1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАСОВОЇ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Касове обслуговування — це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на від- повідні банківські рахунки та видачі з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів, згідно з розпорядженням клієнтів, на цілі, передбачені чинним законодавством.

Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку.

Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовід- носинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслугову- ють рух грошових доходів і витрат населення.

Касове обслуговування клієнтів полягає в тому, що комерційні

банки приймають від них готівкові кошти та зараховують їх на від-

повідні рахунки, видають із цих рахунків готівкові кошти клієнтам

за їхньою вимогою на відповідні цілі.

Банки здійснюють касові операції з обслуговування клієнтів на

основі єдиних правил, установлених Національним банком Украї-

ни. Ці правила визначають порядок прийняття, видачі, упакування,

зберігання та обліку готівки.

Комерційні банки виконують касові операції, додержуючись та-

ких принципів:

— усі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані зберігати

свої кошти на рахунках у банку;

— суб’єкти господарської діяльності, які мають готівкові кош-

ти, зберігають їх у касі в межах ліміту, встановленого комерційним


 

банком. Сума готівки, що перевищує ліміт, повинна бути здана в банк і зарахована на поточний рахунок протягом трьох днів, врахо- вуючи день отримання;

— витрачання готівки суб’єктами господарювання здійснюється

за цільовим призначенням.

Для прийняття та видачі готівки в установах банків організу-

ються прибуткові та видаткові каси. В установах банків з невели-

ким обсягом касових операцій можуть організовуватись єдині каси,

які здійснюють весь комплекс касових операцій.

Здавання виручки може здійснюватися шляхом:

а) безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до кас уста-

нов банку, які можуть бути денними і вечірніми;

б) інкасації виручки інкасаторським апаратом НБУ або комер-

ційних банків;

в) здачі готівки на підприємство зв’язку і подальшим переказом

її на поточні рахунки підприємств.

Для прийняття та видачі готівки в установах банків організу-

ються прибуткові та видаткові каси. В установах банків з невели-

ким обсягом касових операцій можуть організовуватись єдині каси,

які здійснюють весь комплекс касових операцій.

Прибуткові каси приймають від клієнтів готівкові кошти за

стандартними  документами:  оголошення  на  внесення  готівки,

прибутковий касовий ордер. У документах, як правило, зазнача-

ється характер внесення — торговельна виручка, виручка транс-

портних підприємств та ін. На прийняту від клієнта суму готів-

кових  коштів  банк  виписує  квитанцію.  Готівкові  кошти,  що

надійшли до каси банку до закінчення операційного дня, у той

самий день повинні бути оприбутковані банком та зараховані на

рахунки клієнтів.

В  установах банків, що  приймають від інкасаторів готівку у

спеціальних сумках, організуються каси, в яких перераховуються

гроші, що є в інкасаторських сумках (каси перерахування).

Видаткові каси, що працюють протягом операційного дня, ви-

дають готівку клієнтам з їхніх рахунків за грошовими видатковими

документами — грошовими чеками, видатковими касовими орде-

рами. У цих документах клієнти, як правило, повинні зазначити, на

які цілі вони отримують готівку (заробітна плата, витрати на відря-

дження та ін.).

Комерційні банки займаються прогнозуванням касових оборотів

готівки, яка проходить через каси банку. З цією метою всі підпри-

ємства подають до комерційного банку, як правило, за 60 днів до

початку планового кварталу заявку-розрахунок. У цій заявці пока-

зуються касові обороти підприємства по надходженню і видатках


 

готівки з кас підприємств на плановий квартал, а також фактичні дані за відповідний квартал минулого року.

Відомості подаються в розрізі встановлених НБУ джерел над-

ходжень готівки, а також напрямів її витрачання.

Щоб задовольнити потреби клієнтів у готівкових грошах, у касі

банку повинна підтримуватися оптимальна сума готівки. Якщо су-

ма готівки завищена, банк несе додаткові витрати, тому що ці кош-

ти не працюють і не приносять прибутку. Якщо ж сума готівки ме-

нша за потрібну, то це позначається на ліквідності банку. Основні

джерела надходження готівки в касу банку — це торгова виручка.

Основне джерело відтоку готівки з каси банку — це видача грошей

на заробітну плату. Приплив і відтік готівки здійснюються нерів-

номірно, що змушує банки прогнозувати ці процеси.

Якщо очікується перевищення витоку готівки над її надходжен-

ням, то комерційний банк може отримати готівку від НБУ. Для

цього він подає заявку в НБУ за три дні. Дозвіл на підкріплення

операційної каси, який дає регіональне управління НБУ, дійсний

чотири дні. Банки отримують готівку по чеку.

Якщо в комерційному банку є надлишок готівки, то він з дозво-

лу НБУ може реалізувати її іншому банку. Операція з продажу го-

тівки проходить за коррахунками обох банків у НБУ. В інших ви-

падках  надлишок  готівки  зараховується  на  коррахунок  комер-

ційного банку в НБУ.