3. ОСНОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ВИДАТКОВИХ КАС

Гроші з кас установ банку видаються:

а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за гро-

шовими чеками затвердженої форми;

б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики в бан-

ку, вкладникам і пенсіонерам — за видатковими касовими ордера-

ми і видатковими ордерами, форма яких затверджена Національ-

ним  банком  України.  В  такому  самому  порядку  оформляється

видача грошей на витрати для утримання апарату управління та

інші витрати — видача заробітної плати, премій та матеріальної

допомоги, у підзвіт на відрядження і господарські витрати, пога-

шення здійснених господарських, представницьких, канцелярських

витрат без одержання авансу.

Видача пенсій або допомоги проводиться на підставі доручень

пенсійного фонду без складання касового видаткового ордера.

Для здійснення видаткових операцій завідувач каси видає під

звіт касирам необхідну суму. Касир розписується про це в «Книзі

обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)». Приймання по-

вних і неповних пачок здійснюється за позначками на накладних з

перевіркою за корінцями, а пачки з повними корінцями перерахо-


вуються поаркушно. Монета приймається за написами на ярликах,

пакетах (тюбиках), а укладена на лотках — за кружками.

Завідувач каси зобов’язаний перевірити наявність грошей, що

залишилися в обіговій (операційній) касі, та переконатися, що за-

лишок з урахуванням виданих сум відповідає даним «Книги обліку

готівки обігової (операційної) каси та інших цінностей банку» за

рахунком № 100 «Банкноти та монети» та рахунок № 101 «Дорожні

чеки» (в касі банку).

Представники підприємств подають операційним працівникам

грошові чеки та інші документи на одержання готівки. Операцій-

ний працівник після їх перевірки видає особі, яка одержує гроші,

для пред’явлення в касу контрольну марку від грошового чека, або

відривний талон від видаткового касового ордера.

За  паспортом  встановлюється особа  одержувача, підпис  якої

поміщений на зворотньому боці чека. Відриваючи від чека контро-

льну марку, що повертається одержувачу, відповідальний праців-

ник передає чек контролеру з видаткових касових операцій, у фун-

кції   якого  входить  повторний   контроль   достовірності  чека   і

правильності його заповнення, а також реєстрація чека у видатко-

вому касовому журналі. Провівши цю роботу, контролер передає

чек безпосередньо касирові до виконання.

Одержавши видатковий чек, касир перевіряє тотожність підпи-

сів службових осіб, які мають право дозволити видачу грошей, із

зразками, що є в касира, і зіставляє суму, проставлену в документі

цифрами та літерами. Далі касир за номером чека викликає одер-

жувача. Приймаючи від нього контрольну марку, переконується в

наявності в чеку даних паспорта, що засвідчують особу одержува-

ча, і його розписки в одержанні грошей. Звіривши номер контроль-

ної марки або талона в касу, з номером на відповідному видатково-

му документі наклеює марку на чек, а талон — до ордера і видає

вказану суму.

У момент видачі клієнтам грошей касирам забороняється обмі-

нювати гроші одного номіналу на інший за вимогою одержувача.

При видачі грошових білетів в упаковці окремими корінцями,

або окремими аркушами касир зобов’язаний їх перерахувати поар-

кушно. Це необхідно робити також у випадках вимоги одержувача

на перерахування всіх виданих грошей. В цьому разі касир не зні-

має з виданих пачок і мішків пломби, печатки та гарантійні шви.

На виявлені недостачі або надлишки складається «Акт про не-

достачі (надлишки) грошових білетів у пачках» у двох примірниках

затвердженої форми. Сума недостачі відшкодовується одержувачу

грошей і зараховується на рахунок винних касирів для подальшого

стягнення, а надлишки прибутковуються в касу і включаються до


складу доходів банку на рахунок № 680 «Непередбачені доходи». У

кінці операційного дня касир видаткової каси:

— звіряє суми прийнятих під звіт грошей, видаткових докумен-

тів і залишок грошей;

— складає звітну довідку і підписує її;

— наведені в довідці касові обіги звіряє із записами в касових

журналах операційних працівників.

Залишок грошей і видаткові касові документи за день разом із

довідкою  касира  передаються  завідувачу  касою  під  розписку  в

«Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)». Перевіри-

вши довідку, завідувач каси підписує її і підшиває в документи дня.

Установи банків можуть заздалегідь проводити підготовку готівки

для видачі клієнтам за їх попередніми заявками. Підготовка і паку-

вання готівки проводиться на підставі одержаних від клієнтів чеків.

В  установах  банків  можуть  створюватись  об’єднані  каси —

прибутково-видаткові. Приймання  і  видача  грошей  у  цих  касах

здійснюється в порядку, встановленому відповідно для прибутко-

вих і видаткових кас.