4. ІНКАСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Інкасацію здійснюють на підприємствах, в організаціях, устано- вах інкасатори—збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автома- шину. Механізм інкасації полягає в обміні сумок з грошовою виру- чкою на порожні і виписувані підприємствами (організаціями), що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у трьох при- мірниках. При цьому інкасатор-збирач не перераховує готівку гро- шей, а лише перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній та копії супровідної відомості на кожну сум- ку, яку він приймає, і розписується в тій, що залишається на під- приємстві.

Доставлені в банк сумки з готівкою інкасатор здає бухгалтеру- контролеру, який перевіряє відповідність записів у супровідних ві- домостях, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в «Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок» у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається «Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки», яка разом з першими примірниками журналів обліку при-


 

йнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

Схема руху готівкових коштів, що поступають від інкасаторсь-

ких бригад, у вечірніх касах досить чітко визначена і її можна по-

дати як такі етапи.

1. Старший бригади інкасаторів здає касиру сумки (мішки) з го-

тівкою в присутності всіх інкасаторів цієї бригади; водій автома-

шини повинен знаходитись у приміщенні банку або в автомашині

до закінчення приймання сумок з цінностями.

2. При здачі сумок (мішків) інкасатори пред’являють накладні до

сумки з грошовою виручкою, а при здачі сумок з валютними ціннос-

тями — супровідні відомості та явочні картки бухгалтеру-контролеру.

3. Бухгалтер-контролер вечірньої каси перевіряє відповідність за-

писів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках і ре-

єструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в жур-

налі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок.

4. У міру реєстрації бухгалтер-контролер передає касиру накла-

дні (супровідні відомості), а за даними записів у явочних картках

встановлює кількість і номери порожніх сумок (що не використані

в процесі інкасації), які підлягають поверненню до каси, і перевіряє

відповідність кількості сумок, які здають інкасатори до каси, даним

Довідки про видачу інкасаторських сумок, мішків і явочних карток.

Завершивши первинні процедури контролю, бухгалтер-контролер

явочні картки повертає інкасаторам.

5. Касир, приймаючи сумки, проводить контроль їх зовнішніх

параметрів (виразність  пломб  і  відповідність завіреним  зразкам,

відповідність номерів сумок, що здаються інкасаторами, номерам,

зазначеним у накладних).

6. Прийнявши за кожним заїздом (маршрутом) сумки і мішки,

бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують два при-

мірники журналу прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх

сумок і другий примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, ви-

дають старшому бригади інкасаторів.

7. Касир під контролем бухгалтера-контролера підраховує кіль-

кість сумок, що здаються в грошове сховище (сейф) і звіряє її відпові-

дність кількості, зазначеній у журналі обліку прийнятих сумок і міш-

ків з готівкою та порожніх сумок. Сейф закривається на два ключі,

один з яких перебуває в касира, другий — у бухгалтера-контролера.

8. Підсумковим документом проведеної роботи є складання До-

відки про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і

порожні сумки.

При виконанні всіх зазначених процедур проводиться контроль

дефектності сумок і якщо виявляються порушення (зовнішні або


 

невідповідність сум, вказаних у накладних і явочних картках), ка- сир у присутності бухгалтера-контролера та інкасаторів, що пред’я- вили ці сумки (мішки), розкривають їх і перелічують гроші.

По завершенні роботи складається акт у трьох примірниках за

підписами всіх осіб, що були присутні при перерахуванні грошей із

зазначенням дати розкриття сумки та її номера, описом дефектності

сумки і з указанням суми, що виявлена при перелічуванні. Перший

примірник акта залишається в справах банку разом із супровідним

документом, другий з повідомленням про факт нестачі і речовими

доказами (сумкою, пломбою, упаковкою і т. ін.) передається право-

охоронним органам (за умови виявлення нестачі), а третій надсила-

ється організації, яка здала готівку інкасатору.

Наступного дня зранку касир і бухгалтер-контролер вечірньої

каси здають сумки (мішки) з проінкасованою грошовою виручкою і

супровідними документами завідувачеві операційної каси для звір-

ки документів і попереднього зарахування виручки на розрахунко-

вий рахунок підприємства, а останній — касирам для перерахуван-

ня та в бухгалтерію банку для зарахування вже уточненої суми

грошей на рахунок підприємства (організації). Супровідні відомос-

ті додаються до касових документів дня. У бухгалтерії банку опе-

рації з інкасації готівки відображають на відповідних балансових

рахунках (табл. 1).


 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ЗА ІНКАСАЦІЄЮ


Таблиця 1


 

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

26 «Кошти клієнтів банку»

Надходження  готівки  грошей  у касу до її перерахування

1001 «Банкноти та монети в касі бан- ку»

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Зарахування готівки, якщо не ви- явлено відхилень фактичної на- явності від документальної

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

26 «Кошти клієнтів банку»

Виявлення недостачі, виявленої при перерахуванні (попереднє за- рахування за документами без перерахування)

26 «Кошти до запи- тання клієнтів бан- ку»

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

У випадку недостачі, виявленої при перерахуванні (на виявлену недостачу зменшується попере- дньо відображена сума інкасова- ної грошової готівки та її зараху- вання на розрахунковий рахунок підприємства)


Закінчення табл. 1

 

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

1001 «Банкноти та монети в касі бан- ку»

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

У випадку недостачі, виявленої при перерахуванні (після перера- хування готівки її фактична сума. зараховується в касу банку)

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

26 «Кошти до запи- тання клієнтів бан- ку»

У випадках, якщо виявлено над- лишок готівки (попереднє, до пе- рерахунка,   зарахування   готівки на розрахунковий рахунок під- приємства)

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

26 «Кошти до запи- тання клієнтів бан- ку»

У випадках, якщо виявлено над- лишок готівки (на фактичну суму готівка прибуткується в касу)

1001 «Банкноти та монети в касі бан- ку»

1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»