6. СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Здійснюючи касові операції, банки додержуються конкретних правил, а саме:

1. Документообіг за прибутковими касовими операціями органі-

зується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на

їхні поточні рахунки проводились лише після фактичного надхо-

дження грошей до каси.

2. Якщо приймаються гроші від працівників банку для занесен-

ня на рахунки внутрішньобанківського обліку, то прибутковий ка-

совий ордер виписується в двох примірниках, із яких один слугує

квитанцією.

3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними вико-

навцями, контролюються централізовано контролером, який веде

касовий  журнал  з  видатку  каси.  Контроль  видаткових  операцій

спрямований на виключення:

— оплати направильно оформлених документів, оплати чеків з

підписами і відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а та-

кож чеків, виписаних з чекової книжки, що не належить даному

клієнту;

— надходження до каси чеків та інших касових видаткових доку-

ментів поза контролем операційних працівників і контролера банку;

— внесення необґрунтованих виправлень і дописок у касові до-

кументи і журнали.

4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером

касових видаткових документів у касу для оплати. Це проводиться

під розписку касирів в окремій книзі, або в касовому журналі за та-

кою формою:

 

Номер чека,

або ордера

 

Сума

Підпис контролера

Розписка касира

в прийомі чека, або ордера

 

5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних вико-

навців банку, на всіх розрахунково-платіжних документах, що при-


ймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад, касири)

повинні мати зразки їх підписів.

6. Контролери повинні користуватися своїми примірниками зра-

зків підписів працівників банку, а також зразків підписів і відбитків

печаток клієнтури. Їм забороняється користуватися тим примірни-

ком зразків, яким користуються відповідальні виконавці.

7.  Будь-які  виправлення  реквізитів  у  прибутково-видаткових

грошових касових документах недопустимі.

Кореспонденція рахунків обліку прибутково-видаткових касо-

вих операцій наведена в табл. 2.


 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ


Таблиця 2


ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

 

Дебет

 

Кредит

Зміст господарської операції

100 «Банкноти та монети»

25 «Кошти бюджету та по- забюджетних            фондів України», 26 «Кошти клієн- тів банку»

Внесено            клієнтами готівкою

100 «Банкноти та монети»

120 «Кошти на вимогу в Національному банку України»

Одержано з корраху- нка на поповнення каси

100 «Банкноти та монети»

3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відря- дження», 3551 «Аванси працівникам банку на гос- подарські витрати»

Повернено  невикори-

стані підзвітні суми

100 «Банкноти та монети»

220 «Кредити на поточні потреби, що надані фізич- ним особам», 221 «Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним осо- бам», 229 «Сумнівна забор- гованість за кредитами, що надані фізичним особам»

Погашена позичка го-

тівкою

100 «Банкноти та монети»

262 «Кошти на вимогу фі-

зичних осіб»

Здійснено вклади громадянами на депо- зит

100 «Банкноти та монети»

500 «Статутний капітал ба-

нку»

Внесено   засновника-

ми в статутний фонд

100 «Банкноти та монети»

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Прибуткується  готів-

ка з обмінного пункту


Закінчення табл. 2

 

 

Дебет

 

Кредит

 

Зміст господарської операції

25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів України», 26 «Кошти клієнтів банку»

100 «Банкноти та монети»

Видано готівкою клі-

єнтам

3550 » Аванси праців- никам банку на витрати з відрядження», 3551 » Аванси працівникам банку на господарські витрати»

100 «Банкноти та монети»

Видано в підзвіт пра-

цівникам банку

3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

100 «Банкноти та монети»

Виплачена   заробітна плата

5020 «Загальні резерви»

100 «Банкноти та монети»

Видана            матеріальна допомога                 працівни- кові банку

120 «Кошти на вимогу в Національному банку України»

100 «Банкноти та монети»

Здано готівку на Кор-

рахунок

220 «Кредити на поточ- ні потреби, що надані фізичним  особам»,  221

«Кредити в інвестицій- ну діяльність, що надані фізичним  особам»,  229

«Сумнівна     заборгова-

ність за кредитами, що

надані   фізичним   осо-

бам»

100 «Банкноти та монети»

Видана  позичка  кліє-

нту—фізичній особі

262 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

100 «Банкноти та монети»

Повернуто вклад (де-

позит)

1003 «Банкноти та мо- нети в обмінних пунк- тах»

Видано            обмінному пункту

3550» Аванси праців- никам банку на витрати з відрядження»

Списуються недостачі каси за результатами ревізії


7. РЕВІЗІЯ ЦІННОСТЕЙ

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які знахо- дяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також пере- вірка стану їхнього зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя; станом на 1 січня; при зміні керівника, головного бух- галтера або завідувача каси; при зміні службових осіб, відповідаль- них за збереження цінностей; валютних цінностей — щомісяця; в усіх інших випадках — за розпорядженням загальних зборів акціо- нерів, Національного банку України тощо.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту саму дату і в такій послідовності, яка виключала б можли- вість приховати розкрадання чи недостачу грошей і цінностей. Вона не повинна порушувати звичайного ходу операцій установ банку.

Грошові білети, монети та інші цінності перераховуються повністю;

контрольне перераховування здійснюється особисто керівником ревізії.

Після перерахування грошових білетів, монети та інших ціннос-

тей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі звіряють ви-

явлені цінності з даними книг обліку готівки обігової (операційної)

каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іно-

земної валюти та платіжних документів у іноземній валюті, щоден-

ного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі

вилучені для ревізії цінності повернуті до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бух-

галтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і

вважаються недостачею в касира. Виявлені надлишки каси повинні

бути оприбутковані й поверненню не підлягають. Про проведену

ревізію цінностей складається акт за підписами всіх працівників,

які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за збе-

реження цінностей. У бухгалтерському обліку операції, пов’язані з

ревізією, відображаються проводками (табл. 3).


 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ


Таблиця 3


З ВІДОБРАЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЇ

 

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

1001   «Банкноти   та монети в касі банку»

680   «Непередбачені доходи»

Оприбуткування            надлишків,

виявлених у ході ревізії

355 «Дебіторська за- боргованість за роз- рахунками з праців- никами банку»

1001   «Банкноти   та монети в касі банку»

Списання недостачі у видаток по касі на особовий рахунок праців- ника (касира), в якого виявлена недостача, до її погашення