5. ОБЛІК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ

Система безготівкових розрахунків уособлює сукупність принци-

пів організації розрахунків, вимог до них, форм і способів розрахунків.

Порядок проведення та обліку платежів за експортно-імпортними

контрактами викладено в інструкції НБУ № 139 від 16.06.1994 р. «По-


 

рядок проведення розрахунків за експортно-імпортними операція- ми за умови відстрочки платежів, або постачань». У безготівкових розрахунках гроші виконують функцію засобу платежу. Це озна- чає, що їхній рух має відповідно самостійний характер, розрахунок може відбуватися раніше чи пізніше від руху коштів у розрахунках, максимально достовірно відображаючи господарські процеси.

Наступний принцип організації безготівкових розрахунків свід- чить про те, що платежі здійснюються, як правило, після відванта- ження продукції, виконання робіт чи послуг. Отже, це не виключає авансових платежів та передплати, які допускаються за згодою пла- тника та отримання коштів.

Платежі здійснюються за наявності коштів на рахунка платника чи його права на кредит. За відсутності власних коштів та права на кредит розрахункові документи розміщують у спеціальну картоте- ку та сплачують у міру надходження коштів на рахунок у календа- рній черговості платежів. Така черговість визнає однакову важли- вість розрахунків за всіма зобов’язаннями, однак вона є приму- совою, тобто відбувається під банківським контролем.

Подальше розширення самостійності підприємств щодо витра- чання зароблених коштів сприятиме скасуванню будь-якої чергово- сті платежів та вивільненню банків від контролю за ними. Усі роз- рахунки повинні здійснюватись згідно з розпорядженням підпри- ємства—власника рахунка.

Одним з принципів безготівкових розрахунків є згода платника на списання коштів з його рахунка. Згода дається платником шля- хом виписки платіжних документів, або акцепта документів, випи- саних отримувачем коштів. В окремих випадках розрахункові до- кументи за товари та послуги сплачуються без згоди (акцепта) платника, що врівноважує стосунки з отримувачем коштів. При цьому визнається необґрунтованою наявність визначеної сфери списання коштів у безакцептному порядку.

Інше положення стосується стягнення податків та інших обов’я- зкових платежів у бюджет. Державні податкові адміністрації пода- ють до беззаперечного стягнення, забезпечуючи тим самим загаль- но-державні інтереси. Беззаперечне списання коштів з розрахунко- вих рахунків виконується також на підставі виконавчих доку- ментів, які видані судами.

Крім того, законодавством можуть бути передбачені випадки беззаперечного списання коштів з рахунків, наприклад, деяких штрафів за розпорядженням стягувачів.

Вимоги до безготівкових розрахунків. Організація безготівко- вих розрахунків повинна відповідати певним вимогам, а саме: сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперебійну ре-


 

алізацію продукції. Це зумовлено тим, що завершальним етапом виробничо-збуткової діяльності підприємства, невід’ємною умо- вою здійснення повного господарського розрахунка та самофінан- сування є оплата споживачем продукції (робіт, послуг) згідно з ви- могами угоди. У процесі безготівкових розрахунків відбувається визнання покупцем користі продукції, рівня затрат на її виробницт- во, додатковий продукт, перетворюючись на чистий прибуток.

Одна з умов, що висувається до безготівкових розрахунків, є їх- ня своєчасність. Підприємство-покупець повинно своєчасно спла- тити поставлену йому, згідно з угодою, продукцію (роботи, послу- ги). Платоспроможність платника пов’язана з результатами його господарсько-фінансової діяльності, отриманням відповідного при- бутку. Важливим засобом забезпечення своєчасності розрахунків є банківський кредит. Він дозволяє підприємствам подолати тимча- сові фінансові труднощі. Своєчасність розрахунків запобігає відво- ліканню коштів підприємств у прострочену дебіторську заборгова- ність. Безготівкові розрахунки повинні бути організовані таким чином, щоб існував мінімальний розрив у часі між отриманням продукції покупцем та її сплати. Чим більший цей інтервал, тим довше покупець користується коштами, які йому не належать. Та- ким чином, у постачальника зростає потреба в кредиті.

Платники несуть відповідальність за здійснення платежів у ви- значені терміни; за затримку в розрахунках вони сплачують штраф за кожний день прострочки платежу у відсотках. У більшості випа- дків ця сума значно менша, ніж підприємство платить банкам за кредит. Тому нерідко підприємства йдуть на менші витрати, внося- чи штраф за прострочку платежів. У результаті опиняються у скру-

тному фінансовому стані постачальники; виникає ланцюг неплате-

жів.  Існуюча  прострочена  дебіторська  заборгованість  за  своєю

суттю є нелегальним комерційним кредитом.

Необхідність контролю за безготівковими розрахунками зумов-

лена для кожної сторони різними факторами. Для постачальника це

своєчасне отримання грошового еквівалента виробленої у відпові-

дності з угодою та відвантаженої продукції, для покупця — вико-

нання постачальником умов угоди.

Державні податкові адміністрації контролюють своєчасність та

повноту платежів у бюджет, банки — повернення кредитів. Банків-

ські органи не мають права визначати і контролювати напрямки

використання грошових коштів клієнта, крім випадків, передбаче-

них чинним законодавством. Одночасно банки самі несуть матеріа-

льну відповідальність перед клієнтами. Якщо, наприклад, банк за-

рахує кошти на рахунок пізніше наступного дня після отримання

платіжного документа, то він сплатить власникові рахунка штраф


 

за кожен прострочений день. Такий самий штраф передбачений за затримку списання банком коштів з рахунка платника за його вка- зівкою, а також якщо списання або зарахування було здійснено не- правильно.

Банки можуть визнати неплатоспроможним позичальника, який не виконує зобов’язання щодо своєчасного повернення кредиту або за іншими рахунками. Про це основний постачальник товаромате- ріальних цінностей повідомляє вищестоящому органу господарсь- кого управління (при наявності такого) і виконавчому комітету Ра- ди народних депутатів, де зареєстроване підприємство.

Розрахунок між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні та іноземними суб’єктами господарської діяльності за екс- портно-імпортними операціями в межах торговельного обігу в іно- земній валюті здійснюється у безготівковій формі через уповнова- жені банки (банки, що мають ліцензію НБУ на здійснення валют- них операцій).

Існують такі форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяль-

ності:

1. Банківський переказ — це доручення клієнта банку перераху-

вати грошові кошти на користь іншої особи. У міжнародних розра-

хунках банк здійснює переказ коштів за допомогою свого банку-

кореспондента. Бажано, щоб цей банк-кореспондент знаходився в

країні, де отримуються кошти. У зовнішньоекономічних розрахун-

ках банківський переказ використовується, зокрема, для оплати:

— боргових зобов’язань за раніше одержаними кредитами, ава-

нсових платежах;

— рекламацій за поставку неякісної продукції;

— авансових платежів;

— розрахунків нетоварного характеру.

Схема розрахунків шляхом банківських переказів мало чим від-

різняється від розрахунків платіжними дорученнями у внутрішньо-

господарському обороті. Платіжне доручення — це наказ банку, що

адресується своєму банку-кореспонденту, про виплату певної суми

грошей бенефіціару (тобто переказоодержувачеві), пред’явнику че-

ка або інших платіжних документів. Платіжне доручення дається

банком на підставі вказівок відправника переказу — клієнта банку.

Останній інструктує банк про умови виплати бенефіціару суми пе-

реказу. Існує певна, прийнята в міжнародній практиці, форма пла-

тіжного доручення. Кожне платіжне доручення повинно містити

такі дані:

— найменування платника;

— найменування і номер рахунка бенефіціара (одержувача);

— банк бенефіціара;


— сума і валюта платежу;

— призначення платежу (на підставі яких документів і за що

здійснюється оплата).

Відповідно з «Правилами здійснення операцій з іноземною ва-

лютою на території України», валютна виручка об’єктів господар-

ської діяльності — резидентів, тобто сума валютних надходжень

від продажу товару і послуг за іноземну валюту (у тому числі й ва-

люту країн колишнього СРСР), незалежно від джерел їхнього утво-

рення, підлягає обов’язковому і повному зарахуванню сум на спе-

ціальні розподільчі рахунки (балансовий рахунок № 2603 «Розпо-

дільчий рахунок у ВКВ і НКВ резидента України»). Вони відкри-

ваються і ведуться в розрізі клієнтів та за видами валют. Після за-

рахування суми валюти, що надійшла на спеціальний розподільчий

рахунок, банк не пізніше наступного дня повідомляє про це влас-

никові рахунка. Якщо клієнт протягом п’яти банківських днів з

моменту зарахування суми валютних коштів на розподільчий раху-

нок не подав у банк доручення на їхнє перерахування на розрахун-

ковий валютний рахунок, то на шостий день банк самостійно пере-

раховує ці кошти на рахунок резидента.

Уповноважений банк самостійно протягом  трьох  банківських

днів здійснює продаж тих валютних надходжень на адресу резиде-

нта,  що,  згідно  з  нормативними  документами  НБУ,  підлягають

продажу в повному обсязі на міжбанківському валютному ринку

України, а саме:

— валюти, отриманої резидентом на території України без інди-

відуальної ліцензії НБУ згідно з «Тимчасовим порядком викорис-

тання  готівкової  ВКВ  як  засобу  платежу на  території  України»

№ 13—135/1556—5528 від 18.09.1996 р.;

— валюти, отриманої резидентом при  здійсненні розрахунка

з використанням  пластикових   карток   міжнародних  платіжних

систем;

— валюти,  купленої  на  міжбанківському  валютному  ринку

України для виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезиден-

том, у випадку їхнього повернення від нерезидента.

Гривні, отримані від продажу валюти, повинні бути зараховані

на розрахунковий рахунок клієнта протягом двох робочих днів з

моменту зарахування визначених сум на баланс банку.

Облік  операцій  при  використанні документарного акреди-

тива.  Надійною формою платіжної гарантії для експортера є доку-

ментарний акредитив. Більша частина зовнішньої торгівлі з року в

рік здійснюється за допомогою цього випробуваного інструмента.

Останнім часом значно зросла зацікавленість у акредитивах і в на-

шій країні.


 

Експортер пересилає імпортеру документи, передбачені контра- ктом. Імпортер виписує доручення своєму банку перерахувати ко- шти на рахунок експортера (постачальника). Розрахунки банківсь- ким переказом вигідніші для покупця, але вони не захищають інтересів експортера.

Недоліком банківського переказу (крім авансових платежів) є те, що надходження валютної виручки експортеру затримується в часі. Як правило, експортери поєднують банківський переказ з гарантією на випадок несплати товару або відмови від його сплати імпортером.

Банк, який приймає від клієнта платіжне доручення, повинен

перевірити, чи має резидент — одержувач валютних коштів — лі-

цензію НБУ,  оскільки розрахунок між резидентами на території

України  здійснюється  тільки  в  національній  грошовій  одиниці,

тобто в гривнях. Використання іноземної валюти, як засобу плате-

жу на території України дозволяється тільки для проведення пла-

тежів на підприємствах торгівлі, які мають індивідуальну ліцензію

НБУ на здійснення торгівлі товаром з оплатою в іноземній валюті.

Крім того, клієнт повинен надати в уповноважений банк конт-

ракт, на підставі якого буде проводитись платіж, для перевірки за-

конності операції (табл. 31).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 31


ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ КРОС-КУРСІВ

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

1500А «Рахунок у бан- ках-нерезидентах  у ВКВ»

2603П «Рахунки за дові- рчими операціями суб’є- ктів господарської дія- льності»

Зарахування суми валю- ти в банку клієнта- постачальника

2600П «Поточні рахун- ки суб’єктів господарсь- кої діяльності»

І500А «Рахунок у бан- ках-нерезидентах  у ВКВ»

Зарахування суми валю- ти в банку клієнта- платника

або

2600П «Поточні рахун- ки суб’єктів господарсь- кої діяльності»

2909 «Рахунки за довір- чими            операціями суб’єктів господарської діяльності»

Зарахування суми валю- ти в банку клієнта- постачальника

2909 «Рахунки за довір- чими операціями суб’єктів господарської діяльності»

1500 «Рахунок у банках-

нерезидентах у ВКВ»

Зарахування суми валю- ти в банку клієнта- платника

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Сплата комісії (як у першому, так: другому випадках)


 

2. Розрахунки за відкритим рахунком полягають у продажу то- варів у кредит, при цьому в експортера немає гарантій одержання платежу від імпортера. Тому такі розрахунки застосовуються тоді, коли існують регулярні і стабільні ділові відносини між покупцем і виробником (наприклад, асоційованими членами транснаціональ- них корпорацій) і немає законодавчих обмежень.

Розрахунки за відкритим рахунком передбачають, що експортер відвантажує на адресу покупця товар, надсилає йому відповідні до- кументи та записує суму в дебет рахунка покупця. Цей рахунок відкривається не в банку, а ведеться підприємством-постачаль- ником. Імпортер повинен оплатити одержані товари протягом за- здалегідь обумовленого строку, причому він розпоряджається то- варами на свій розсуд.

3. Інкасо означає операції, здійснювані банками на підставі оде-

ржаних інструкцій з документами з метою:

— одержання акцепту, або платежу, залежно від угоди;

— видачі  комерційних  документів  проти  акцепту,  або  проти

платежу;

— видачі документів на інших умовах.

Документи, за якими здійснюються операції по інкасо, бувають

такими: фінансові — документи, за якими здійснюються розрахун-

ки за контрактом (переказні векселі, чеки, платіжні розписки або

інші документи); комерційні — документи, що надають право вла-

сності на товар і супроводжують його (відвантажувальні докумен-

ти, документи на право власності).

Існує два види інкасо:

— чисте (означає інкасо фінансових документів, що не супро-

воджуються комерційними документами);

— документарне (означає інкасо фінансових документів, що су-

проводжуються  комерційними  документами,   або   інкасо   лише

останніх документів).

У зовнішньоекономічній діяльності в основному використову-

ють документарне інкасо, бо воно краще захищає інтереси постача-

льника. Постачальник має бути впевнений, що комерційні докуме-

нти потраплять до покупця лише після оплати продукції.

Існує три різновиди документарного інкасо: документи проти

платежу (банку, що інкасує, дозволено видавати документи оде-

ржувачу тільки проти платежу готівкою у зазначеній валюті), ін-

касо з акцептом (видача документів тільки проти платежу, банк,

що інкасує, подає переказний вексель покупцю на акцепт) та до-

кументи проти  акцепту (банку, що  інкасує, дозволено видава-

ти документи одержувачу тільки проти акцепту переказного век-

селя).


 

Техніка розрахунків у різновидах багато в чому схожа. Розраху- нки починаються в банку експортера. Однак у першому випадку експортер здає своєму банку разом з товарними документами інка- сове доручення, яке банком експортера пересилається через банк імпортера покупцеві, а той виписує на його підставі платіжне дору- чення і через свій банк проводить платіж.

У другому випадку продавець надає покупцеві певний термін для платежу, але повинен бути впевнений, що покупець зможе отримати документи тільки після того, як здійснить платіж. Якщо покупець відмовляється акцептувати переказний вексель, то прода- вець має завчасне попередження для себе, що його чекають непри- ємності після завершення угоди. Це дасть йому можливість вжити достатніх запобіжних заходів або, про всяк випадок, знайти іншого замовника для товару.

У третьому випадку експортер разом з товарними документами здає своєму банку переказний вексель (тратту). Ці документи пере- силаються банку імпортера. Імпортер акцептує вексель і через свій банк повертає банку експортера. Той обліковує вексель і надає своєму клієнтові обліковий кредит до закінчення строку погашення векселя. При настанні строку погашення векселя імпортер здійснює платіж через свій банк банку експортера. Оскільки переказний век- сель не виключає ризику неплатежу при настанні строку погашення векселя, банк імпортера може вживати заходів щодо захисту своїх інтересів. Це робиться так: товари, призначені для отримання імпо- ртером, затримуються в місці вивантаження до строку погашення векселя. Після оплати векселя банк імпортера віддає клієнту доку- менти, необхідні для отримання вантажу.

Банки надають також спеціальні послуги, пов’язані з докумен-

тарним інкасо (табл. 32).

1) відвантаження товарів на адресу банку, що інкасує;

2) моніторинг (контроль).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІНКАСО


Таблиця 32


 

Дебет

Кредит

Зміст операції

2600

1500

Оплата інкасових документів за рахунок імпортера

2600

3800

Оплата комісії за рахунок імпортера

2600

2909

Оплата інкасових документів за рахунок експортера

2909

3800

Оплата за рахунок експортера (комісія від суми платежу)


В угоді за документарним інкасо беруть участь:

1) довіритель (відправник, продавець, експортер);

2) банк-ремітент (remitting bank);

3) покупець (платник, імпортер);

4) банк, що інкасує, або банк, що подає.

Певним недоліком інкасової форми розрахунка є значний роз-

рив у часі між відвантаженням товару і одержанням валютної ви-

ручки, особливо при тривалому транспортуванні вантажу.

4. Акредитив являє собою угоду, відмежовану від договору ку-

півлі-продажу, або іншого контракту, на якому він може ґрунтува-

тися.

Застосування акредитивів у міжнародних розрахунках регулю-

ється Уніфікованими правилами і звичаями для документарних ак-

редитивів, які розроблені Міжнародною Торговою Палатою і за-

тверджені в 1993 р. Ці Уніфіковані правила визначають докумен-

тарний акредитив як угоду, згідно з якою банк, що діє на прохання

та на підставі інструкції свого клієнта, повинен зробити платіж тре-

тій особі, або за наказом клієнта сплатити чи акцептувати, чи него-

ціювати (тобто купити чи взяти на облік) тратти проти передбаче-

них  документів,  якщо  було  додержано  всіх  умов  акредитива.

Інакше кажучи, документарний акредитив — це грошове зобов’я-

зання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-

імпортера на користь експортера.

Банк, який видає зобов’язання, повинен виконати платіж експо-

ртеру, або забезпечити здійснення платежу іншим банком. Коли

банк виставляє акредитив, він надає гарантію платежу від імені

свого клієнта. Тому банк погоджується на виставлення акредитива

тільки у випадку, коли він довіряє своєму клієнту.

Залежно від ступеня забезпечення платежу для продавця доку-

ментарні акредитиви поділяються на:

— безвідкличні, що можуть бути змінені або анульовані в будь-

який момент. Ця форма дуже рідко використовується, бо вона не

забезпечує належної гарантії:

1)  не  підтверджений банком, що  авізує (fjiocable credit  not

confirined by the advising bank). Безвідкличні документарні акре-

дитиви завжди передбачають зобов’язання оплати з боку банку-

емітента. У цьому випадку банк, що авізує, не дає жодних зо-

бов’язань  щодо  платежу.  Він  тільки  діє  від  особи  банку-емі-

тента;

2) безвідкличний підтверджений акредитив (irrevocable firmed

credit). Підтверджуючи акредитив, банк, що авізує, підключається

до  зобов’язань  заплатити  незалежно  від  і  в  доповнення  до  зо-

бов’язань банку-емітента. Банк, що підтверджує, гарантує виконати


свої зобов’язання незалежно від спроможності банку-емітента від-

шкодувати суму.

— відкличні, тобто зобов’язання банку-емітента (банку покупця)

виконати умови за документарним акредитивом у тому випадку,

якщо бенефіціар виконав усі умови.

У зовнішній торгівлі доцільно застосовувати тільки безвідклич-

ні акредитиви, оскільки безвідкличний акредитив може бути зміне-

ний чи відмінений тільки після отримання згоди всіх сторін цього

акредитива.

Схема розрахунків за допомогою акредитива така. Після укла-

дення контракту, в якому передбачена акредитивна форма розраху-

нків, імпортер звертається до свого банку з проханням виставити

акредитив на експортера. Банк виставляє акредитив і тим самим га-

рантує платіж експортеру за умови, що будуть дотримані умови ак-

редитива.  Банк  імпортера  просить  банк  експортера  повідомити

останньому про виставлення акредитива. Банк експортера слідкує

за дотриманням умов акредитива (зазначених банком імпортера).

При цьому банк експортера не приймає на себе жодних зобов’язань

щодо гарантії платежу за акредитивом. Цю гарантію надає тільки

банк імпортера.

Банк імпортера може попросити банк експортера додати до вже

існуючого підтвердження своє підтвердження акредитива. Підтвер-

дження акредитива банком експортера буде означати, що банк екс-

портера також стає гарантом платежу за акредитивом при дотри-

манні  умов  останнього.  Таким  чином,  підтверджений акредитив

має гарантію двох банків (одного — в країні імпортера, а іншого —

в країні експортера).

Після відвантаження товарів експортер повинен подати у зазна-

чений в акредитиві банк документи, що відповідають умовам акре-

дитива (транспортні документи, копії рахунків-фактур та ін.).

Документарні акредитиви можуть передбачати подання експор-

тером разом з іншими документами переказного векселя, виписа-

ного постачальником на:

— банк імпортера;

— імпортера;

— інший банк, зазначений в акредитиві.

Якщо документи подані експортером і, на думку перевіряючого

банку, оформлені правильно, постачальник може вибрати один із

способів платежу залежно від того, що передбачено умовами акре-

дитива:

— негайний  платіж за  векселем —  сума за  цим  акредитивом

підлягає до виплати одразу ж після подання документів і перевірки

їх банком. Тоді виручка негайно надходить у розпорядження бене-


 

фіціара. У деяких випадках може минути декілька днів від пред’яв- лення документів і до власне переказу коштів. Як правило, цей час необхідний банку для переказу суми акредитива. У випадку з не- підтвердженими акредитивами можуть виникнути такі ситуації, ко- ли банк, що авізує, затримує платіж бенефіціару до того часу, поки він не отримає від банку-емітента зазначеної в документах суми;

— відстрочений платіж за векселем — платіж нараховується не одразу після подання документів, а лише після певного періоду, обумовленого акредитивом. Акредитив з платежем у розстрочку надає покупцеві пільговий період і створює гарантію продавцю, що платіж буде здійснений на вказану дату;

— акцепт векселя — з установленим терміном сплати іноземних векселів. Додатково до подання документів від бенефіціара вимага- ється виписати негайний вексель на певний банк (емітент, що аві- зує, або третій банк). Після з’ясування, що документи в порядку, експортер одержує тратту зворотньо після того, як вона була акце- птована банком-платником (трасатом), за його бажанням. Існує можливість дисконтувати акцепт цього банку. Тоді можна негайно отримати готівку за траттою продавцю, в той час як одержувач отримає суму тільки після закінчення строку платежу за векселем. Ця форма розрахунків гарантує отримання платежу експортером при додержанні останнім умов акредитива і дозволяє до того ж ім- портеру отримати короткостроковий кредит, якщо умови платежу передбачають акцепт чи облік торгового чи банківського векселя. Експортер також може отримати платіж достроково шляхом обліку строкового векселя.

Крім вищезгаданих, існують спеціальні види акредитивів: резе- рвний, переказний, револьверний та компенсаційний. По суті це за- ява про гарантію.

Револьверний  акредитив —  це  зобов’язання  з  боку  банку- емітента відновити акредитив до первісної суми після того, як він був використаний. Число використання і період, протягом якого вони можуть мати місце, обумовлені в акредитиві. У випа- дку некумулятивних акредитивів додавання невикористаних вчасно сум за терміном не виконуються. Револьверний акреди- тив використовується тоді, коли покупець потребує одержання певної кількості замовлених товарів частинами, що відправля- ються через визначені інтервали (контракт неодноразової поста- вки). Револьверний акредитив може бути комулятивним та не- комулятивним.  Комулятивний —  це  коли  невикористані  суми можуть бути додані до наступного чергового внеску. Некомуля- тивний — це коли додавання невикористаних своєчасно сум за строками не проводиться.


 

Компенсаційний акредитив — це новий акредитив, відкритий на базі вже існуючого, непереказного (базового) акредитивана користь іншого бенефіціара (експортера). Технічно цей акредитив роздріб- нюється на два простих акредитиви:

1) переказний акредитив. Він звичайно використовується, коли перший бенефіціар сам не постачає товар, а діє як посередник між постачальником і покупцем. Він може бути також агентом, відпові- дальним за закупівельні контракти покупця. Перевага переказного акредитива полягає в тому, що він не зачіпає власних кредитних ресурсів посередника.

2) «Бек-ту-Бек» — це новий акредитив, відкритий на базі вже існуючого переказного (базового) акредитива на користь іншого бенефіціара.

Розрахунки за акредитивами відбуваються у звичайній послідо-

вності, а саме:

— акредитив виставляє платник (покупець) на ім’я постачаль-

ника (країна, банк, сума тощо) до моменту відвантаження постача-

льником товару на його адресу і за його умовами;

— банк одержувача (постачальника-імпортера) — ремітент по-

відомляє останньому про суму і умови виставленого акредитива;

— постачальник відвантажує товар і подає в свій банк відпові-

дно  до  умов  контракту  відвантажувальні  документи  (індоса-

мент), завдяки чому на його розрахунковий рахунок зараховуєть-

ся платіж.

Отже, зобов’язань у банку постачальника не виникає. Бухгал-

терський облік зводиться до відкриття на позабалансовому рахунка

№ 9802 особового рахунка одержувача «Акредитиви в іноземній

валюті отримані» надходження з позначкою: країна, банк, номер

акредитива, код валюти, сума, термін і т. ін. Акредитив подається у

чотирьох примірниках: перший примірник пересилається бенефіці-

ару; другий — інобанку платника; третій — використовується як

прибутковий ордер у банку постачальника (прибуток — рахунок

№ 9802); четвертий — залишається в досьє.

Після цього інобанку надсилається лист із вказівкою про мі-

сце перерахування платежу: «Кредитуйте наш  рахунок у  Вас

(або наш рахунок у певному банку)», або «Кредитуйте рахунок

інкомбанку у Вас на користь нашого банку і нашого клієнта».

Крім того, згідно з визначеним терміном платежу, його переси-

лають поштою — одразу, або впродовж 90 днів із дня передачі

індосамента.

У міру одержання кредитового авізо про зарахування коштів на

рахунок клієнта банк постачальника списує з обліку акредитив за

позабалансовим рахунком № 9831 — видаток.


Угода за документарним акредитивом укладається так:

1. Експортер та імпортер укладають контракт, предметом якого

є постачання деякого товару і в якому обумовлено, що розрахунки

за угодою будуть проведені через акредитив (саме тут повинні бути

обумовлені і найсуттєвіші умови акредитива).

2. Імпортер дає своєму банку доручення відкрити акредитив.

3. Банк, що відкриває акредитив (банк-емітент), пересилає його

своєму банку-кореспонденту в країні експортера.

4. Банк авізує акредитив бенефіціару (експортеру).

5. Експортер відправляє товар.

6. Експортер одержує відвантажувальні документи від фрахтів-

ника.

7. Експортер подає передбачені акредитивом документи банку,

що авізує.

8.  Цей  банк  перевіряє  документи  щодо  їхньої  відповідності

умовам акредитива і, якщо він уповноважений здійснити оплату, а

умови акредитива виконані, виплачує еквівалент суми за докумен-

тами бенефіціара.

9. Згаданий банк пересилає документи банку, що відкриває ак-

редитив (банк-емітент).

10. Сума, сплачена бенефіціару, фігурує в розрахунка між бан-

ком платником і банком-емітентом. Якщо банк, який відкриває ак-

редитив при одержанні документів, виявить, що вони не відповіда-

ють умовам акредитива, він має право звернути на це увагу банку-

платника і відмовити йому в рамбурсі.

11. Банк-емітент передає документи імпортеру.

12. Одночасно він дебітує його на еквівалент суми за докумен-

тами.

13. Імпортер використовує документи для одержання товару.

14. Імпортер одержує товар.