Банк не має права без згоди Національного банку України зме-

ншувати  розмір  регулятивного  капіталу  нижче  від  мінімально

встановленого рівня. Капітал банку не може бути меншим від ста-

тутного капіталу, необхідного для заснування банку.

Забороняється використовувати для формування капіталу банку

бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному

балансовому  рахунка  № 500  «Зареєстрований  статутний  капітал

банку», який має два субрахунки: № 5000 «Сплачений зареєстрова-

ний статутний капітал банку» і № 5001 «Несплачений зареєстрова-

ний статутний капітал банку». Аналітичний облік ведеться в розрізі

акціонерів банку.

Відображення операцій за рахунками групи 500 «Статутний ка-

пітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юри-

дичної особи).


 

Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній ва- люті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку Украї- ни на дату внеску, і надалі коригування його зміни не проводиться.

Крім того, для обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів із

формування статутного капіталу —  випуском (емісією) акцій, їх

продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та ди-

відендів, — використовуються ще й такі рахунки:

3630(А)  «Внески  за  незареєстрованим  статутним  капіталом»

[Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від засновників

(акціонерів, учасників) банку за акціями, частками, паями до реєст-

рації статутного капіталу. За кредитом рахунка проводяться суми,

що отримані банком в оплату акцій (часток, паїв) до реєстрації ста-

тутного капіталу. За дебетом рахунка проводяться суми зареєстро-

ваного статутного капіталу, що перераховані на рахунки класу 5,

або суми, повернені акціонерам (учасникам), якщо випуск акцій

(часток, паїв) не зареєстровано];

3631(П)  «Кредиторська  заборгованість  перед  акціонерами  за

дивіденди» (Призначення рахунка: облік нарахованих банком диві-

дендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення за-

гальними  зборами  акціонерів  (учасників).  За  кредитом  рахунка

проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, част-

ками). За дебетом рахунка проводяться суми виплачених акціоне-

рам (учасникам) дивідендів];

5000 (П) «Зареєстрований статутний капітал  банку» [Призна-

чення рахунка: облік зареєстрованого статутного капіталу банку.

Облік акцій ведеться за номінальною вартістю. За кредитом рахун-

ка проводяться суми збільшення статутного капіталу після реєстра-

ції змін згідно з законодавством України. За дебетом рахунка прово-

дяться суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми

несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу];

5001(КП) «Несплачений зареєстрований статутний капітал бан-

ку» [Призначення рахунка: облік сум зареєстрованого, але неспла-

ченого статутного капіталу. За дебетом рахунка проводяться суми

зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспон-

денції з  рахунком 5000.  За  кредитом рахунка проводяться суми

сплаченого статутного капіталу; суми не сплаченого у встановле-

ний строк зареєстрованого капіталу];

5002(КП) «Власні акції, які викуплені в акціонерів» [Призна-

чення рахунка: облік вартості викуплених банком акцій (часток,

паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між

номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кре-

дитових залишків спочатку з рахунка 5010, а потім — з рахунка

5022. За дебетом рахунка проводяться суми викуплених акцій (час-


ток, паїв). За кредитом рахунка проводяться суми проданих та ану-

льованих акцій (часток, паїв];

5003(П) «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капі-

талу» [Призначення рахунка: облік суми дивідендів, що спрямовані на

збільшення статутного капіталу до часу його реєстрації. За кредитом

рахунка проводяться суми дивідендів, що спрямовані на збільшення

статутного капіталу. За дебетом рахунка перераховуються суми диві-

дендів у разі збільшення статутного капіталу на рахунки 5000 та 5010;

у разі відмови в реєстрації сплачуються за рішенням загальних зборів

банку акціонерам (учасникам) або зараховуються на рахунок 5022];

5010(П) «Емісійні різниці» [Призначення рахунка: облік різниці

між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час по-

дальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та

ціною викупу акцій списується з цього самого рахунка в межах зали-

шку. За кредитом рахунка проводяться суми позитивної різниці в разі

первинного та подальшого розміщення акцій. За дебетом рахунка

проводяться суми списання різниці між ціною викупу та номіналь-

ною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій];

5020 (П) «Загальні резерви» [Призначення рахунка: облік зага-

льних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під

різні ризики. За кредитом рахунка проводяться суми прибутку, що

спрямовані на формування резервів. За дебетом рахунка проводять-

ся суми зменшення резервів];

5021 (П) «Резервні фонди» [Призначення рахунка: облік резерв-

них фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством

України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку.

Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збит-

ків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в

розмірах, передбачених законодавством України. За кредитом ра-

хунка проводяться суми надходжень у резервні фонди. За дебетом

рахунка проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, пе-

редбачених законодавством України];

5022 (П) «Інші фонди банку» [Призначення рахунка: облік ін-

ших фондів банку, що створені за рахунок прибутку. За кредитом

рахунка проводяться суми надходжень в інші фонди банку. За де-

бетом  рахунка  проводяться  суми  на  покриття  збитків  звітного

та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних

фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів

на рахунка 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акці-

ями та інші суми відповідно до законодавства України];

5030 (П) «Нерозподілені прибутки минулих років» [Призначен-

ня рахунка: облік прибутків минулих років до їх розподілу. За кре-

дитом рахунка відображаються суми підтверджених прибутків ми-


 

нулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою по- передніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у ра- зі їх вибуття. За дебетом рахунка відображаються суми розподі- леного прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України];

5031 (А) «Непокриті збитки минулих років» [Призначення ра- хунка: облік сум підтверджених збитків минулих років до їх по- криття. За дебетом рахунка відображається облік підтверджених сум непокритих збитків минулих років. За кредитом рахунка відо- бражаються суми покриття збитків минулих років];

5040 (П) «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» [Призначення рахунка: облік прибутку звітного року до його за- твердження загальними зборами акціонерів (учасників). За креди- том рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року. За дебетом рахунка проводяться суми в по- рядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу при- бутку за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) згідно із законодавством України; суми підтвердженого нерозподіленого прибутку на рахунок 5030 до його розподілу загальними зборами акціонерів (учасників)];

5041 (А) «Збиток звітного року, що очікує затвердження»; 510 (П) «Результати переоцінки»; 59 (АП) «Результат поточного року» [Призначення рахунка: облік збитку звітного року до його затвер- дження загальними зборами акціонерів (учасників). За дебетом ра- хунка проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітно- го року. За кредитом рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків, підтверджених загальними зборами акціонерів (учасників), на рахунок 5031 до їх покриття];

6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Облік операцій  з формування статутного капіталу  банку

Для формування статутного капіталу банку, за місцем його створення, в регіональному управлінні Національного банку Украї- ни відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників.

Внески можуть здійснюватися як до реєстрації, так і після ре-

єстрації статутного капіталу банку. Тому для відображення опера-

цій зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу послу-

говуються   також   рахунком   № 3530   «Несплачений   статутний

фонд», а незареєстрованого — рахунком № 3630 «Внески за неза-

реєстрованим статутним фондом».

Розглянемо це на прикладах (табл. 36).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ


Таблиця 36


171

 
Подпись: 171

з\п

 

Сутність операції

 

Дебет

 

Кредит

 

Сума, грн

1. Облік операцій статутного  капіталу під час зареєстрації

а

Реєстрація статутного фонду

3530 «Несплачений статут-

ний фонд»

5007  «Несплачений  зареєстро-

ваний статутний капітал банку»

160 000

б

Надходження грошових при реалі-

зації акцій

1200 «Коррахунок у Націо-

нальному банку України»

3530  «Несплачений  статутний фонд»

60 000

в

Відображення операцій зменшен- ня несплаченого і збільшення сплаченого статутного капіталу в міру внесення коштів

5001 «Несплачений зареєс- трований статутний капітал банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний капітал банку»

60 000

2. Облік зарахування коштів  за оголошеним

і не зареєстрованим статутним капіталом у розмірі 160 000 грн, який реєструється в процесі внесків

а

Часткове внесення грошей на тим-

часовий рахунок

1200 «Коррахунок у Націо-

нальному банку України»

3630 «Внески за не зареєстро-

ваним статутним фондом»

60 000

б

Відображення реєстрації статутно-

го фонду в процесі внесків

3530 «Несплачений статут-

ний фонд»

5001  «Несплачений  зареєстро-

ваний статутний капітал банку»

160 000

в

Зарахування коштів, внесених до реєстрації у зареєстрований стату- тний фонд

3630 «Внески за незареєст- рованим статутним фон- дом»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний статутний капітал банку»

60 000

г

Відображення операції внесення грошових коштів, за зареєстрова- ним статутним капіталом (таким чином, поступово закривається дебет  рахунка  № 3530  операції  б першого випадку)

1200 «Коррахунок у Націо-

нальному банку України»

3530  «Несплачений  статутний фонд»

100 000


Подпись: 172Закінчення табл. 36

 

з\п

 

Сутність операції

 

Дебет

 

Кредит

 

Сума, грн

д

Відображання збільшення сплаче-

ного статутного капіталу

5001 «Несплачений зареєс- трований статутний капітал банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний статутний капітал банку»

100 000

є

Після цієї операції статутний капі- тал банку сформовано в зареєст- рованій сумі

 

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний статутний капітал банку»

160 000

3. Реалізація акцій, за ціною вищою від номінальної вартості

а

Оголошення та реєстрація статут-

ного капіталу в сумі

3530 «Несплачений статут-

ний фонд»

5001  «Несплачений  зареєстро-

ваний статутний капітал банку»

160 000

б

Реалізація   (розміщення)  акцій  у сумі 160 000 грн

1200 «Коррахунок у Націо-

нальному банку України»

3530  «Несплачений  статутний фонд»

160 000

1200 «Коррахунок у Націо-

нальному банку України»

5010 «Емісійні різниці»

6000

в

Відображення суми повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на 120 000 грн

5001  «Несплачений  зареєс-

трований капітал банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний капітал банку»

160 000

 

Забороняється розміщення акцій серед засновників, або інвесторів, відповідно до чинного зако- нодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номі- нальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунка № 5010 «Емі- сійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.

В обліку ці операції відображають так.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім, виходячи з необхід-

ності, їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників, або анульовувати, що знаходить

172

 
відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах (табл. 37).


173

 
Подпись: 173Таблиця 37

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПРИ ВИКУПІ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ  ЕМІСІЇ В АКЦІОНЕРІВ

 

з\п

 

Сутність операції

 

Дебет

 

Кредит

 

Сума, грн

1. Облік руху викуплених акцій в акціонерів

а

Викуп

3120 «Власні акції банку в порт- фелі на продаж, викуплені в акці- онерів»

1200  «Коррахунок  у  Націона-

льному банку України»

10 000

б

На  відображення  в  межах  пасивного  рахунка

№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал бан-

ку» на окремому субрахунка «Акції, що перебу-

вають у власному банку»

5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний капітал банку», субрахунок

«Акції, що знаходяться у влас-

ності банку»

10 000

Перепродаж  викуплених акцій

а

Перепродаж акцій за номінально вартістю (10 000

грн)

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

1200  «Коррахунок  у  Націона-

льному банку»

10 000

б

Відображення акції вже не перебувають у власно-

сті банку

5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Ак- ції, що знаходяться у власності банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний капітал банку»

10 000

2. Перепродаж  акцій за ціною, вищою від номінальної вартості,  —

10 600 грн при номінальній вартості  10 000 грн, прибуток  (10 600 – 10 000) грн = 600 грн

а

Надходження грошових коштів

1200  «Коррахунок  у  Національ-

ному банку України»

3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів (за номіналом)

10 600

б

Відображення акції вже перебувають у власності банку

5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний капітал банку»

10 000

3. Перепродаж  акцій за ціною, нижчою від номіналу  —

за 9400 грн при номіналі  10 000 грн, збиток (9400 — 10 000) грн = –400 грн

а

Надходження грошових коштів

1200  «Коррахунок  у  Національ-

ному банку України»

3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів»

9400


174

 
Подпись: 174Закінчення табл. 37

 

з\п

 

Сутність операції

 

Дебет

 

Кредит

 

Сума, грн

 

 

6203 «Результат від торгівлі цін- ними паперами на продаж» (у да- ному випадку збиток)

3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів»

400

б

Відображення акції вже не перебувають у власно-

сті банку

5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Ак- ції, що знаходяться у власності банку»

5000/1»Сплачений    зареєстро-

ваний капітал банку»

10 000

в

Анулювання викуплених акцій

5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку», субра- хунок «Акції, що знаходяться у власності банку»

3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів»

 

4. Нарахування дивідендного доходу акціонерам

а

Сума нарахованих дивідендів

5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження», субра- хунок «Оголошені дивіденди»

3631 «Кредиторська заборгова- ність перед акціонерами за ди- віденди»

5000

б

Виплата нарахованих дивідендів

3631 «Кредиторська заборгова- ність перед акціонерами за диві- денди»

1001 «Банкноти та монети в ка- сі банку», або 1200 «Корраху- ноку Національному банку України»

5000

в

Індексація акцій

5020 «Загальні резерви» (за раху-

нок прибутку)

5000  «Сплачений  зареєстрова-

ний статутний капітал банку»

 

г

Відображення витрат на випуск і розповсюджен-

ня акцій власної емісії

7104  «Комісійні  витрати  за  опе-

раціями з цінними паперами»

1001 «Банкноти та монети в ка- сі банку», або 1200 «Корраху- нок у Національному банку України»

400