5. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІК ЦІННОСТЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У ГРОШОВИХ СХОВИЩАХ БАНКУ

Робота  касового  апарату  проводиться  в  окремих,  спеціально оснащених приміщеннях — касах.

Готівка  обігової  (операційної) каси  та  інші  цінності  повинні

зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охо-

ронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах

під відповідальність керівника, головного бухгалтера і завідувача

каси банку.

Кожна окрема шафа, металевий стелаж, полиця, на яких розмі-

щено гроші (цінності) у грошовому сховищі замикаються завідую-

чим касою. Ключі зберігаються у грошовому сховищі в окремій

шафі.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших

цінностей ведеться в книзі обліку готівки операційної каси та в

книзі обліку грошей у резервних фондах. Відповідальним за збері-

гання цінностей, що перебувають у сховищах, є керівник комерцій-

ного банку, його головний бухгалтер та завідувач касою. Кожен із

цих працівників має окремий ключ від грошового сховища та осо-

бисту печатку. Саме цими трьома ключами відчиняються і замика-

ються грошові сховища, а наявність трьох печаток свідчить про


 

опечатування сховища. Лише названі працівники мають право до- ступу до грошового сховища. Так, їх присутність обов’язкова, якщо з дозволу керівника до сховища заходять працівники банку.

Перед закриттям сховища вони мають перевірити відповідність

фактичної наявності резервних фондів операційної каси даним бух-

галтерського обліку і залишкам, зазначеним у книзі обліку готівки

операційної каси. Вони також перевіряють, чи всі цінності, що під-

лягають зберіганню у сховищі, занесені до сховища.

При розміщенні в декількох сховищах, на стелажах (полицях)

цінностей одного і того ж виду, або грошових білетів чи монети

одного й того самого номіналу по кожному такому сховищу, сте-

лажу (полиці) складається «Опис цінностей» за встановленою фор-

мою із зазначенням у ньому дати і суми фактичного вкладення.

Усі бланки суворої звітності (чекові та вкладні книжки, трудові

та вкладені в них квитанційні книжки, акції, облігації, сертифікати,

векселі тощо) обліковуються на відповідних позабалансових раху-

нках як у книжках, так і в окремих аркушах. Бланки суворої звітно-

сті, що знаходяться в грошовому сховищі, обліковуються за їх ви-

дами в «Книзі обліку залишків бланків суворої звітності».

Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під розпис-

ку в «Книзі обліку видачі з комори та інших грошових сховищ

грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного

перерахування, ревізії та повернення у  сховище», записи в  якій

проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних

фондів, крім того,— за номіналом.

Прийняті грошові білети, монети й інші цінності в грошових

сховищах обліковуються в «Книзі обліку готівки обігової (опера-

ційної) каси й інших цінностей» та «Книзі обліку грошей у резерв-

них фондах». Ці книги заповнює завідувач каси. Стелажі (полиці),

візки, сейфи і металеві шафи, незалежно від наявності в них цінно-

стей, повинні бути замкнені на ключ.

Опечатування грошового сховища по закінченні робочого дня

проводиться в  присутності  представника відділу охорони  банку.

Про приймання опечатаного грошового сховища він розписується в

контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, за-

криття та  опечатування грошових  сховищ, попередньо звіривши

відбитки печаток з їхніми зразками. Контрольний журнал на осіб,

які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових

сховищ, зберігається в завідувача касою.

Перед відкриттям грошових сховищ відповідальні працівники в

присутності представника охорони перевіряють, чи немає пошко-

джень дверей, замків тощо, після чого розписуються в контрольно-

му журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опе-


 

чатування грошових сховищ про прийняття від охорони відбитків печаток, якими опечатані сховища.

Протягом робочого дня сховища, сейфи і шафи повинні бути замкнені на ключі, а за наявності в них цінностей, крім того, опеча-

тані печатками осіб, відповідальних за схоронність цінностей.