§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

Законом України  «Про охорону атмосферного  повітря» перелік видів юридичної відповідальності за порушення  за- конодавства в галузі охорони атмосферного  повітря не вста- новлений. Проте норми чинного кримінального, адміністра- тивного, цивільного, трудового законодавства та практика їх застосування свідчать  про наявність  у даній галузі наступ- них видів юридичної відповідальності: кримінальної, адміні- стративної, цивільно-правової, дисциплінарної.


Відповідно  до ст. 33 Закону  України  «Про охорону ат- мосферного  повітря»  відповідальність за порушення  зако- нодавства в галузі охорони атмосферного  повітря передба- чена за:

1)         порушення   прав  громадян  на  безпечне  для  життя  і здоров’я навколишнє природне середовище;

2)         перевищення нормативів  допустимих  викидів  забруд- нюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних  та біологічних  факторів  стаціонарних дже- рел;

3)         перевищення нормативів  вмісту забруднюючих  речо- вин у відпрацьованих газах пересувних джерел;

4)         викиди  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря без дозволу  спеціально  уповноважених на те органів виконавчої  влади відповідно до закону;

5)         перевищення обсягів викидів  забруднюючих  речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих ре- човин в атмосферне повітря;

6)         недотримання вимог, передбачених дозволом на вики- ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

7)         провадження  незаконної   діяльності,   що   негативно впливає  на погоду і клімат;

8)         впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації техно- логічного устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів, які не відповідають вимогам, встановленим зако- нодавством про охорону атмосферного повітря;

9)         порушення     встановлених   законодавством   правил складування та утилізації  промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання  і застосування пестицидів  і агрохімікатів,  що спричинило забруднен- ня атмосферного  повітря;


10) проектування і будівництво  об’єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охоро- ни атмосферного  повітря;

11) невиконання розпоряджень та приписів  органів, які здійснюють  державний  контроль  у галузі охорони ат- мосферного повітря;

12) ненадання передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферно- го повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосфер- не повітря, джерела забруднення, а також приховуван- ня або перекручення відомостей про стан атмосферного повітря, викиди  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря,  екологічну  обстановку,  яка  склалася  внаслі- док забруднення атмосферного  повітря;

13) недотримання норм екологічної  безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, бу- дівництві та введенні в експлуатацію  нових і рекон- струйованих підприємств,  споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових техно- логічних процесів та устаткування.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень в галузі охорони  атмосферного повітря.

Кримінальна відповідальність за порушення норм зако- нодавства в галузі охорони атмосферного повітря передбачена за забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК України).

Під кримінально-правовим забрудненням атмосферного повітря (у рамках ст. 241 КК України) необхідно розуміти:

1) в контексті  ч. 1 ст. 241 КК України  – умисну, забороне- ну цим Кодексом  дію чи бездіяльність суб’єкта, що поля- гає в забрудненні  атмосферного  повітря  шкідливими для життя, здоров’я людей та для навколишнього природного середовища  речовинами,  відходами або іншими матеріала- ми промислового або іншого виробництва, що призводить


до модифікації (зміни  природних  властивостей та складу атмосферного  повітря) фізичних,  хімічних  чи біологічних властивостей складу цього повітря, що створило небезпеку для життя й здоров’я людей чи для навколишнього природ- ного середовища (як можливого й реального в майбутньому наслідку);  2) в контексті  ч. 2 ст. 241 КК України  – умисну або необережну  до діяння  і лише  необережну  до наслід- ків форму вини, заборонену цим Кодексом дію чи безді- яльність,  що полягає  в забрудненні  атмосферного  повітря шкідливими для життя, здоров’я людей та навколишнього природного  середовища  речовинами,  відходами  або інши- ми матеріалами промислового або іншого виробництва, що призвело  до загибелі  людей або їх захворювання, масової загибелі об’єктів тваринного  або рослинного  світу1.

Адміністративна відповідальність наступає за наступ- ні правопорушення у галузі охорони атмосферного  повітря: порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речо- вин в атмосферу  або впливу на неї фізичних  та біологічних факторів (ст. 78 КУпАП); порушення порядку здійснення діяльності,  спрямованої на штучні зміни стану атмосфери  і атмосферних явищ  (ст. 781   КУпАП);  недодержання вимог щодо охорони атмосферного  повітря при введенні в експлу- атацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП); випуск  в експлуатацію  транспортних та інших пересувних засобів  з перевищенням нормативів  вмісту  забруднюючих речовин  у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП);  експлуа- тацію автомототранспортних та інших пересувних  засобів з перевищенням нормативів  вмісту забруднюючих  речовин у відпрацьованих газах (ст. 81 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність у галузі  охорони атмосферного  повітря має вияв у відшкодуванні шкоди. На

1 Хар І. Деякі дискусійні питання кримінальної відповідальності за забруднення атмосферного повітря // Юридична Україна. – 2006.

– № 4. – С. 86.


підставі ст. 34 Закону  України  «Про охорону атмосферно- го повітря» шкода, завдана порушенням законодавства про охорону атмосферного  повітря, підлягає  відшкодуванню у порядку та розмірах, встановлених законом.

Дисциплінарна відповідальність за порушення  зако- нодавства про охорону атмосферного  повітря прямо не ви- значена нормативно-правовими актами. Проте на практиці особи, які порушують  свої посадові обов’язки щодо охоро- ни атмосферного  повітря  (неналежним чином  їх викону- ють, або взагалі не виконують) притягаються до дисциплі- нарної  відповідальності на підставі  норм Кодексу  законів про працю України.

Контрольні питання

1.         Охарактеризуйте атмосферне повітря як об’єкт право- вої охорони.

2.         На підставі яких нормативно-правових актів здійсню- ється стандартизація у галузі охорони атмосферного повітря?

3.         Дайте визначення нормативам у галузі охорони атмос- ферного повітря.

4.         Які нормативно-правові акти є основою для нормуван- ня в галузі охорони атмосферного  повітря?

5.         Назвіть  органи державного управління в галузі охоро- ни атмосферного  повітря.

6.         Яка  мета державного  обліку  в галузі  охорони  атмос- ферного повітря?

7.         Охарактеризуйте моніторинг  в галузі охорони  атмос- ферного повітря.

8.         Які види контролю  здійснюються  в галузі охорони ат- мосферного повітря?

9.         Назвіть  види юридичної відповідальності за порушен- ня норм законодавства про охорону атмосферного  по- вітря та дайте їм характеристику.