2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Бухгалтерський облік кредитних операцій грунтується на прин-

ципах, загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема:

— безперервності діяльності установи банку;

— стабільності правил бухгалтерського обліку;

— обережності;

— поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків);

— дати операції;

— переваги змісту над формою;

— оцінки активів та пасивів;

— окремого відображення активів і пасивів.

Фінансовий облік надання або отримання кредитів, визнання

доходів (витрат) за кредитними операціями здійснюється за рахун-

ками Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків

України (постанова Правління НБУ від 21.11.97 за № 388). Чітко

простежуються такі принципи бухгалтерського обліку кредитів за

Планом рахунків.

Кредити поділяються на  міжбанківські, які  обліковуються  за

відповідними рахунками класу 1, та кредити суб’єктам господарсь-

кої діяльності, які обліковуються за рахунками класу 2.


 

На рахунках класу 1 Плану рахунків обліковуються міжбанків- ські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, на- дані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15-го роз- ділу, а кредити, одержані від інших банків, — на пасивних рахун- ках 13-го і 16-го розділів.

На рахунках класу 2 Плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів:

— суб’єктів господарської діяльності;

— органів загального державного управління;

— фізичних осіб.

Окремо обліковуються кредити в поточну та інвестиційну дія-

льність. Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка,

як правило, в безготівковому порядку перерахуванням на поточний

рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-

грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і по-

слуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з поста-

чальниками.

Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий

рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кре-

дитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільо-

вим використанням кредиту. Видача кредиту проводиться однора-

зово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі,

виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть нада-

ватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення

затрат (поетапно).

При обліковуванні кредиту за рахунком Плану рахунків насам-

перед беруть до уваги цільове спрямування кредиту, що має пере-

вагу над його формою.

У разі зміни початкової дати погашення кредиту основний борг

переноситься на рахунок пролонгованої заборгованості (якщо між

банком та позичальником підписано відповідну угоду).

За умови неотримання платежу за кредитом у визначений уго-

дою термін наступного дня кредит переноситься на рахунок про-

строченої заборгованості. Такий принцип визнання заборгованості

простроченою поширюється не лише на факт погашення номіналу,

а й частини його (якщо угодою передбачено поетапну сплату осно-

вного боргу).

У разі визнання кредиту сумнівним сума основного боргу почи-

нає обліковуватися за відповідним рахунком групи 158 «Сумнівна

заборгованість інших банків», групи 209 «Сумнівна заборгованість

за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності», гру-


 

пи 229 «Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам». Визнаючи кредит сумнівним, виходять з оцінки фінансо- вого стану позичальника та перспектив його розвитку. Варіанти ви- знання боргу за кредитами сумнівним можна подати так.

1. Прострочення заборгованості за кредитом та відсотків за ним понад 90 днів (ця умова стосується і пролонгованих кредитів) пози- чальником, фінансова діяльність якого визнається як добра, однак відсутні резерви щодо її підтримки на цьому рівні тривалий час.

2. Прострочення заборгованості за кредитом та відсотками не більш як 90 днів за позичальником, фінансова діяльність якого за-

довільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення. На пролонговані кредити ця умова поширюється в разі сплати відсот- ків за пролонгованим боргом.

3. Стосується кредитів, наданих позичальникам, фінансова дія-

льність яких незадовільна та спостерігається її чітка циклічність

протягом коротких періодів часу, незважаючи на те, що заборгова-

ність за кредитом та відсотки за ним сплачуються у встановлені те-

рміни.

Ця умова поширюється на пролонговані один раз кредити на

строк, що не перевищує 90 днів.

Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками

групи, в якій обліковується номінал кредиту; на наступний день пі-

сля їх очікуваного погашення, в разі неотримання платежу, перено-

сяться на відповідні рахунки простроченої заборгованості. За пра-

вилами бухгалтерського обліку відсоткових та комісійних доходів і

витрат банку (затверджені постановою Правління Національного

банку України від 25.09.97 за № 316) банкам дозволяється визнава-

ти доходи за кредитами сумнівними до отримання за однієї з двох

обставин:

— прострочки позичальником платежу понад 30 днів;

— погіршення фінансового стану позичальника настільки, що

керівництво, згідно з документами, які підтверджують цей факт,

має підстави вважати позичальника сумнівним дебітором.

Таке рішення оформлюється протоколом засідання кредитного

комітету банку. Прострочені нараховані доходи, що визнані сумні-

вними, списуються з відповідного балансового рахунка і перено-

сяться на позабалансовий облік. Подальше нарахування доходів за

цією  кредитною  угодою  проводиться  поза  балансом  доти,  доки

кредитний актив не буде списаний з балансу банку за рахунок від-

повідного резерву.

Відсоткові доходи, які отримані авансом, обліковуються за ра-

хунком 3600 «Доходи майбутніх періодів». Надалі банк поступово

амортизує доходи майбутніх періодів, тобто відносить на доходи


 

відповідну суму відсотків, що відносяться до звітного періоду. Ця операція відображається в обліку бухгалтерським проведенням:

Д-т Доходи майбутніх періодів;

К-т Відсоткові доходи (відповідні рахунки класу 6).

Бухгалтерські проведення за кредитною операцією стосуються:

1) обліку номіналу кредиту та зміни основної суми боргу;

2) обліку відсоткових та комісійних доходів.

Облік номіналу кредиту залежить від методу виплати відсотків:

за період, на період.

У разі застосування методу «за період», відсотки можуть випла-

чуватися періодично або в кінці терміну, визначеного кредитною

угодою, а номінальна сума кредиту і сума, що перераховується на

поточний рахунок клієнта (або кореспондентський рахунок банку),

збігаються.

При укладенні угоди виконується бухгалтерське проведення за

позабалансом на суму, зазначену в кредитній угоді (табл. 6).

Таблиця 6

ПОЗАБАЛАНСОВЕ ПРОВЕДЕННЯ СУМИ,

ЗАЗНАЧЕНОЇ В КРЕДИТНІЙ УГОДІ

 

з\п

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

1

Відображення            зо-

бов’язань за угодою

9129 Інші зобов’язання з кредитування, які на- дані клієнтам

9900 Контррахунок

2

Відображення пе- рерахунка кредит- них коштів одержу- вачеві кредиту

22  Кредитний  рахунок клієнта фізичної особи

2600 Поточний рахунок клієнта

9900 Контррахунок

9129 Інші зобов’язання з кредитування, що на- дані клієнтам

3

Відображення комі-

сійної винагороди

22 Кредитний рахунок позичальника фізичної особи

2600 Поточний рахунок позичальника

22 Кредитний рахунок позичальника фізичної особи

611 Комісійні доходи

 

При застосуванні методу «на період» відсотки можуть сплачу- ватися повністю або частково в момент видачі кредиту, тобто аван- сом. Оскільки сума, що перераховується на поточний рахунок по- зичальника, буде зменшена на суму відсотків, сплачених на період, у фінансовому обліку, окремо обліковується сума номіналу кредиту


 

та сума відсотків, що сплачена авансом. Протягом дії кредитної угоди сума авансових відсотків має бути замортизована.

Протягом терміну дії кредитної угоди основна сума номіналу кредиту зменшується на суми, що сплачуються позичальником у

погашення заборгованості.

Облік нарахованих доходів за кредитними операціями (зазви-

чай  це  відсоткові доходи)  здійснюється відповідно до  затвер-

дженої наказом облікової політики банку. Саме цим документом

визначаються критерії щодо застосування при нарахуванні від-

сотків  у  даному  звітному  фінансовому  році  одного  з  можли-

вих методів: рівних частин, актуарного, або методу відсоткового

числа.

Нарахування відсотків за кредитами входить до функцій креди-

тного або фінансового підрозділу банку, а до бухгалтерії переда-

ється відомість нарахування відсотків, на підставі якої проводяться

бухгалтерські записи. Для обліку нарахованих відсотків використо-

вуються відповідні рахунки «Нарахованих доходів»:

Д-т Нараховані доходи;

К-т Відсоткові доходи.

Використання рахунка «Нараховані доходи» дозволяє банку

контролювати правильність та своєчасність отримання своїх до-

ходів.

Облік комісійних доходів за кредитними операціями залежить

від природи цих доходів. Розрізняють комісії невідсоткового хара-

ктеру  та  комісії,  що  прирівняні  до  відсотків,  які  обчислюються

пропорційно до суми та терміну операції і обліковуються за прин-

ципом нарахування.

До таких комісій належать:

— комісії за позабалансовими кредитними операціями, що від-

стежують факт прийняття банком кредитних ризиків (різні види га-

рантій, наданих банком своїм клієнтам);

— комісії за прийняті зобов’язання з фінансування (комісії за

право користування овердрафтом, за підтвердження акредитивів).

До комісій невідсоткового характеру, що визнаються в доходах

на час та в міру надання послуги (це не завжди збігається з часом

фактичної їх сплати), відносять:

— комісії за одноразові послуги (наприклад, комісії за посеред-

ництво на фінансовому ринку);

— комісії за послуги, що надаються протягом певного часу (ко-

місії за надання консультацій, за послуги за річними або безстроко-

вими контрактами). Доходи за такими послугами обліковуються за

принципом нарахування в міру реалізації контракту в частині пото-

чного звітного періоду;


 

— комісії за позабалансовими кредитними операціями, які вва- жаються комісіями за послуги і визнаються в доходах, тільки-но послуги вважаються виконаними.

Додержання загальних принципів бухгалтерського обліку кре-

дитних операцій можливе в разі виконання обов’язкового правила:

пролонгована заборгованість, прострочена заборгованість, а також

нараховані доходи та прострочені нараховані доходи мають облі-

ковуватися за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в

якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кре-

дитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окре-

мими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що ви-

значають  конкретну  групу  кредитів,  щодо  яких  заборгованість

визнається сумнівною.

2.1. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ОВЕРДРАФТОМ

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад його залишок на поточному рахунка в банку в межах зазда- легідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка. При виконанні такої операції за рахунком клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Іншими словами, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися за допомо- гою свого поточного рахунка. Здебільшого поточний рахунок кліє- нта, як і кореспондентський рахунок банку, має кредитовий зали- шок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій як банком, так і контрагентом можливе при підписанні відповідної угоди в разі відкриття кореспондентського рахунка ба- нку або поточного рахунка клієнта. Так документально оформлю- ється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) оверд- рафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та відсотки як плата за такий спосіб кредиту- вання. Сума відсотків за овердрафтом обчислюється з огляду на неоплачений денний залишок за рахунком та затверджену ставку відсотків, що, як правило, перевищує відсоткову ставку, застосову- вану в банку за кредитними ресурсами. За способом надання овер- драфт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту, сума дебе-

тового залишку переноситься на відповідні рахунки (табл. 7).

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня за рахунком (банку —

кореспондентського; контрагента — поточного) ситуація може змі-

нитися за результатами проведених розрахункових операцій.


Таблиця 7

ТИПОВІ  РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ОВЕРДРАФТОМ

 

Номер рахунка

Назва рахунка

1520

Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

1620

Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках

2000

Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

2200

Рахунки за овердрафтом фізичних осіб

 

У разі поповнення коштів на рахунка, що спричиниться до кре- дитового сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення ове- рдрафту. Сума за рахунками овердрафту, що залишилася непокри- тою в разі недостатності коштів, переноситься на наступний день.

Якщо  ж  дебетовий залишок  за  кореспондентським рахунком

(поточним рахунком) збільшиться, то  на  відповідну суму  збіль-

шаться й записи за рахунками овердрафту.

Відсотки за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця

згідно з обліковою політикою, прийнятою банком. Для розрахунка

відсотків при помісячному їх нарахуванні може застосовуватися

метод відсоткового числа або звичайний метод.

Сплачуються відсотки з поточного рахунка контрагента (корес-

пондентського рахунка банка) в терміни, передбачені угодою.

Типова кореспонденція рахунків по обслуговуванню кредитного

боргу за овердрафтом (табл. 8)

Таблиця 8

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ОВЕРДРАФТА

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльнос- ті»

2600  «Поточні  рахунки суб’єктів господарської»

Відображення викорис- тання клієнтом кредитн- тних коштів

2008 Нараховані доходи за овердрафтом

6020 «Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом»

Нарахована сума відсот- кового доходу за оверд- рафтом

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2008  «Нараховані  дохо-

ди за овердрафтом»

Сплата            контрагентом відсотків за овердраф- том

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

Рахунок            прострочених відсотків

Несвоєчасна сплата клі- єнтом відсотків за овер- драфтом

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом»

Погашення            основного боргу за договором ове- рдрафту


2.2 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ РЕПО

Економічна суть операції репо полягає в тому, що це кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки купівля (продаж) цінних паперів не проводиться, операція репо облікову- ється як наданий (отриманий) кредит, а не як актив у вигляді цін- них паперів.

За операцією репо фінансові ризики та вигоди від володіння цінними паперами залишаються у продавця, а отже, не переходять до банку, який придбав цінні папери з умовою їхнього зворотного продажу.

Це означає, що, скажімо, в разі падіння вартості цінних паперів збитки несе продавець, а не банк, котрий їх купив. Відсотки, або дивіденди, за цими паперами отримує також продавець.

При здійсненні операції репо банк-покупець отримує винагоро-

ду у вигляді обумовленого відсотка або різниці від продажу цінних

паперів за ціною вищою, ніж ціна купівлі.

При проведенні операцій репо в комерційних банках розрізня-

ють два їх типи:

— операція  прямого  репо —  продаж  цінних  паперів  банку  з

умовою їхнього викупу в покупця;

— операція  зворотного  репо —  купівля  комерційним  банком

цінних паперів з умовою їхнього подальшого продажу продавцю.

За термінами здійснення операції репо поділяються на безстро-

кові (до запитання), строкові та овернайт.

Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, облі-

ковуються за відповідними рахунками балансу на дату здійснення

платежу в сумі фактично наданих коштів.

1311 (пасивний) Кошти, які отримані від НБУ за операціями ре-

по (Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від Націона-

льного банку України за операціями репо).

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від

Національного банку України за операціями репо. За дебетом раху-

нка проводяться суми, які повернені Національному банку України

за операціями репо.

1522 (активний) Кошти, які надані іншими банками за операціями

репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що надані іншим банкам

за операціями репо). За дебетом рахунка проводяться суми кредитів,

що надані іншим банкам за операціями репо. За кредитом рахунка

проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо.

1622 (пасивний) Кошти, які отримані від інших банків за опера-

ціями репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що отримані від


 

інших банків за операціями репо). За кредитом рахунка проводять- ся суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо. За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо.

2010 (активний) Кошти, які надані суб’єктам господарської дія- льності за операціями репо (Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання). За дебе- том рахунка проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання. За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2611 (пасивний) Кошти, які отримані від суб’єктів господарсь- кої діяльності за операціями репо (Призначення рахунка: облік ко- штів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями ре- по). За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо. За дебетом раху- нка проводяться суми, що перераховуються суб’єктам господарю- вання за операціями репо.

Балансові рахунки, за якими обліковуються кошти, отримані банком за операціями репо, є пасивними, а отже, за кредитом цих рахунків проводяться кошти, що їх отримав банк в обмін на цінні папери, які є предметом операції репо.

Відповідно, за дебетом активних рахунків обліковуються суми

коштів, які надані в обмін на цінні папери, котрі є предметом опе-

рації репо.

При підписанні угоди до дати розрахунка зобов’язання за опера-

ціями зворотного репо обліковуються на позабалансових рахунках:

9100 (активний) Зобов’язання з кредитування, які надані банком

(Призначення рахунка: облік кредитних ліній та інших зобов’язань

перед банками). За дебетом рахунка проводяться суми зобов’язань

з кредитування. За кредитом рахунка проводяться суми виконаних

зобов’язань (використана частина кредитів, що переходить на ба-

лансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’я-

зань після закінчення строку дії кредитного договору.

9110 (пасивний) Зобов’язання з кредитування, які отримані від

банків (Призначення рахунка: облік усіх видів зобов’язань з креди-

тування, що отримані від банків). За кредитом рахунка проводяться

суми отриманих зобов’язань з кредитування. За дебетом рахунка

проводяться суми виконаних (використана частина кредитів, що

переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невико-

ристаних зобов’язань після закінчення строку їх дії.

9129 (активний) Інші зобов’язання з кредитування, які надані

клієнтам (Призначення рахунка: облік зобов’язань з кредитування

клієнтів). За дебетом рахунка проводяться суми виданих зобов’я-


 

зань. За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зо- бов’язань; суми невикористаних зобов’язань після закінчення стро- ку дії кредитного договору. У кореспонденції з контррахунком.

9900 Контррахунок для рахунків розділів 90—95 класу 9 Плану

рахунків.

Сучасні тенденції в економіці України не виключають можли-

вого зниження ринкової вартості цінних паперів, які передаються

за операцією зворотного репо. За таких обставин банк може:

— вимагати від продавця надати у забезпечення додаткову кі-

лькість цінних паперів (це дозволить компенсувати різницю між

вартістю цінних паперів, що початково були передані за операцією

зворотного репо та їх ринковою вартістю);

— підвищити відсоткову ставку за користування кредитом, на-

даним за операцією репо;

— зменшити початкову суму кредиту поверненням різниці, що

виникла внаслідок зниження вартості цінних паперів;

— завершити операцію зворотного репо з проведенням повного

розрахунка за нею.

Відсоткову плату за проведення операції зворотного репо ви-

значають, виходячи з відсоткової ставки (що встановлена при укла-

данні угоди) за фактично надані кошти. Типова кореспонденція ра-

хунків за операцією репо (табл. 9).

Таблиця 9

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ РЕПО

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

2010 «Кредити, що на- дані за операціями репо суб’єктам господарю- вання»

100 «Банкноти та моне- ти» (2600 «Поточний рахунок», 1200 «Корес- пондентський рахунок»)

Придбання цінних папе-

рів

7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами «

100 «Банкноти та моне- ти» (2600 «Поточний рахунок», 1200 «Корес- пондентський рахунок»)

Відображення комісій- них витрат за операція- ми з цінними паперами

2018 «Нараховані дохо- ди за кредитами, що на- дані за операціями»

6021 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарю- вання «

Відображення відсотко- вих доходів за коштами, які надані суб’єктам го- сподарської    діяльності за операціями репо

2018 «Нараховані дохо- ди за кредитами, що на- дані за операціями»

6021 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарю- вання «

Відображення суми на- рахованого доходу за операцією репо


Закінчення табл. 9

 

 

Дебет

 

Кредит

 

Зміст операції

100 «Банкноти та моне- ти» (1200 «Кореспонде- нтський рахунок»)

2010 «Кредити, що на- дані за операціями репо суб’єктам господарю- вання»

Відображення операції з продажу цінних паперів за операцією репо

 

100 «Банкноти та моне- ти» (1200 «Кореспонде- нтський рахунок»)

2018 «Нараховані дохо- ди за кредитами, що на- дані за операціями репо суб’єктам господарю- вання»

 

Відображення суми на- рахованого доходу за операцією репо

 

2.3. ОБЛІК СУБОРДИНОВАНИХ КРЕДИТІВ ТА ОПЕРАЦІЙ З ДИСКОНТУ ВЕКСЕЛІВ

Субординований кредит — це кредит, за котрим передбачено, що в разі ліквідації позичальника цей кредит буде сплачуватися в останню чергу серед інших кредиторів, тобто після того, як будуть задоволені вимоги всіх інших кредиторів, але до задоволення вимог акціонерів.

Субординований кредит, якщо він не оформлений у вигляді бо- ргових цінних паперів, обліковується як звичайний довгостроковий інвестиційний кредит, але він має певні особливості. Виплата від- сотків за таким кредитом може бути призупинена (якщо це зазна- чено в угоді) в разі:

— введення режиму санації позичальника;

— відсутності позитивного фінансового результату у позичаль-

ника за відповідний період;

— за ініціативою позичальника.

Такі кредити, як правило, довгострокові або не мають визначе-

ного строку (безстрокові). У разі безстрокового кредиту в угоді за-

значається, що погашення може здійснюватись лише за ініціативою

позичальника.

Відсоткова ставка за субординованими кредитами може бути

фіксованою або плаваючою (в тому числі змішана, частина якої за-

лежить від прибутку, а решта — фіксована).

Видача, погашення та нарахування відсотків за субординовани-

ми  кредитами  обліковуються  аналогічно  методам  обліку  інших

кредитів.


 

Якщо відсоткова ставка за кредитом складається з фіксованої та плаваючої частин, то відсоткові платежі за фіксованою ставкою нараховуються у звичайному порядку безперервно; частина відсо- ткових платежів за субординованим кредитом, що залежить від результатів діяльності позичальника, нараховується лише в разі отримання відповідних підтверджуючих документів (наприклад, річного звіту, затвердженого зборами акціонерів; табл. 10).

Таблиця 10

СХЕМА ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА СУБОРДИНОВАНИМ КРЕДИТОМ

У ПРОЦЕСІ ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ

 

 

Дебет

 

Кредит

 

Зміст операції

1524 «Довгострокові кре- дити, що надані іншим бан- кам» (2074 «Довгострокові кредити, що надані суб’є- ктам господарювання за участю кредитів Націона- льного банку України»)

2600 «Поточний рахунок клієнта», 120 «Кореспонде- нтський рахунок банку»

Відображення  ви-

дачі кредиту

2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

6017 «Відсоткові доходи за довгостроковими кредита- ми, що надані іншим бан- кам» (6027 «Відсоткові до- ходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господа- рювання»)

Відображення на- рахування відсот- ків

2600 «Поточний рахунок клієнта», 120 «Кореспонде- нтський рахунок банку»

2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Відображення сплати відсотків

 

Операції банків з векселями можна поділити на кредитні та депозитні. Ідеться про операції, які пов’язані з випуском векселів та операції, які пов’язані з обігом векселів. До кредитних операцій банків відносяться операції з дисконтування векселів, форфейтин- гові операції з надання ломбардних кредитів під заставу векселів. До позабалансових кредитних операцій, які здійснюються банком, належать операції з надання акцептів, авалювання та індосамент векселів.


 

Дисконтна операція банку з векселями є кредитна операція, за якою банк купує у векселедержателя вексель до настання терміну платежу за ним. Передача векселя векселедержателем у повну вла- сність банку здійснюється шляхом передавального напису — індо- саменту на його ім’я. Кошти, що сплачуються при цьому банком, є кредитом векселедержателю.

Через особливий характер вексельного права вексельний кредит має деякі відмінності від звичайних кредитів:

— особа, яка отримує кредит — пред’явник векселя та особа,

яка погашає кредит — платник за векселем є різними особами;

— відповідальність за погашення вексельного кредиту несуть

разом пред’явник векселя і платник за векселем;

— вексельний кредит погашається в точно встановлений тер-

мін — строк платежу за векселем — є одноразовим платежем. При

цьому вексельний кредит не може бути пролонгований.

При проведенні банком операції врахування векселів банк керу-

ється своєю обліковою політикою.

Купівля векселя здійснюється за ціною, що нижча від ціни,

означеної на векселі, тобто з дисконтом. Дисконт є відсотковим

доходом банку,  що  має  обліковуватися за  принципом нараху-

вання.  Крім  відсоткового доходу  у  вигляді  дисконту,  за  цією

операцією банк звичайно отримує комісійний дохід за  інкасу-

вання векселів.

Врахування банком  векселів,  що  пред’являються клієнтом-

векселедержателем, здійснюється в межах певної суми. Розмір

цієї суми визначається розміром кредитної лінії, яку банк від-

криває клієнтові. При  укладенні угоди на відкриття кредитної

лінії  банк  відображає  її  позабалансом  таким  бухгалтерським

проведенням:

 

 

Дебет

 

Кредит

 

9129  «Інші  зобов’язання  з  кредиту-

вання, що надані клієнтам»

 

9900 «Контррахунки та позабалансова позиція банку»

 

При пред’явленні клієнтом векселів для врахування банк пере- віряє його формальну відповідність нормам вексельного права. Якщо немає будь-яких претензій до векселя, то банк оплачує век- сель і перераховує відповідну суму клієнту, який подав вексель для врахування. При цьому здійснюється бухгалтерське проведення (табл. 11).


 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ


Таблиця 11


 

Дебет

Кредит

Сума

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

2600 «Поточний раху- нок клієнта», 120 «Ко- респондентський раху- нок банку»

Сума номінальної вар- тості векселя за вираху- ванням суми дисконту

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів го- сподарської діяльності»

Сума дисконту

9900 Контррахунок

9129    «Зобов’язання    з кредитування»

На суму зменшення зо-

бов’язань

2600 «Поточний раху- нок клієнта, кореспон- дентський рахунок бан- ку»

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

На суму погашення кре-

диту

2027 «Опротестовані ве- кселі суб’єктів госпо- дарської діяльності»

2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими вексе- лями»

Сума не сплачена по ве- кселю при настанні обумовленого терміну

2600 «Поточний раху- нок клієнта», 1200 «Ко- респондентський раху- нок банку»

2027 «Опротестовані ве- кселі суб’єктів госпо- дарської діяльності»

Сума спалечена по опротестованому вексе- лю

2600 «Поточний раху- нок клієнта», 1200 «Ко- респондентський раху- нок банку»

2092 «Сумнівна забор- гованості за враховани- ми векселями суб’єктів господарської діяльнос- ті»

На суму заборгованості,

що видається сумнівною

 

2.4. ОБЛІК ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА

Операції з документарного акредитива для цілей фінансового обліку поділяються на операції: з непокритими акредитивами, з по- критими акредитивами.

Непокритий акредитив є невідкличним зобов’язанням банку пе- ред продавцем здійснити оплату за товар. Отже, за даним видом акредитива банк не блокує кошти клієнта для проведення платежів проти  отриманих  документів  (акредитивна  форма  безготівкових


 

розрахунків), а тому бере на себе можливі кредитні ризики. У разі відкличного акредитива, банк фактично не несе кредитного ризику, а тому обліковує такий аккредитив позасистемно.

У разі невідкличного акредитива банк гарантує сплату зобов’я-

зання свого клієнта перед постачальником. Тому банк несе кредитний

ризик і повинен його обліковувати. У момент відкриття невідкличного

непокритого акредитива робиться певні проведення (табл. 12).

Таблиця 12

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДОКУМЕНТАРНИМ АКРЕДИТИВОМ

 

 

Дебет

 

Кредит

 

Операція

9122   «Непокриті   акреди-

тиви»

9900     «Контррахунок групи 990»

Для відкриття невідкличного не- покритого акредитиву робиться проведення

9900 Контррахунок

9122 «Непокриті акре-

дитиви»

Емітуючий банк додатково ста- вить свою візу або повідомляє покупцеві про аномалії в них

2050 «Короткострокові кре- дити суб’єктам господарсь- кої діяльності за експортно- імпортними      операціями»,

204 «Кредити за внутрішні- ми торговельними операція- ми»

1500 «Кореспондент- ський рахунок в іншо- му банку»

Відображення    обліку    кредиту,

отриманого клієнтом

9001  «Підтверджені  акре-

дитиви»

9900     «Контррахунок групи 990»

При  підтвердженні  акредитиву банк надає зобов’язання сплатити постачальникові кошти в разі не- платоспроможності покупця та емі- туючого банку

9900 Контррахунок

9001            «Підтверджені акредитиви»

Сплата коштів з рахунка банку- кореспондента, згідно з умовами ак- редитива, одразу після перевірки документів або з обумовленою за- тримкою (якщо документи прохо- дять через банк, що підтверджує ак- редитив)

9900 Контррахунок

9002 «Акцепти, які надані банкам» (стор- нування)

При авансуванні покупця підтве- рджуючим банком, коли строк відстрочки закінчився, банк фак- тично надає кредит емітуючому банку, який обліковується за ра- хунком групи

1523 «Інші короткостроко- ві кредити, які надані ін- шим банкам»

2600 «Поточний раху- нок  постачальника» або 1500 «Кореспон- дентський рахунок в іншому банку»


 

Покритий  акредитив —  це  такий  акредитив,  за  яким  банк блокує кошти клієнта на окремому рахунка для здійснення мож- ливого платежу проти отриманих документів, тому за операція- ми покритого акредитиву банк не несе кредитного ризику. Бло- ковані кошти за такими операціями обліковуються за рахунком

«Кошти в розрахунках».