6. ІНШІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Під валютними операціями розуміють операції, пов’язані з пе- реходом права власності на валютні цінності, з використанням ва- лютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з пере- даванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, та операції, пов’язані з ввезенням (вивезенням), переказуванням і пересиланням на територію України, або за її ме- жі валютних цінностей.

Під торгівлею валютою розуміють купівлю-продаж іноземної валюти за національну або інші конвертовані валюти. Купівля та


 

продаж іноземної валюти здійснюється на валютному ринку. При цьому тут складається така система взаємовідносин:

— між комерційними банками та їх клієнтами в даній країні;

— між комерційними банками однієї й тієї самої країни;

— між комерційними банками різних країн;

— між комерційними та центральними емісійними банками;

— між центральними емісійними банками.

Правила здійснення операцій на  міжбанківському валютному

ринку визначені постановою Правління НБУ № 150 від 15.04.1998 р.

Валюти розрізняють за двома ознаками:

1) конвертованістю: вільно конвертована, неконвертована;

2) строковістю: касова, строкова.

Розглянемо особливості операцій купівлі-продажу іноземної ва-

люти на умовах «форвард», які укладають з метою здійснити хе-

джування (страхування) зміни депозитних ставок (без необхідності

здійснення загальновживаного депозиту форвард/форвард) або мі-

німізувати ризики за змінами курсів валют.

Форвардна угода, що передбачає розрахунок між продавцем та

покупцем валюти не раніше, ніж через два робочі дні після її укла-

дення за курсом, зафіксованим в угоді. Рівень ризику за форвард-

ними валютними контрактами є різницею між узгодженою сторо-

нами відсотковою ставкою за форвардним валютним контрактом та

ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банка-

ми (ІЛВОК) чи її аналогом на дату розрахунків за цим контрактом;

або різницею між курсом валюти за форвардним валютним контра-

ктом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим

контрактом. Валютний курс, за яким здійснюються контракти на

ринку строкових угод, називається форвардним курсом, а ринок —

відповідно форвардним.

Форвардні валютні контракти укладаються на первинному рин-

ку за стандартною формою, що відповідає чинному законодавству

України. Покупцями і продавцями форвардних валютних контрак-

тів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України,

що визначаються чинним законодавством України.

Первинним продажем форвардного валютного контракту вва-

жається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує ін-

ший форвардний контракт.

Форвардний валютний контракт повинен мати такі обов’язкові

реквізити:

— номер контракту;

— місце та дата укладення;

— офіційні назви та реквізити сторін;

— вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;


— відсоткові ставки та курс валюти контракту;

— дати платежу та поставки валюти;

— інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.

Одним  із  правил  обігу  форвардного  валютного  контракту  є

обов’язкове погодження покупця цього  контракту до  закінчення

його строку дії в разі продажу (передання) зобов’язань іншим осо-

бам. Одночасно продаж (передання) зобов’язань за форвардним ва-

лютним контрактом іншим особам може бути здійснено покупцем

без  погодження  з  іншими  сторонами  форвардного  контракту  в

будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного ко-

нтракту.

Зміни  до  форвардного  валютного  контракту  вносять  поку-

пець або продавець контракту в разі погодження обох сторін ко-

нтракту. У  змінах  до  форвардного валютного  контракту відо-

бражаються:

— номер  та  дата  укладення  контракту,  до  якого  вносяться

зміни;

— порядковий номер та дата внесення змін до контракту;

— реквізити та назва попереднього покупця (продавця) форвар-

дного валютного контракту та особи, яка набуває його повнова-

жень;

— ціна продажу форвардного валютного контракту;

— умови реалізації форвардного валютного контракту: дата по-

ставки, термін здійснення платежу.

Розірвання угоди за форвардним валютним контрактом здійс-

нюється в разі відмови від зазначеної угоди однієї зі сторін і згоди

іншої сторони. Претензії щодо виконання форвардного валютного

контракту можуть бути пред’явлені лише емітентові цього форвар-

дного валютного контракту.

Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фі-

нансовим зобов’язанням на  дату  виникнення зобов’язання щодо

придбання, або продажу предмета контракту. Для відображення у

бухгалтерському обліку використовують:

— дату укладення контракту;

— дату оцінювання вартості (кінець періоду оцінювання, якщо

кошти за операцією не сплачені);

— дату розрахунків.

Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансо-

вими рахунками — 9201 «Валюта та банківські метали, які куплені

за  форвардними контрактами з  метою хеджування». Переоціню-

вання форвардного валютного контракту здійснюється на кожну

звітну дату з використанням форвардного курсу на період до дати

виконання контракту. Результат переоцінювання форвардного ва-


 

лютного контракту, придбаного з метою хеджування, визначається симетрично з результатом переоцінювання фінансового інструмен- ту, який хеджується.

Економічним  змістом  форвардного  контракту  для  продавця

(відкриває коротку  валютну позицію)  є  сподівання майбутнього

зниження ціни активу, що продається; для покупця (відкриває дов-

гу валютну позицію) — це очікуване зростання ціни. Правила бух-

галтерського обліку при здійсненні форвардних валютних операцій

передбачає такі види операцій:

— бухгалтерський облік на дату виконання операції;

— бухгалтерський облік на дату оцінки вартості (кінець місяця,

якщо за угодою не сплачено);

— бухгалтерський облік на дату розрахунка.

Бухгалтерський облік на дату виконання операції означає, що

всі форвардні контракти обліковуються за позабалансовими рахун-

ками: для покупця — № 9202 «Валюта та банківські метали, які ку-

плені за форвардними контрактами»; для продавця — № 9212 «Ва-

люта  та  банківські метали, які  продані  за  форвардами контрак-

тами». Бухгалтерський облік на дату оцінювання вартості (кінець

місяця) означає, що форвардні угоди не виконані, але їх потрібно

оцінити згідно з новими ринковими цінами, що відображається на-

ступними бухгалтерськими проводками (при позитивній різниці),

наведеними в табл. 33.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ФОРВАРДНОЇ УГОДИ


Таблиця 33


 

 

Дебет

 

Кредит

3810 «Балансовий рахунок за резуль- татами переоцінки позабалансової по- зиції щодо іноземної валюти та бан- ківських металів»

6204 «Результати від торгівлі інозем- ною валютою та банківськими мета- лами»

 

При від’ємній різниці робиться зворотна проводка. Переоцінку проводять також при зміні біржового курсу валюти.

При бухгалтерському обліку на дату розрахунка необхідно на-

самперед сторнувати позабалансові бухгалтерські проводки, вико-

нані на дату операції у позабалансі. Другий крок — виконання опе-

рацій у балансі.

У разі купівлі валюти — табл. 34.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 34


ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЇ ФОРВАРДНИМ КОНТРАКТОМ

 

Дебет

Кредит

Сума

1500

3800

Сума купленої валюти

3801

1200

Сума валюти за курсом угоди

3801

3810

Позитивна сума останнього переоцінювання форвардно-

го контракту

3810

3801

Негативна сума останнього переоцінювання форвардного контракту (або навпаки, залежно від додаткової чи від’ємної різниці)

3801

6204

При позитивному значенні різниці між офіційним курсом та вартістю після останнього переоцінювання

6204

3801

При від’ємному значенні різниці

 

У разі продажу робляться зворотні проводки. Після здійснення згаданих операцій залишку за рахунком № 3810 не повинно бути.

Економічний зміст ф’ючерсних контрактів аналогічний еконо-

мічному змісту форвардних контрактів, але існують певні обме-

ження, а саме: біржовий характер торгівлі, стандартні умови конт-

ракту (крім ціни), строки надання контракту (лише останній місяць

кварталу), гарантія клірингової плати, можливість перепродажу ко-

нтракту. Основним предметом ф’ючерсних контрактів  є  купівля

(продаж) кредитів (депозитів) або інших фінансових інструментів

(цінних паперів, боргових зобов’язань, валюти).

Бухгалтерський облік валютних ф’ючерсів аналогічний порядку

бухгалтерського обліку форвардних угод; замість рахунка № 1500

«Коррахунки в інших банках» додатково може використовуватися

рахунок № 1511 «Гарантійні депозити в інших банках».

У зв’язку з існуванням в Україні режиму валютного регулюван-

ня операції з розміщення коштів (надання позик та кредитів) мають

певні обмеження, що коригуються залежно від ситуації, що склала-

ся на фінансовому та валютному ринках України.

До активних операцій належить надання кредитів прямим пози-

чальникам — юридичним і фізичним особам.

На поточний момент надання валютного кредиту фізичній особі

можливе тільки як підприємцю на ведення зовнішньоекономічної

діяльності (лист НБУ № 19013/1093 від 05.05.1995 р.). Кредит може

надаватись тільки в безготівковій формі, що унеможливлює надан-

ня споживчого кредиту.


 

Кредит може видаватися юридичним особам, як для зовніш- ньоекономічної діяльності під сплату нерезиденту, так і під спла- ту контрактів у національній валюті України. При цьому допуска- ється конвертація кредиту через УМВБ або міжбанківський ринок з наступним зарахуванням на розрахунковий рахунок клієнта і проведення  поточних   операцій   (лист   НБУ   № 13-126/486   від

20.03.1996 р.). Допускається також конвертація валюти кредиту в іншу валюту.

Враховуючи відсутність у валютному розділі балансу рахунків обліку термінових зобов’язань у валюті, допускається не прийма-

ти від  позичальника  позики  термінових  зобов’язань  (лист  НБУ

№ 13-126/2041 від 22.11.1996 р.).

Порядок  розгляду  банком  заявок  клієнтури  на  отримання

кредиту визначений «Положенням про кредитування» НБУ, згі-

дно з яким комерційний банк зобов’язаний реєструвати всі заяв-

ки клієнтури на отримання кредиту і розглядати їх (постанова

Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.). Наявність журналу ре-

єстрації надходжень заявок на кредит є  обов’язковою. Клієнт,

звергаючись до банку за кредитом, надає копії контрактів і угод,

які обумовлюють мету кредитування, засоби отримання прибут-

ку підприємством (якщо кредит короткостроковий) і фінансовий

план оцінювання окупності інвестицій (якщо кредит середньост-

роковий або довгостроковий — під придбання основних засобів,

технологій   і   т.   п.,   постанова   Правління   НБУ   № 246   від

28.09.1995 р.).

Рішення про надання кредиту повинно прийматися колегіаль-

но фінансовим комітетом, кредитним комітетом або іншим упов-

новаженим органом банку (постанова Правління НБУ № 246 від

28.09.1995 р.). Надання кредиту проводиться або на розрахунко-

вий рахунок позичальника, або безпосередньо на сплату розраху-

нкових документів, що є підставою для кредитної заявки. Незале-

жно від засобу оплати банком здійснюється наступний контроль

за цільовим використанням кредиту за допомогою перевірки пер-

винних документів позичальника. За наслідками перевірки скла-

дається акт, у якому констатується цільове використання позички

або порушення щодо цього (постанова Правління НБУ № 246 від

28.09.1995 р.).

Відповідно до вимог НБУ, відсотки за користування кредитом

нараховуються щомісяця. Облік нарахованих відсотків ведеться в

окремих відомостях (штафелях) з одночасним відображенням у ба-

лансі банку (за кредитом шостого класу). Відсотки, прострочені

понад 30 днів, обліковуються на позабалансовому рахунка № 9601.

У сучасних умовах черговість сплати основного боргу та відсотків


 

за кредитом регламентована ст. 12 Закону України «Про оподатку- вання прибутку підприємств», згідно з якою передусім сплачують- ся відсотки, а потім гаситься основний борг. Позичка нерезиденту (нефінансовій структурі) потребує індивідуальної ліцензії НБУ. Позичка на покриття поточних збитків або на формування статут- них фондів регламентується постановою Правління НБУ № 246 від

28.09.1995 р.

Згідно із Законом України «Про порядок розрахунків у інозем-

ній валюті», до обов’язкового продажу будь-яка юридична особа

може використати отриманий валютний виторг на погашення ва-

лютного кредиту, наданого уповноваженим банком. В інших випа-

дках, за відсутності валютних засобів, підприємство може купувати

кошти на УМВБ або на міжбанківському ринку. Проводки з надан-

ня погашення позички, а також щодо сплати відсотків за курсом

НБУ наведені в табл. 35.

Таблиця 35

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЇ,

ПОВ’ЯЗАНИХ  З ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

2050/001            «Короткострокові кредити суб’єктам господар- ської діяльності за експортно- імпортними операціями»

1500/001   «Коррахунки,   що відкриті в інших банках»

Надання            по-

зички

2600/001 «Поточні рахунки суб’єктів господарської дія- льності»

2058/001 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам гос- подарської діяльності за екс- портно-імпортними операці- ями «

Сплата  відсо-

тків

2058/001 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам гос- подарської діяльності за екс- портно-імпортними операці- ями «

6025/001 «Відсоткові доходи за кредитами суб’єктам гос- подарської діяльності за екс- портно-імпортними операці- ями»

Нарахування відсотків            до сплати

2600/001 «Поточні рахунки суб’єктів господарської дія- льності»

2050/001            «Короткострокові кредити суб’єктам господар- ської діяльності за експортно- імпортними операціями «

Повернення позички

2057/001 «Прострочена забо- ргованість за кредитами суб’єктам господарської дія- льності за експортно-імпо- ртними операціями»

2050/001            «Короткострокові кредити суб’єктам господар- ської діяльності за експортно- імпортними операціями»

Винесення кредиту            на прострочку


 

 

 

 

161

 
Закінчення табл. 35

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

2059/001 «Прострочені нара- ховані доходи за кредитами суб’єктам господарської дія- льності за експортно-імпорт- ними операціями»

2058/001 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам гос- подарської діяльності за екс- портно-імпортними операці- ями»

Винесення відсотків            на прострочку

2095/001 «Сумнівна заборго- ваність за кредитами суб’єк- там господарської діяльності за експортно-імпортними опера- ціями»

2057/001 «Прострочена забо- ргованість за кредитами суб’єктам господарської дія- льності за експортно- імпортними операціями»

Визнання по- зички сумнів- ної

 

Банк може проводити пасивні операції щодо залучення ресурсів у іноземній валюті від юридичних і фізичних осіб. При цьому з власником депозиту укладається угода, в якій обумовлюються такі питання:

— відсоткова ставка;

— періодичність сплати відсотків за користування ресурсами;

— інші питання.