4. ОБЛІК ЗАСТАВИ

Цінні папери та інші активи, які є предметом застави, мають об- ліковуватися за ринковою вартістю з урахуванням дисконту, який відображає зміну ринкової вартості активу, а також можливі резер-


 

ви на втрати від примусового продажу цих цінностей. Як правило, дисконт дорівнює 20—50 % від ринкової вартості активу. Ринкова вартість застави переглядається на час оцінювання розміру необ- хідного резерву під основну кредитну операцію. При визначенні ринкової вартості застави беруться до уваги фактичний та перспек- тивний стан кон’юнктури ринку, довідкові дані про рівень цін, зок- рема:

— отримані в письмовій формі дані про ціни на аналогічну про-

дукцію від підприємства-виробника;

— довідки про рівень цін торговельних організацій та постача-

льників;

— відомості про ціни, що надруковані в засобах масової інфор-

мації та спеціальній літературі;

— експертні оцінки про ринкову вартість об’єктів основних за-

собів консультаційних та інших спеціалізованих організацій.

Власні активи, що надані банком під заставу і які лишаються

його власністю, обліковуються за балансом, але за окремими раху-

нками. Одночасно зобов’язання банку за переданими в заставу ак-

тивами обліковуються за позабалансом:

Д-т 9510 Надана застава

К-т 9900 Контррахунок групи 990.

Якщо банк передає в заставу грошові кошти, вони обліковують-

ся за рахунками гарантійних депозитів, які в класі 1 Плану рахунків

виділені на синтетичному рівні — рахунок 1511 «Гарантійні депо-

зити в інших банках».

Активи,  отримані  в  заставу,  обліковуються  за  позабалансом,

крім грошових депозитів.

Якщо банк отримує в заставу грошові кошти, вони облікову-

ються за рахунками гарантійних депозитів, які в класі 1 Плану ра-

хунків виділені на синтетичному рівні — рахунок 1611 «Гарантійні

депозити інших банків».

Банк  здійснює оцінку  ринкової  вартості  отриманого  забезпе-

чення з урахуванням дисконту, але його балансова вартість (у тому

числі отриманих) не повинна бути вища за вартість основної опе-

рації (включаючи відсотки), яку це забезпечення страхує.

Положенням «Про порядок формування і використання резе-

рву для відшкодування можливих втрат за кредитними операці-

ями  комерційних банків»  (затверджено постановою Правління

НБУ від 27.03.1998 р. за № 122) та доповненнями до нього (по-

станова Правління НБУ від 16.12.1998 р. за № 520) визначено

порядок створення загальних та спеціальних резервів і погашен-

ня безнадійної кредитної заборгованості за рахунок коштів цих

резервів.


 

Облік збільшення та зменшення суми резервів проводиться за такими рахунками:

 

7701

Відрахування резервів під заборгованість інших банків

7702

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клі-

єнтам

 

Комерційні банки створюють резерви для відшкодування мож- ливих втрат за основним боргом (без відсотків та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів між установами в системі одного комерційного банку.

Щоб  оцінити  фінансовий  стан  позичальника —  юридичної особи, комерційний банк має враховувати такі економічні показ- ники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки, рента- бельність, ліквідність, грошові потоки, склад та динаміку дебітор- сько-кредиторської заборгованості, собівартість продукції. Також мають бути враховані суб’єктивні фактори: ефективність управ- ління позичальника, його ринкова позиція і залежність від циклі- чних та структурних змін в економіці та галузі, погашення креди- тної заборгованості позичальником у минулому, професіоналізм керівництва.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку кредити слід відносити до таких категорій:

клас А — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту і відсотки за ним у встановлені строки;

клас Б — фінансова діяльність добра, але немає можливості під-

тримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

клас В — фінансова діяльність задовільна, але спостерігається

чітка тенденція до погіршення;

клас Г — фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка

циклічність протягом коротких періодів;

клас Д — фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно,

що ні основна сума кредиту, ні відсотки за ним не можуть бути

сплачені.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основ-

ним боргом та відсотки за ним є:

— добрим, якщо заборгованість за кредитом і відсотками спла-

чується у встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один

раз на строк не більше ніж 90 днів;

— слабким, якщо прострочена заборгованість за  кредитом та

відсотками становлять не більше ніж 90 днів чи заборгованість за


 

кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

— недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та відсотками становить понад 90 днів чи заборгованість за пролон-

гованим кредитом перевищує 90 днів і відсотки не сплачуються.

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кож-

ним позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і

застави.

У розрахунок розміру резерву вартість заставного майна (май-

нових прав) позичальника (за винятком державних цінних паперів)

включається в розмірі не більше ніж 50 % вартості, визначеної до-

говором  застави.  Враховуючи  кон’юнктуру  ринку,  комерційний

банк зобов’язаний один раз на рік, а в разі пролонгації кредитного

договору — під час кожної пролонгації переглядати вартість заста-

вного майна, визначеної договором застави.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків

класифікується за такими групами (табл. 14).


 

КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ


Таблиця 14


 

 

Клас позичаль- ника

 

Погашення заборгованості

 

добре

 

слабке

 

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

 

Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного класу банк розробляє самостійно і керується нею в процесі креди- тування.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у пов- ному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами ва-

лют (табл. 15).


 

ГРАДАЦІЯ  СТУПЕНІВ РИЗИКУ  ЗАЛЕЖНО


Таблиця 15


ВІД ГРУП КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

 

Групи кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику), %

Стандартні

2

Під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100

 

Комерційний банк формує резерв під стандартну і нестандартну заборгованість в повному обсязі щоквартально. Якщо банк має фі- лії, резерв формується окремо головним банком, окремо підвідом- чими установами. Резерв під стандартну заборгованість за креди- тами обліковується на балансі головного банку. Резерв під нестандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юриди- чна особа).

До сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та пору- ками, які фактично надані, належить заборгованість за балансовими рахунками 1510—1517, 1520—1527, 1581, 1582, 1589, 2000, 2010,

2020, 2027, 2030, 2037, 2040, 2045—2047, 2050, 2055—2057, 2061,

2062,  2065—2067,  2070—2077,  2090—2099,  2100—2107,  2110—

2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2200—2207, 2210—2217, 2290, 2291,

2299, 9000, 9002, 9020, 9090, 9091.

Резерв формується головним банком та його філіями. Резерв під

стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі

головного банку, а резерв під нестандартну заборгованість — на

балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За

повноту формування резервів відповідальність несе головний банк

(юридична особа).

Резерви поділяються на такі:

— спеціальні резерви — створюються для відшкодування мож-

ливих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю банків та

іншими активами;

— загальні резерви — створюються для відшкодування можли-

вих непередбачених ризиків.

У фінансовому обліку спеціальні резерви створюються за всіма

видами активів у необхідних сумах.


Спеціальні резерви обліковуються на контрактивних рахунках:

* Групи 159 — балансові рахунки: 1590 «Резерви під нестандар-

тну заборгованість інших банків»; 1591 «Резерви під стандартну

заборгованість інших банків». Названі рахунки є контрактивними

до рахунків розділу 15 «Кошти в інших банках».

*Групи 240 — балансові рахунки: 2400 «Резерви під нестандар-

тну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»; 2401 «Резе-

рви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієн-

там».  Ці  рахунки  є  контрактивними  до  рахунків  розділів  20

«Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності», 21 «Кре-

дити, які надані органам загального державного управління», 22

«Кредити, які надані фізичним особам».

У фінансовому обліку відрахування до резерву В повному обся-

зі визнається витратною статею. Відрахування до резервів супрово-

джується відповідними бухгалтерськими проведеннями (табл. 16).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 16


ДЛЯ ОБЛІКУ ВІДРАХУВАНЬ  ДО РЕЗЕРВІВ  БАНКУ

 

Дебет

Кредит

7701 «Відрахування у резерв під забо-

ргованість інших банків»

1590 «Резерви під нестандартну забо-

ргованість інших банків»

7701 «Відрахування у резерв під забо-

ргованість інших банків»

1591  «Резерви  під  стандартну  забор-

гованість інших банків»

або

7702 «Відрахування в резерв під забо- ргованість за наданими кредитами клієнтам»

2400 «Резерви під нестандартну забо- ргованість за кредитами, які надані клієнтам»

7702 «Відрахування в резерв під забо- ргованість за наданими кредитами клієнтам»

2401 «Резерви під стандартну забор- гованість за кредитами, які надані клі- єнтам»

 

Зменшення розрахункової суми резервів здійснюється кредиту- ванням рахунків групи 770 «Відрахування в резерви» та дебатуван- ням рахунка сформованого резерву. Формування резервів в інозем- ній валюті бухгалтерські записи виконуються з урахуванням офіційного курсу на день операції. Резерви формуються за кожною валютою окремо. Переоцінка резервів в іноземній валюті від зміни курсів відноситься на балансовий рахунок 6204 «Результат від тор- гівлі іноземною валютою та банківськими металами».


 

При списанні безнадійної заборгованості за рахунок резервів в дебет йде відповідний контрактивний рахунок сформованого резе- рву, а в кредит — відповідний рахунок сумнівної заборгованості.

Списана безнадійна заборгованість за рахунок спеціальних ре-

зервів обліковується за групою позабалансових рахунків, типова

кореспонденція рахунків наведена в табл. 17.

Таблиця 17

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ

 

Дебет

Кредит

961 «Борги, списані у збиток»

9910 Контррахунки для рахунків роз-

ділів 96—98

1200  «Кореспондентський  рахунок»,

2600 «Рахунок клієнта»

770 «Відрахування в резерви»

 

Одночасно здійснюється проведення за кредитом групи позаба-

лансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток».

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний ак-

тив не було повернуто, здійснюється аналогічне проведення.

Списана безнадійна заборгованість враховується за групою по-

забалансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток». При цьому

дебетується 961 Борги, списані у збиток, та за кредитом заборгова-

ність списується на 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованості

обліковується за дебетом Кореспондентський рахунок, рахунок клі-

єнта та кредитом 771 Списання безнадійних активів (якщо повер-

нення здійснюється протягом поточного року) або кредитом 671

Повернення списаних активів (якщо повернення здійснюється в на-

ступному році).

Одночасно здійснюється проведення за кредитом групи позаба-

лансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток».

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний ак-

тив не було повернено, здійснюється аналогічне проведення.

Комерційний банк використовує резерви на погашення безна-

дійної кредитної заборгованості за основним боргом, яка облікову-

ється на балансових рахунках як сумнівна.

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок

резерву  під  нестандартну  заборгованість.  Безнадійна  заборгова-

ність позичальника, визнаного банкрутом у встановленому поряд-

ку, списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість

після прийняття арбітражним судом рішення про визнання позича-


 

льника банкрутом. Заборгованість, яка забезпечена заставою, по- гашається в порядку, передбаченому Законом України «Про заста- ву». У разі, якщо частина кредитної заборгованості залишилась не- погашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від реалі- зації майна позичальника, переданого в заставу, ця частина забор- гованості списується за рахунок резерву під нестандартну заборго- ваність.

Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, про- тягом строку позовної дії. На сьогодні цей термін становить три роки. Якщо протягом строку позовної давності комерційному бан- ку не вдалося погасити безнадійну кредитну заборгованість, то во- на вважається повністю безнадійною і списується з позабалансових рахунків.

Загальні резерви формуються за рішенням загальних зборів ба- нку на різні види ризиків за рахунок прибутку, який залишився піс- ля сплати дивідендів, проведенням, поданим у табл. 18.


 

ОБЛІК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ


Таблиця 18


 

Дебет

Кредит

Зміст операції

5040 «Прибуток чи зби- ток минулого року, що очікує затвердження»

5020 «Загальні резерви»

Формуння загальних ре-

зервів

5030 «Прибутки чи зби-

тки минулого року «

5020 «Загальні резерви»

Поповнення  резервного фонду

5020 «Загальні резерви»

5030 «Прибутки чи зби-

тки минулого року»

Зменшення    резервного фонду