2. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Банк відкриває клієнту строковий, або ощадний, депозитний ра-

хунок на підставі таких документів:

— депозитної угоди;

— картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для під-

приємств);

— паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису

(для фізичних осіб).

Депозитна угода укладається між банком і підприємством. Вона

засвідчує право комерційного банку керувати залученими від юри-

дичних і фізичних осіб грошовими коштами і право вкладників

отримувати в чітко визначений строк суму депозиту та відсотків за

користування ним. В угоді зазначається: дата внесення депозиту,

сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок,

відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність випла-

ти відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закін-

чення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання

угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депози-

тного рахунка.

Підписана депозитна угода передається в бухгалтерію. Усі осо-

бові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депози-

тному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунка є дата

надходження (перерахування) грошей на депозит.

Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Підприєм-

ства мають право перерахувати кошти на депозитний рахунок тіль-

ки з поточного рахунка. Фізичні особи можуть внести кошти готів-

кою або перерахувати з поточного рахунка. Операції щодо залу-

чення коштів відображаються певними проводками (табл. 5).

Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходжен-

ня грошей на депозитні рахунки; їх облік відображається бухгал-

терськими проводками, що розглянуті вище.

Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для

окремих типів ощадних вкладів, наприклад, пенсійних, для зараху-

вання заробітної плати та ін. Для обліку цих операцій складаються

бухгалтерські проводки.


Таблиця 5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПО ВІДОБРАЖЕННЮ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

 

з/п

 

Зміст операції

 

Дебет

 

Кредит

1

Внесенні коштів від фі-

зичних осіб готівкою

1001   «Банкноти   та монети в касі банку»

2630 «Короткостроко- ві вклади (депозити) фізичних     осіб»     чи

2635            «Довгострокові вклади (депозити) фі- зичних осіб»

2

Перерахування коштів підприємством на депо- зит:

а) якщо депозитний ра-

хунок  відкривається   в

банку,  в  якому  відкри-

тий поточний рахунок;

б)   якщо   підприємство

має поточний рахунок в

іншому банку

«Поточний  рахунок»

1200  «Кошти  на  ви-

могу    в            Націона-

льному банку Украї-

ни»

260 «Кошти на вимогу суб’єктів господарю- вання»

 

При вилученні готівкою:

 

Дебет

Кредит

260 «Кошти на вимогу суб’єктів гос-

подарювання»

1001 «Банкноти та монети в касі бан-

ку»

 

При перерахуванні на поточний рахунок:

 

Дебет

Кредит

260 «Кошти на вимогу суб’єктів гос-

подарювання»

«Поточний рахунок»

 

Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз на квар- тал, за підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Від- сотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в остан- ній робочий день місяця. Нараховані, але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, нараховані за депози- тами, відображаються в балансі на перше число наступного місяця як зобов’язання банку, а в звіті про прибутки і збитки — як понесе- ні витрати.


Нарахування відсотків за депозитом відображається так:

 

Дебет

Кредит

702  «Відсоткові  витрати  за  коштами клієнтів»

2628 «Нараховані витрати за строко-

вими депозитами»

 

При  настанні дати  виплати відсоткового доходу виконується бухгалтерська проводка.

При виплаті готівкою (для фізичних осіб):

 

Дебет

Кредит

2628 «Нараховані витрати за строко-

вими депозитами»

1001 «Банкноти та монети в касі бан-

ку»

 

При перерахуванні на поточний рахунок клієнта:

 

Дебет

Кредит

2628 «Нараховані витрати за строко-

вими депозитами»

«Поточний рахунок»

 

Після закінчення депозитної угоди депозит закривається на під- ставі оформлення меморіального ордера і відображається бухгал- терською проводкою.

При поверненні коштів готівкою (для фізичних осіб):

 

Дебет

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

1001 «Банкноти та монети в касі бан-

ку»

 

При перерахуванні на поточний рахунок:

 

Дебет

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

«Поточний рахунок»

 

Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу підприємст- вам здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунка можливе на підставі за- яви або клопотання клієнта.


 

У разі припинення операцій у зв’язку з визнанням депозитного рахунка нечинним сума залишку з рахунка перераховується на ра- хунок № 2903 «Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками»:

 

 

Дебет

 

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

2903» Кошти клієнтів банку за недію-

чими рахунками»

 

З цього рахунка здійснюється погашення кредиторської забор- гованості клієнтів за недіючими рахунками в передбаченому нор- мативними актами порядку.