2. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ У ПРИБУТКОВИХ КАСАХ

Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приход-

них документів, які виписуються в одному або в двох примірниках:

а)  від  підприємств, об’єднань,  організацій, установ  у  сплату

будь-яких  платежів —  за  об’явами  на  внесення  готівки  (Дода-

ток 18) з видачею квитанції, а від громадян — також за об’явами

або за приходними ордерами;

б) внески для зарахування на поточні рахунки різних фондів —

за об’явами на внесення готівки;

в) платежі від населення — за повідомленнями з видачею кви-

танції;

г) усі інші надходження грошей, у тому числі й від працівників

банку, — за приходними касовими ордерами з видачею підписаних

касиром їх копій з відбитком печатки касира.

Відповідальні  працівники  (операціоністи)  перевіряють  наяв-

ність реквізитів (назва установи — здавача грошей, сума цифрами і

прописом, номер поточного рахунка), після чого оголошення з кви-


 

танцією і ордером передається до каси. Далі касир виконує свої ко- нтрольні функції, перевіряючи наявність і тотожність підписів опе- раційних працівників, звіряючи їх із зразками, що є в нього. Викли- каючи особу, яка вносить гроші, поаркушним перерахуванням приймає їх.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, то касир приймає гроші за кожним документом окремо. При отриманні готівки на столі касира не повинно бути ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи.

Після одержання грошей касир звіряє суму, зазначену в прихо- дному документі, із сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об’яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер  до  об’яви  касир  надсилає  відповідальному  працівникові, який веде касовий журнал, а об’яву залишає в себе.

З різних причин фактична сума готівки, що пред’явлена до пе- рерахування і здачі в установу банку, може не відповідати сумі, за- значеній в оголошенні на внесення готівки. При виявленні розбіж- ностей касир пропонує здавачу переписати даний прибутковий документ, вказавши в ньому суму, що фактично виявлена при по- аркушному перерахуванні. У такому випадку первісний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до нього записує суму, що фактично виявлена при перерахуванні. Повний документ (оголо- шення, квитанція і ордер) передаються назад операційному праців- никові, який викреслює в касовому журналі попередню суму і за- писує нову, за умови, що здавальник переписав документ, який знову надсилається до каси.

У випадку виявлення фальшивих грошей касир повинен термі- ново доповісти про це керівникові установи банку для вжиття не- обхідних заходів з обов’язковим повідомленням правоохоронним органам.

Касири  ведуть  щоденні  записи  прийнятих  і  зданих  грошо-

вих сум в окремій «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цін-

ностей)».

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів

касир складає довідку касира приходної каси про суму прийнятих

грошей та кількість документів, які надійшли до каси і звіряє суму

за довідкою із сумою прийнятих ним грошей. Довідку підписує ка-

сир, а зазначені в ній касові обіги звіряються із записами в касових

журналах операційних працівників.

Отримані протягом операційного дня гроші касир формує у ви-

значеному порядку і разом з приходними документами та довідкою


 

касира приходної каси здає завідувачу каси під розписку в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)».

При великих сумах готівки касири можуть передавати гроші,

що надійшли до прибуткової каси, завідувачеві каси кілька разів

протягом операційного дня знову ж таки під розписку в «Книзі об-

ліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)». У цьому разі до пе-

редачі грошей, касир особисто має переконатися в тому, що факти-

чна сума грошей відповідає загальній сумі, вказаній у прибуткових

документах, за якими вони прийняті. Наведена схема документоо-

бігу дає підставу вважати, що ведення книги обліку прийнятих і

виданих грошей (цінностей) також є елементом внутрішньобанків-

ського контролю при здійсненні касових операцій.

Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість прихо-

дних документів з довідкою касира і підписує довідку.

Гроші, що надійшли в приходні каси, можуть передаватися за-

відувачеві протягом операційного дня декілька разів. Уся готівка,

яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути опри-

буткована в касу і зарахована на відповідні рахунки балансу банку

того ж робочого дня.