ВСТУП

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що ґрунтуються на ринкових принципах ведення госпо- дарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фі- нансово-кредитної сфери економіки. Основною ланкою цієї сфери є банківська система.

Банківська система України нині вважається одним із найрозви-

нутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформу-

вання розпочалося раніше за інші сектори економіки, що визнача-

лось ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до

ринку. Нинішні показники діяльності в банківському секторі країни

значно кращі за ті, які спостерігалися в минулі роки. Розвиток бан-

ківської системи як головного складника фінансового сектора по-

кликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розви-

ток бізнесу зокрема. Утім практика висуває все складніші завдання,

розв’язання яких потребує великого обсягу інформації системного

характеру, переважна частина якої формується завдяки процедурі

бухгалтерського обліку.

Для активізації ринкових економічних відносин в Україні потр-

біна серйозна робота щодо вдосконалення методологічних засад

функціонування системи бухгалтерського обліку як важливого за-

собу реалізації ефективних управлінських рішень.

Це стосується формування та запровадження в облікову практи-

ку сучасного методологічного інструментарію, адекватного потре-

бам управління.

Результативність облікового процесу залежить від чіткості по-

становки оперативних, тактичних і стратегічних управлінських за-

вдань, а отримана інформація позитивно впливає на обґрунтування

напрямів  і  варіантів  їх  розв’язання.  Утім  практика  висуває  все

складніші завдання, розв’язання яких потребує великого обсягу ін-

формації системного характеру, переважна частина якої формуєть-

ся завдяки процедурі бухгалтерського обліку.

Вдале розв’язання означених проблем за своєю значущістю рів-

нозначне психологічній революції в бухгалтерській професії, що


 

 

 

6

 
триває останніми роками, коли іде процес оновлення системи бух-

галтерського обліку на базі нових методологій.

Метою посібника є надання слухачам базових знань з основи

формування облікової процедури за банківськими операціями та

комплексних грунтовних практичних знань з бухгалтерського облі-

ку в комерційному банку.

Об’єктом  посібника є система бухгалтерського обліку в комер-

ційних банках, реформована з урахуванням національних положень

і міжнародних стандартів обліку та звітності за умов становлення

ринкових відносин в Україні.

Предметом  посібника є теоретично-концептуальні засади та ме-

тодологічний інструментарій бухгалтерського обліку в комерцій-

них банківських установах.