2. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Банки відкривають рахунки в іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Поря- док відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3

«Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній ва-

люті», затвердженою НБУ 04.02.1998 р.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті юридична

особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

— заяву на відкриття рахунка, яку підписують керівник і голо-

вний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

— картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоря-

джатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові до-

кументи, засвідчену відповідно до вимог;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної

виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав

це свідоцтво;

— копію належним чином зареєстрованого статуту (положен-

ня), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

— копію  документа, що  підтверджує взяття  підприємства на

податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або

уповноваженим банком;

— копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду

України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цей доку-

мент.

У разі якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у

тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній

валюті, надання повного пакета документів не обов’язкове, а тільки

подають:

— заяву про відкриття рахунка в іноземній валюті;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки.

Банк із власником рахунка укладає договір на розрахунково-

касове валютне обслуговування поточного рахунка.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іно-

земній валюті відкриваються за згодою головного  підприємства,

що має право використовувати іноземну валюту у своїх розрахун-


 

ках. Документи для відкриття таких рахунків відокремлені підроз- діли подають такі самі, що й при відкритті поточних рахунків у на- ціональній валюті.

Види валютних рахунків клієнтів передбачені інструкцією НБУ

№ 3 залежно від режиму їх функціонування:

1. Поточні валютні рахунки резидентів — юридичним особам

для здійснення торговельних та неторговельних операцій з нерези-

дентами.

2. Поточні валютні рахунки іноземним інвесторам.

3. Поточні валютні рахунки фізичних осіб:

а) громадянам України без підтвердження джерел надходження

коштів у іноземній валюті;

б) іноземцям-резидентам, що отримали право на проживання в

Україні;

в) іноземцям-нерезидентам, що отримали право на проживання

в Україні терміном до одного року (з підтвердженням джерел над-

ходження коштів).

4. Позичкові рахунки юридичних осіб та їх представництв (ре-

зидентів та нерезидентів). 5. Депозитні рахунки юридичних осіб та

їх представництв (резидентів та нерезидентів).

На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів зара-

хування можуть проводитися через розподільчі рахунки і безпосе-

редньо.

Наприклад, через розподільчі рахунки зараховують:

— готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноважено-

го банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповноваже-

ними особами на транспортних засобах, які надають послуги за

межами України, та зареєстровану митною службою при в’їзді в

Україну;

— готівка у вигляді митних платежів та інших зборів згідно з

чинним законодавством України;

— невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іно-

земними платіжними документами, що раніше були отримані (куп-

лені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати

витрат на відрядження тощо;

— готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;

— кошти за платіжними документами, що надіслані з-за кордо-

ну на ім’я власника рахунка або ввезені на територію України і за-

декларовані;

— безготівкові кошти,  що  перераховані з-за  кордону на  ім’я

власника рахунка за зовнішньоекономічними контрактами або вве-

зені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовнішньо-

економічними контрактами, та інші безготівкові кошти.


Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:

— кошти, куплені за дорученням власника рахунка уповнова-

женим банком відповідно до чинного законодавства України;

— суму поданого кредиту відповідно до кредитної угоди;

— кошти, перераховані з власного депозитного рахунка в упов-

новаженому банку відповідно до депозитної угоди;

— суму відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному

поточному і депозитному рахунках;

— кошти, перераховані з власного поточного рахунка в іншому

уповноваженому банку.

З поточного інвалютного рахунка юридичних осіб-резидентів за

розпорядженням власника рахунка проводяться такі операції:

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам

на закордонні службові відрядження, на експлуатаційні витрати,

пов’язані  з  обслуговуванням транспортних  засобів  за  кордоном,

представницькі витрати за кордоном;

— виплата  готівкою  для  оплати  праці  працівникам-нерези-

дентам, які працюють в Україні за контрактом;

— виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чин-

ним законодавством України;

— перерахування з рахунка резидента-посередника на поточні

рахунки інших резидентів — юридичних осіб, за дорученням яких

на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезиде-

нтові товарів, послуг;

— перерахування на користь нерезидента за межі України за зо-

внішньоекономічними контрактами тощо.

Для відкриття цього рахунка представництво юридичної особи-

нерезидента подає до уповноваженого банку такі документи:

— заяву про відкриття рахунка від свого імені;

— копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповнова-

жених органах України, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого витягу з торговельного, банківського

чи судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого ор-

гану влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-

нерезидента, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого статуту (положення) юридичної осо-

би, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріа-

льно;

— копію  легалізованої  довіреності  юридичної  особи-нерези-

дента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, за-

свідчену нотаріально;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену

нотаріально.


 

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті диплома- тичним, консульським, торговельним та іншим офіційним предста- вництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:

— заяву про відкриття рахунка;

— копію посвідчення Міністерства закордонних справ України

про акредитацію посольства (представництва) на території України,

засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену

Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представ-

ництву іноземного банку до уповноваженого банку України пода-

ють такі документи:

— заяву представництва про відкриття рахунка;

— копію легалізованого Положення про представництво інозе-

много банку, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованої довіреності на виконання представниць-

ких функцій, засвідчену нотаріально;

— картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідче-

ну нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представ-

ництв  іноземних  компаній,  фірм,  міжнародних  організацій,

що займаються  підприємницькою  діяльністю,  зараховуються

кошти:

— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповно-

важеним представником юридичної особи-нерезидента і зареєстро-

вані митною службою при в’їзді в Україну;

— у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти

за платіжними документами, що були раніше куплені в уповнова-

жених банках України, для оплати витрат на відрядження та обслу-

говування транспортних засобів;

— перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунка;

— куплені на міжбанківському валютному ринку України влас-

ником рахунка за власні кошти, що є на рахунка типу «П», відкри-

тому в національній валюті України;

— перераховані в межах України відповідно до чинного зако-

нодавства тощо.

За розпорядженням цих власників з поточного рахунка в інва-

люті проводять такі видаткові операції:

— виплату     готівкою         для      оплати            праці   працівникам-

нерезидентам, що працюють в Україні за контрактом, для витрат

на службові відрядження, експлуатаційні та представницькі ви-

трати;


 

— перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб- нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці представ- ництва;

— перерахування      коштів            на        рахунок          юридичної     особи-

резидента або як благодійний внесок;

— перерахування залишків коштів при закритті поточного ра-

хунка в одному банку і відкритті в іншому;

— перерахування в рахунок погашення кредиту і відсотків за

нього;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України для

перерахування на рахунок типу «П» у національній валюті;

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавст-

ву України.

Облік операцій за цими рахунками ведеться за загальними пра-

вилами.

Для  відкриття  поточного  валютного  рахунка  нерезидентові-

інвестору — юридичній особі до банку подають такі документи:

— заяву на відкриття рахунка;

— картку із  зразками підписів  осіб,  уповноважених розпоря-

джатися рахунком, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого витягу з торговельного, банківського

чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого орга-

ну влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, за-

свідчену нотаріально;

— копію легалізованої довіреності на ім’я особи, яка має право

відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.

На поточний рахунок в іноземній валюті нерезидента-інвестора

зараховуються кошти:

— перераховані  з-за   кордону   для   здійснення  інвестицій  в

Україну;

— доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від

інвестиційної діяльності на території України;

— повернуті в результаті припинення ним інвестиційної діяль-

ності.

Списуються кошти з цього рахунка для таких операцій:

— інвестицій і реінвестицій в Україні;

— розрахунків з митними органами;

— перерахувань за кордон доходів від інвестицій;

— сплати послуг уповноваженому банкові, який обслуговує цей

рахунок.

У разі якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, в

уповноважений банк подаються такі самі документи, що й юридич-

ною особою, крім легалізованого витягу з відповідного реєстру, до


 

того ж подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок фізичної особи інвестора.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича коопе-

рація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, за уча-

стю іноземних інвесторів без утворення юридичної особи в упов-

новаженому банку відкривається поточний рахунок у національній

валюті України.

Відкривають цей рахунок на підставі таких документів:

— заяви про відкриття рахунка;

— копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої

нотаріально;

— копії документа про державну реєстрацію такого договору

(контракту), засвідченої нотаріально або органом, що видав доку-

мент про реєстрацію;

— рішення учасників договору про визначення осіб, яким нада-

ється право розпорядчого підпису при проведенні грошових опера-

цій за цим рахунком, що оформляється як довіреність;

— картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої

нотаріально.

Операції за  рахунком нерезидента-інвестора, що  відкритий у

національній валюті України, здійснюються за нормативними ак-

тами Національного банку України й обліковуються за загальними

правилами.

Фізичній особі-резидентові — суб’єкту підприємницької діяль-

ності для відкриття відповідного рахунка, крім перерахованих до-

кументів, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідо-

цтва   про   державну   реєстрацію   фізичної   особи   як   суб’єкта

підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що

видав свідоцтво.

Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в  іноземній валюті фізичній особі-нерези-

дентові відкривають на підставі договору за умови пред’явлення

паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до

уповноваженого банку таких самих документів, як і в попередньо-

му випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального

банку іноземної країни на відкриття рахунка, якщо це передбачено

угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На   поточні   рахунки   в   іноземній   валюті   фізичних   осіб-

резидентів:

1. Зараховують:

— готівкову валюту та валюту за платіжними документами, ви-

писаними уповноваженими банками України чи надісланими з-за

кордону на ім’я власника рахунка;


 

— валюту, переказану з-за кордону чи одержану від юридичної особи-нерезидента як оплату праці, гонорар тощо;

— готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами,

що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою

при в’їзді в Україну;

— інвалюту, одержану в Україні як оплату праці, премії, авто-

рські гонорари;

— валюту, що перерахована в межах України іншою фізичною

особою-нерезидентом з власного поточного інвалютного рахунка

тощо.

2. Списують:

— інвалюту, що перераховується за межі України через корес-

пондентські рахунки уповноважених банків України;

— готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами

для вивезення за межі України;

— інвалюту для перерахування на власний поточний рахунок в

іншому уповноваженому банку тощо.

Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліко-

вуються так, як і на рахунках у національній валюті

Уповноважені банки України при відкритті поточних рахунків

в іноземній валюті фізичним особам дотримуються таких умов.

Для  відкриття  поточного  валютного  рахунка  фізична  особа-

резидент подає до уповноваженого банку такі документи:

— заяву встановленого зразка;

— паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

— картку із зразком підпису, який проставляється в присутності

працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим

працівником);

— ідентифікаційний код.

Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточ-

ного рахунка в іноземній валюті.