3. ОБЛІК ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

Довірчі, або трастові, операції — це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюва- тись на користь приватних (фізичних) осіб і підприємств, органів державного управління. В Україні ринок трастових послуг тільки починає формуватись. Його розвиток гальмує недостатність фінан- сових активів, низький рівень доходів населення, відсутність необ- хідної правової бази для регулювання відносин, що виникають за операціями за дорученням. До таких операцій належать розпоря- дження майном після смерті власника, управління майном на дові- рчій основі, агентські функції та ін.

Нині українські комерційні банки надають лише окремі види агентських послуг:

— зберігання цінностей у сейфі (банк отримує, зберігає і повер-

тає цінності за дорученням клієнта);

— управління активами на правах представника (банк має право

не тільки зберігати цінні папери і отримувати за ними дохід, а й ви-

конувати інвестиційні та комерційні операції згідно з інструкціями

довірителя);

— виконання функції депозитаря для ділових фірм (зберігання

цінних паперів і облік їхнього руху).

Виконання довірчих операцій банк здійснює згідно з угодою на

довірче управління. Особа, що  надає повноваження, називається

принципалом, а та, що виконує доручення, — агентом.  Стосунки

між ними згідно з угодою іменуються агентськими функціями.


 

Для  обліку коштів, що  надані принципалом  банку  в  довірче управління, використовують такі рахунки:

№ 2601 «Кошти за довірчими операціями суб’єктів господарсь-

кої діяльності»;

№ 2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб».

Операція з перерахування коштів у довірче управління відобра-

жається бухгалтерською проводкою:

 

Дебет

Кредит

«Поточний рахунок клієнта»

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

 

У разі придбання цінних паперів за дорученням клієнтів (на су-

му, фактично сплачену):

 

Дебет

Кредит

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

1200  «Коррахунок  у  Національному банку України»

 

Водночас придбані цінні папери обліковуються за позабалансо-

вим рахунком за номінальною вартістю:

 

Дебет

Кредит

9819 Інші цінності й документи»

1200  «Коррахунок  у  Національному банку України»

 

Справляння комісійної винагороди відображається проводкою:

 

Дебет

Кредит

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

639 «Інші банківські операційні дохо-

ди»