АНОТАЦІЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

І. А. Волкова, О. Ю. Калініна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


ББК 65.052я73

УДК 657:336.71(075.8) В 67?


Гриф надано


Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-2496 від 03.12.2008)

Рецензенти:

Писаренко Т. М. — кандидат економічних наук, доцент  Луцького націо- нального технічного університету;

Пекар С. В. — начальник Волинського корпоративного центру Західного корпоративного центру регіонального  департаменту  АКІБ «Укрсіббанк»;

Левицька С. О. — доктор економічних  наук, професор  Рівненського на- ціонального університету  водного господарства та природокористування.


 

В 67


Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. [для  студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна; — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с. — ISBN 978-966-364-888-0.


 

Навчальний  посібник    «Бухгалтерський  облік   у   банках»   узагальнений   у

9-ти темах у поєднанні  з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами  основних  банківських операцій.  Посібник  побудовано  за інструктивно- нормативними документами  НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено  на освоєння  слухачами  чинних  методик  обліку  та номенклатури рахунків плану  рахунків  бухгалтерського обліку  в  банках.  У  посібнику   вміщено  додатки  з формами первинних документів, чинні законодавчі нормативно-правові документи, питання  для самоопрацювання та практичні завдання.

Посібник   розрахований  на  студентів  вищих  навчальних   закладів   для самостійного  вивчення  предмета «Бухгалтерський облік у банках». Він може бути корисним   бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі вищої, а також усім, хто цікавиться бухгалтерським обліком у банках.

ББК 65.052я73

УДК 657:336.71(075.8)


ISBN 978-966-364-888-0


© Волкова І. А., Калініна О. Ю., 2009

© Центр учбової літератури, 2009