3. ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОЗАБАЛАНСОВИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Кредит починає існувати як актив з того часу, коли банк взяв на себе безвідкличне зобов’язання з кредитування клієнта (конт- рагента). У разі коли дата операції (дата укладення контракту) і дата перерахування коштів клієнту не збігаються, тобто виникає розрив між цими двома операціями, банк відображає поза балан- сом факт виникнення зобов’язання. Отже, поза балансом обліко- вуються майбутні активні операції банку. Їхній вплив на активи залежить від виконання певних умов. Зобов’язання вважаються безвідкличними, виконання яких у разі настання цих умов обов’язкове (винятком можуть бути лише форс-мажорні обста- вини).

До кредитних операцій, що обліковуються позабалансом, нале-

жать:

— гарантії, тобто не що інше як умовні зобов’язання, імовір- ність виконання яких залежить від платоспроможності та фінансо- вого стану контрагента. До них належать надані акцепти та індоса- менти, підтверджені безвідкличні акредитиви;

— тверді зобов’язання з кредитування, за якими банк пови- нен виплатити або авансувати грошові кошти в разі прийнятого контрагентом рішення скористатися ними. До них належать не- використані кредитні лінії, залишок за овердрафтом, непокриті акредитиви.

Позабалансові зобов’язання, які виникають як наслідок укладе- них контрактів, обліковуються за розділами 90—95 класу 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків. За відповід- ними рахунками цих розділів обліковуються також умовні виплати, точна сума яких буде визначена при фактичному виконанні певних умов або настанні подій. Їх умовність буде змінена на зобов’язання, тільки-но вони стануть імовірними. До настання цього вони не ма-


 

ють характеру кредитного ризику (наприклад, виплати штрафів, що знаходяться на стадії судового розгляду). Тому банки мають оці- нювати ризик відтоку коштів та створювати резерви за цими ризи- ками та платежами.

Комісійна винагорода, яку отримують банки при здійсненні по- забалансових кредитних операцій, прирівнюється до відсоткової, а отже, обліковується за відповідними рахунками 609 групи Плану рахунків. Як гарантії, так і умовні зобов’язання виникають того дня, коли банк підтверджує, що зобов’язання контрагентом перед третьою стороною будуть виконані. Саме тому такі операції класи- фікуються як гарантійні і означають, що в разі неплатоспроможно- сті контрагента (або за будь-яких інших подібних обставин) банк як гарант погасить усі зобов’язання контрагента перед третьою сторо- ною.

До гарантійних операцій належать поручительства, операції ак- цепту платіжних документів, авалювання векселів, індосаменту, боргових цінних паперів, підтвердження безвідкличних акредити- вів. За Планом рахунків гарантії та інші умовні зобов’язання кла- сифікуються за контрагентами:

— гарантії, надані клієнтам від імені банків, обліковуються як гарантії банкам;

— гарантії, надані банкам від імені клієнтів, обліковуються як гарантії клієнтам;

— гарантії,   отримані   від   Уряду   України,   обліковуються окремо.

Такий підхід означає, що кредит, у разі неплатоспроможності контрагента (банку чи суб’єкта господарської діяльності), йому бу- де наданий, оскільки банк виступив гарантом за виконання зо- бов’язань перед третьою стороною.

Гарантії бувають надані та отримані.

Гарантії, які були надані клієнтам і за якими існує реальна ймо- вірність того, що банк змушений буде платити за зобов’язаннями цього клієнта, обліковуються на відповідних рахунках сумнівних гарантій (табл. 13).

Невикористані позабалансові зобов’язання можуть списуватися з обліку в разі:

— отримання  клієнтом  кредиту  в  межах  відкритої  кредитної лінії;

— використання можливостей овердрафту;

— виплати банком коштів у погашення виданої гарантії.


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ГАРАНТІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ


Таблиця 13


 

Дебет

Кредит

Операція

9010   «Прості   гарантії,

що отримані від банків»

9900 Контррахунок

Відображення            зо- бов’язання щодо від- криття кредитної лінії

9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які на- дані клієнтам»

9900 Контррахунок

Зобов’язання  перед  клі-

єнтом

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів го- сподарської діяльност»

Відображення векселя за номінальною вартістю під вікриту гарантію

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

Відображення            неамор-

тизованого дисконту

2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів го- сподарської діяльності»

6022 «Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

Амортизації дисконту

2028 «Нараховані дохо- ди за врахованими век- селями суб’єктів госпо- дарської діяльності»

6022 « Відсоткові дохо- ди за рахунками суб’є- ктів господарської дія- льності за врахованими векселями»

Нарахування    відсотко-

вих доходів

9010   «Прості   гарантії,

що отримані від банків»

9900 Контррахунок 65 000

Відображення зо- бов’язання щодо від- криття кредитної лінії

1819 «Інша дебіторська заборгованість за опера- ціями з банками»

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

Погашення векселя ін- шим Банком (беніфеціа- ром)