3. НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Неторговельні операції включають у себе такі банківські операції:

— купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб;

— оплата (купівля) платіжних документів (дорожніх чеків) у

іноземній валюті;

— продаж платіжних документів (дорожніх чеків) у іноземній

валюті;

— інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів

у іноземній валюті;

— конверсійні операції з іноземною валютою;


— виплата переказів, що надходять із-за кордону, перекази фі-

зичних осіб за кордон;

— зворотний   обмін   невикористаної  громадянами-нерезиден-

тами національної валюти на іноземну;

— операції з міжнародними пластиковими картками.

Неторговельні операції з іноземною валютою здійснюються на

підставі декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валют-

ного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р.,

вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»,

«Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмін-

них операцій в інвалюті та банківських металах», затверджених по-

становою Правління НБУ № 238 від 01.07.1997 р. та інших чинних

нормативних актів.

Для здійснення касових операцій в іноземній валюті комерційні

банки, що отримали ліцензію НБУ на право ведення операцій нето-

ргового характеру, залежно від умов, обсягів і режиму роботи в

межах операцій, передбачених ліцензією, можуть облаштовувати:

— валютне сховище — для зберігання запасу готівкової інозем-

ної валюти, бланків суворої звітності, бланків платіжних докумен-

тів, різних бланків за іноземними операціями, примірників інозем-

них грошових білетів, цінних паперів у іноземній валюті, цінностей

і документів, прийнятих від організацій та громадян на зберігання,

нерозібраних посилок з іноземною валютою та інших цінностей,

що обліковуються на позабалансових рахунках;

— касу перерахунка — для перерахунка, визначення платіжності,

проведення експертизи, оброблення, об’єднання і формування валют-

них та інших цінностей, контрольного перерахунка під час ревізій, пе-

рерахунка, формування та оформлення значних сум готівкової валю-

ти, купленої банком або призначеної для продажу, а також прийому

валютних цінностей, що надійшли в банк в інкасаторських сумках (від

обмінних пунктів, територіально віддалених від приміщень банку);

— операційні каси — для здійснення валютно-касового обслу-

говування клієнтів банку щодо прийому і видачі готівкової інозем-

ної валюти та інших цінностей;

— вечірні каси — для забезпечення валютно-касового обслуго-

вування в другій половині операційного дня або у вечірній час;

— обмінні пункти — для здійснення операцій купівлі-продажу

готівкової іноземної валюти і платіжних документів;

— каси підготовки авансів обмінним пунктам.

Документальне оформлення касових операцій в іноземній валюті

відбувається за допомогою приходних та видаткових валютних ордерів.

Слід зазначити, що приходні валютні операції дуже обмежені,

оскільки готівкова іноземна валюта в розрахунка між фізичними і


 

юридичними особами в Україні не використовується. Підставою для виписування документів і виконання операцій заяви клієнтів, платіжні документи та ін.

Послідовність виконання зобов’язань за касовими валютними

операціями полягає у в такому:

1) клієнт звертається із заявою або іншими підставами на право

отримання або здачі готівкової валюти;

2) операціоніст виписує касові документи, підписує їх у відпо-

відальних осіб, що мають право контрольного підпису. В касу пе-

редаються всі примірники приходних валютних ордерів; за видат-

ковими  документами  контрольний  талон  видається  клієнту,  а

видатковий ордер (без контрольного талону) передається касиру;

3) касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і

відповідність їх зразкам, підписує всі примірники приходних доку-

ментів, приймає валюту (перший примірник приходного ордера за-

лишає в себе, другий — з печаткою каси — видає клієнту; інші

примірники передаються в обліково-операційний відділ). За видат-

ковими документами касир перевіряє наявність підпису про отри-

мання цінностей, за номером контрольного талона викликає клієн-

та,  звіряє  номер  контрольного  талона  з  номером  на  касовому

документі, наклеює його на касовий документ, видає гроші та під-

писує документи. Після закінчення операційного дня касир складає

довідку про касові обіги за день і залишки цінностей у касі та пере-

дає її завідувачу каси;

4) завідувач каси складає зведену довідку про касові обіги і зві-

ряє її з даними обліку операціоніста.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб (ре-

зидентів і нерезидентів) комерційні банки, за умови одержання лі-

цензії НБУ, організують пункти обміну іноземної валюти.

Обмінні пункти банків з одночасним (повним або частковим)

виконанням функцій обмінної каси банку відкриваються при під-

приємствах торговельної мережі та підприємствах, що надають по-

слуги населенню (далі — підприємства) за наказом уповноважено-

го банку на підставі угоди між уповноваженим банком та підпри-

ємством. Угода укладається відповідно до чинного законодавства

України. Обмінна каса банку є структурним підрозділом уповнова-

женого банку і здійснює усі операції, які покладені на неї керівниц-

твом банку відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення валю-

тних операцій.

Основні принципи роботи обмінної каси банку. Обмінна каса

банку виконує операції з купівлі та продажу іноземної валюти у фі-

зичних осіб — як резидентів, так і нерезидентів України, згідно з

чинними  нормами  та  правилами.  Обмін  валюти  здійснюється  з


обов’язковим оформленням квитанцій суворої звітності за формою

№ 377, 377-А.

Обмінна   каса   банку   протягом   робочого   дня   на   підставі

пред’явленого  покупцем  уніфікованого  розрахунково-товарного

чека, виданого працівником цього підприємства, приймає готівку

як розрахунок за товари або послуги у національній валюті України.

Обмінна каса банку купує іноземну валюту як розрахунок за то-

вари або послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної

валюти  у  сумі,  що  еквівалентна зазначеній у  товарно-розрахун-

ковому чеку за курсом, визначеним уповноваженим банком. При

цьому покупець замість грошової готівки отримує оформлену ка-

сиром обмінної каси банку квитанцію суворої звітності за формою

№ 377, 377-А із зазначенням номера розрахунково-товарного чека,

за яким здійснена купівля.

Розрахунково-товарний чек виписується працівником підприєм-

ства у трьох примірниках і видається покупцеві. Працівник підпри-

ємства  зобов’язаний  заповнити  всі  реквізити  товарно-розрахун-

кового чека за винятком тих, що заповнюються касиром обмінної

каси банку. Покупець, отримавши ці розрахунково-товарні чеки,

передає їх разом із готівкою в національній валюті України або в

іноземній валюті касиру обмінної каси банку.

Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в

обмінній касі банку, другий примірник повертається працівнику під-

приємства. На другому примірнику касир обмінної каси  банку в

обов’язковому порядку пробиває на  контрольно-касовому апараті

суму в гривнях, яка внесена покупцем як оплата за товари або послу-

ги. На цьому самому примірнику касир проставляє штамп обмінної

каси банку, який закріплений за ним, та свій підпис. Штамп повинен

мати такі реквізити: назву уповноваженого банку, назву підприємст-

ва, де розташована обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та

ініціали касира. Третій примірник чека видається покупцеві.

Якщо розрахунково-товарний чек виписаний на декілька видів

товару або послуг, то підставою банку для прийняття готівки є за-

гальна сума цього чека. За неправильний підсумок несе відповіда-

льність працівник, який виписав чек.

Касир обмінної каси банку обробляє, формує і пакує готівку в

порядку, регламентованому в п. 96-104 інструкції Національного

банку України «З організації емісійно-касової роботи в установах

банків України» за № 1 від 07.07.1994 р. У разі виявлення фальши-

вих банкнот касир обмінної каси банку повинен терміново повід-

омити про це керівникам уповноваженого банку та підприємства

для вжиття необхідних заходів з обов’язковим повідомленням пра-

воохоронним органам.


 

Облік грошових надходжень протягом робочого дня як у національ- ній валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться касиром обмінної каси банку з використанням комп’ютерної техніки або електронно- касового апарата. Касир обмінної каси банку зобов’язаний паралельно з касовим апаратом вести журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі та продажу іноземної валюти та окремо журнал- реєстр за касовими операціями у національній валюті України.

Касир обмінної каси банку щоденно в кінці робочого дня звіряє суму виручки з працівником підприємства та формує окремо двi інкасаторські сумки: одну з національною валютою, іншу — з іно- земною валютою. Інкасаторські сумки мають бути того самого дня доставлені через інкасаторів уповноваженому банку.

Не пізніше наступного дня, якщо інший термін не обумовлено угодою, готівкова виручка від реалізації товарів та надання послуг зараховується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок підприємства. Якщо розрахунковий рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка уповноваженим банком у термін, зазначений в угоді, перераховується на його розрахунковий раху- нок до банку, який обслуговує це підприємство.

Виходячи з технічних можливостей (наявності в обмінній касі банку електронного модемного зв’язку з уповноваженим банком) виручка на розрахунковий рахунок відповідного підприємства упо- вноваженим банком у безготівковому порядку може зараховува- тись протягом робочого дня.

Облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти та дорожніх че- ків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та прове- дення конверсійних операцій відбувається в обмінних пунктах банку. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється згі- дно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та

«Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмін- них операцій в інвалюті та банківських металах», затвердженими по- становою Правління НБУ № 238 від 01.07.1997 р. Нарахування дохо- дів та витрат у процесі виконання неторгових операцій в обмінних пунктах регламентується «Правилами бухгалтерського обліку відсот- кових та комісійних доходів і витрат банків», затвердженими постано- вою Правління НБУ № 316 від 25.09.1997 р.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти, конверсії, операцій з дорожніми чеками та виплати готівки за між- народними платіжними картками використовуються рахунки від- повідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», затвердженого постановою Правління НБУ № 388 від 21.11.97 р. Рахунки, які використовуються за цими операціями, поділяються на балансові та позабалансові (табл. 19).


129

 
Подпись: 129Таблиця 19

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ—ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ,  КОНВЕРСІЇ, ОПЕРАЦІЙ

З ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ  ТА ВИПЛАТИ  ГОТІВКИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ

ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

 

 

№ рахунка

 

А\П

 

Назва

1001

(А)

«Банкноти та монети в касі банку» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти)

1003

(А)

«Банкноти та монети в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира за кожним видом валюти)

1011

(А)

«Дорожні чеки в касі банку» (відкриваються окремі субрахунки для дорожніх чеків, купле-

них у емітентів для продажу клієнтам та придбаних банком у клієнтів)

1013

(А)

«Дорожні чеки в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира)

1017

(А)

«Дорожні чеки в дорозі»

3540

(А)

«Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за раху- нок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з продажу іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту)

3578

(А)

«Інші нараховані доходи» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з дорожніми чеками, пластиковими картками та з конверсії)

2809

(А)

«Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (відкривається транзит-

ний субрахунок за операціями з платіжними картками)

9819

(А)

«Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емі-

тентів»)


130

 
Подпись: 130Закінчення табл. 19

 

 

№ рахунка

 

А\П

 

Назва

9898

(А)

«Інші цінності в підзвіті» (відкриваються субрахунки «Підзвіт у дорожніх чеках»)

3800

(АП)

«Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

3801

(АП)

«Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

2900

(П)

«Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорого- цінних металів для клієнтів банку» (відкривається транзитний субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти)

3640

(П)

«Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за раху- нок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з купівлі іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту)

1919

(П)

«Інша  кредиторська  заборгованість  за  операціями  з  банками»  (відкривається  транзитний субрахунок за розрахунками за дорожні чеки з емітентом)

3801

(П)

«Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються субрахунки за операція-

ми з дорожніми чеками та платіжними картками)

6119

(П)

«Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються субрахунки за операція-

ми з дорожніми чеками та платіжними картками)

6204

(П)

«Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти і банківських операцій»

6399

(П)

«Інші банківські операційні доходи» (відкривається субрахунок за доходами від операцій з конверсії)


 

Техніка оформлення операцій з видачі підзвіту касиру об- мінного пункту. Бухгалтерія неторгових розрахунків на підставі авансової заявки на наступний банківський день виписує видаткові касові ордери, згідно з якими валютна каса готує підзвіти касирам обмінних пунктів. У видаткових касових ордерах на дорожні чеки вказуються номінали, номери та суми чеків. На початку дня опера- ціоніст бухгалтерії неторгових розрахунків виконує проводки щодо надання касирам пунктів обміну в підзвіт коштів у національній та іноземних валютах, а також дорожніх чеків (табл. 20).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ КАСИРОМ ПУНКТІВ  ОБМІНУ В ПІДЗВІТ  КОШТІВ

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ


Таблиця 20


 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

1001  «Банкноти  та  мо-

нети в касі банку»

 

На  суму  авансу  в  усіх видах валют

1013   «Дорожні   чеки   в обмінних пунктах банку»

«Дорожчі   чеки   в   касі банку»

На суму авансової заяв- ки за дорожніми чеками, купленим  в  емітентів для продажу клієнтам

9911 Контррахунок

 

9819   «Інші   цінності   і документи» (субрахунок

«Дорожні чеки, отрима-

ні  на  консигнацію  від

емітентів»)

На суму авансової заяв- ки за дорожніми чеками, отриманими від емітен- тів на консигнацію

 

9898   «Інші   цінності   в підзвіті»            (субрахунок

«Підзвіт          у            дорожніх

чеках»)

9911 Контррахунок

На суму авансової заяв- ки за дорожніми чеками, отриманими від емітен- тів на консигнацію

 

Завідувач каси підтверджує видачу дорожніх чеків у підзвіт ка-

сиру обмінного пункту та вилучає їх номери з бази даних системи.

Списання з підзвіту касира  залишків цінностей. Після розро-

бки інкасаторської сумки касира операціоніст здійснює проводки

згідно з отриманими документами. За звітною довідкою касира об-

мінного пункту списуються залишки цінностей з підзвіту касира в

касу банку (табл. 21).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 21


ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПИСАННЯ ЗАЛИШКІВ ЦІННОСТЕЙ З ПІДЗВІТУ  КАСИРА В КАСУ БАНКУ

 

Дебет

Кредит

Сума

 

1001 «Банкноти та моне-

ти в касі банку»

 

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунк- тах банку»

 

На суму залишку в усіх видах валют

 

1011 «Дорожні чеки в ка-

сі банку»

 

1011  «Дорожні  чеки в обмінних пунктах»

 

На суму придбаних у клієнтів дорожніх чеків, а також нереалізованих дорожніх чеків, купле- них у емітентів для про- дажу клієнтам

 

9911 Контррахунок

 

9898  «Інші  цінності  в підзвіті»            (субрахунок

«Підзвіт    у    дорожніх

чеках»)

 

На суму нереалізованих дорожніх чеків, отрима- них за авансовою заяв- кою

 

9819 «Інші цінності і до-

кументи»            (субрахунок

«Дорожні чеки, отримані

на консигнацію від еміте-

нтів»)

 

9911 Контррахунок

 

На суму нереалізованих дорожніх чеків, отрима- них за авансовою заяв- кою

 

Касир валютної каси, який перераховував цінності інкасаторсь- кої  сумки  обмінного  пункту,  підтверджує  проводки,  наведені  в табл. 20, 21. Операціоніст до закриття операційного дня передає в касу прибуткові касові ордери із зазначенням номіналів та номерів нереалізованих чеків. Номери нереалізованих дорожніх чеків згідно з прибутковими касовими ордерами вводяться завідувачем каси в базу даних системи.

Купівля та продаж готівкової іноземної валюти в обмінних пунктах  банку. Результати роботи обмінних пунктів за операціями з купівлі та продажу іноземної валюти відображаються на транзит- них рахунках. За обігами, що фіксуються на спеціальних транзит- них рахунках, можна вести позасистемний облік прибутків обмін- них пунктів, що необхідно для оцінювання їхньої прибутковості у зв’язку з патентуванням.

За реєстрами купленої іноземної валюти здійснюються провод-

ки (табл. 22).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ КУПЛЕНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ


Таблиця 22


 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та моне- ти в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська за- боргованість з придбання іноземної валюти та бан- ківських металів за раху- нок   банку»   (субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти)

На суму купленої іно-

земної валюти

3540 «Дебіторська забор- гованість з придбання іноземної валюти та бан- ківських металів за раху- нок   банку»  (субрахунок за операціями з продажу національної валюти)

1003 «Банкноти та моне- ти в обмінних пунктах банку»

На суму виданих гри-

вень

 

За реєстрами проданої іноземної валюти здійснюються провод-

ки (табл. 23).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ПРОДАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ


Таблиця 23


 

Дебет

Кредит

Сума

3540 «Дебіторська заборго- ваність з придбання інозе- мної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок  за  операціями з продажу іноземної валюти)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму проданої валюти

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська забор- гованість з придбання іно- земної валюти та банківсь- ких металів за рахунок банку» (субрахунок за опе- раціями з купівлі іноземної валюти)

На суму отрима- ної національної валюти

 

Продаж дорожніх чеків. Продаж дорожніх чеків за іноземну валюту відбувається на загальних підставах. При реалізації дорож- ніх чеків за національну валюту України спочатку виконується операція продажу іноземної валюти за гривню в сумі, необхідній


 

для купівлі дорожніх чеків без урахування комісійної винагороди банку. При цьому комісійна винагорода банку розраховується в на- ціональній валюті, перерахованій за курсом НБУ на день проведен- ня операції. Після цього за реєстрами проданих дорожніх чеків здійснюються проводки, наведені в табл. 24.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ПРОДАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ


Таблиця 24


 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

1013  «Дорожні  чеки  в обмінних пунктах»

На суму реалізованих дорожніх чеків, купле- них у емітентів для про- дажу клієнтам

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

1919 «Інша кредиторсь- ка заборгованість за операціями з банками» (транзитний рахунок по розрахунках за дорожнi чеки з емітентом)

На суму отриманої іно- земної валюти за реалі- зовані дорожні чеки, отримані   від   емітентів на консигнацію

9911 Контррахунок

9898   «Інші   цінності   в підзвіті»            (субрахунок

«Підзвіт у дорожніх че-

ках»)

На суму реалізованих дорожніх чеків, отрима- них від емітентів на консигнацію

 

Крім того, на суму комісійної винагороди банку, отриманої в національній валюті, виконуються проводки, показані в табл. 25.

Таблиця 25

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ БАНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунк- тах банку»

3578 «Інші нараховані доходи»      (субрахунок

«Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

На суму комісійної вина- городи банку в націона- льній валюті

3578 «Інші нараховані доходи»      (субрахунок

«Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок

«Доходи за операціями з чеками»)

На суму комісійної вина- городи банку в націона- льній валюті


Якщо комісійна винагорода отримана в іноземній валюті, вико-

нуються проводки, показані в табл. 26.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 26


ДЛЯ ОБЛІКУ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

3578 «Інші нараховані доходи»       (субрахунок

«Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

На суму комісійної ви- нагороди в іноземній валюті

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  від операцій   з   дорожніми

чеками»)

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної ви- нагороди в іноземній валюті

3801 «Еквівалент пози- ції банку щодо інозем- ної валюти та банківсь- ких металів»

6119 «Інші комісійні до- ходи за операціями з клієнтами»  (субрахунок

«Доходи за операціями з чеками»)

На суму гривневого ек- вівалента отриманої ко- місійної винагороди за курсом НБУ на дату здійснення проводки

 

Виплата  готівкової  іноземної валюти  за дорожніми  чеками. Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за дорожніми чеками національної валюти здійснюється купівля іно- земної валюти в сумі, належній до виплати за чеком, за винятком комісійної винагороди банку. Після цього за реєстрами куплених дорожніх чеків здійснюються проводки (табл. 27).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 27


ДЛЯ ВИПЛАТИ  ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ  ЗА ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ

 

Дебет

Кредит

Сума

1013  «Дорожні  чеки  в обмінних пунктах»

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

На суму виданих готів- кових коштів (за винят- ком комісії банку)

1013  «Дорожні  чеки  в обмінних пунктах»

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  від

операцій   з   дорожніми

чеками»)

На суму комісійної ви- нагороди банку в інозе- мній валюті


Закінчення табл. 27

 

Дебет

Кредит

Сума

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  від

операцій   з   дорожніми чеками»);

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної ви- нагороди банку в інозе- мній валюті

3801 «Еквівалент пози- ції банку щодо інозем- ної валюти та банківсь- ких металів»

6119 «Інші комісійні до- ходи за операціями з клієнтами»  (субрахунок

«Доходи за операціями з чеками»)

На суму гривневого ек- вівалента отриманої ко- місійної винагороди за курсом НБУ на дату здійснення проводки

 

Виплата  готівкової  іноземної валюти  за пластиковими кар- тками  міжнародних  платіжних систем. Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за пластиковими картками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти, на- лежної до виплати, за винятком комісійної винагороди банку. Після цього, згідно з реєстром виплат за платіжними картками, здійсню- ються проводки (табл. 28).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 28


ДЛЯ ВИПЛАТИ  ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ  ЗА ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 

Дебет

Кредит

Сума

2809 «Інша дебіторська за- боргованість за операціями з клієнтами банку» (субра- хунок «Дебіторська забор- гованість за платіжними картками»)

1003 «Банкноти та моне- ти в обмінних пунктах банку»

На суму виданих го- тівкових коштів за платіжними картками

2809 «Інша дебіторська за- боргованість за операціями з клієнтами банку» (субра- хунок «Дебіторська забор- гованість за платіжними картками»)

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  вiд

операцій  з  платіжними

картками»)

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3578 «Інші нараховані до- ходи» (субрахунок «Нара- ховані доходи вiд операцій з платіжними картками»)

3800    «Позиція    банку щодо  іноземної  валюти та банківських металів»

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної ва- люти та банківських мета- лів»

6119 «Інші комісійні до- ходи за операціями з клієнтами» (субрахунок)

«Доходи за операціями з платіжними картками»

На суму гривневого еквівалента комісій- ної винагороди бан- ку за курсом НБУ на дату здійснення про- водки


 

Конверсія іноземної валюти.  Конверсія готівкової іноземної валюти проводиться тільки для вільноконвертованої валюти (ВКВ) з використанням крос-курсів, розрахованих через офіційний курс НБУ на підставі «Правил здійснення конверсійних операцій з го- тівковою іноземною валютою», затверджених постановою Прав- ління НБУ № 68 від 25.03.1996 р. При цьому спочатку утримується комісійна винагорода банку (згідно з затвердженими тарифами) у валюті, наданій для конверсії. На суму отриманої комісійної вина- городи здійснюються наступні проводки (табл. 29).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ

З КОНВЕРСІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ


Таблиця 29


 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  від

операцій з конверсії»)

На суму комісійної ви- нагороди банку в інозе- мній валюті, яка надана для конверсії

3578   «Інші   нараховані доходи»            (субрахунок

«Нараховані  доходи  від

операцій з конверсії»)

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної ви- нагороди банку в інозе- мній валюті, яка надана для конверсії

3801 «Еквівалент пози- ції банку щодо інозем- ної валюти та банківсь- ких металів»

6399 «Інші банківські операційні доходи» (субрахунок за дохода- ми за операціями з кон- версії)

На суму гривневого ек- вівалента комісійної ви- нагороди банку за кур- сом НБУ на дату здійснення проводки

 

Решта валюти, що залишилася після стягнення комісійної вина- городи банку, конвертується в іншу іноземну валюту за крос- курсом, розрахованим на підставі офіційного курсу НБУ. При цьо- му здійснюються проводки (табл. 30).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ КРОС-КУРСІВ


Таблиця 30


 

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська за- боргованість з придбан- ня іноземної валюти за рахунок банку»

На суму отриманої ВКВ  для  конверсії, за винятком винаго- роди банку


Закінчення табл. 30

 

Дебет

Кредит

Сума

3540 «Дебіторська заборго- ваність з придбання інозе- мної валюти за рахунок ба- нку» (субрахунок за операціями з продажу іно- земної валюти)

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунктах банку»

На суму проконвер-

тованої ВКВ

3540 «Дебіторська заборго- ваність з придбання інозе- мної валюти за рахунок ба- нку» (субрахунок за операціями з продажу наці- ональної валюти по коду ВКВ, отриманої для конве- рсії)

3640 «Кредиторська за- боргованість з придбан- ня іноземної валют за рахунок банку» (субра- хунок за операціями з купівлі національної ва- люти по коду ВКВ, що видана)

На суму гривневого еквівалента прокон- вертованої ВКВ за курсом НБУ на дату здійснення проводки

 

Нерозмінний залишок проконвертованої валюти купується за курсом купівлі уповноваженого банку і відображається в реєстр купленої валюти.